Axuda para a execución de medidas de promoción do sector vitivinícola en mercados de terceiros países

Obxecto da axuda 

O obxectivo da axuda é reforzar a competitividade dos viños españoles a nivel global, mediante a ampliación e diversificación da súa presenza en mercados vitivinícolas no estranxeiro. Esta axuda financeira, respaldada polo orzamento da Unión Europea, destinarase a respaldar iniciativas de promoción e comunicación levadas a cabo en terceiros países. 

Organismo convocante 

Xunta de Galicia 

Beneficiarios 

Poderán presentar solicitudes para financiar medidas de promoción en países terceiros as seguintes entidades xurídicas con domicilio fiscal na Comunidade Autónoma de Galicia: 

 • Empresas vitivinícolas que xeren máis do 50% da súa facturación a partir de produtos do anexo IV ou cuxa produción supere os 500 hl destes produtos no seu último exercicio fiscal pechado. 
 • Organizacións de produtores vitivinícolas e asociacións destas organizacións, definidas segundo o Regulamento (UE) n.º 1308/2013. 
 • Organizacións interprofesionais. 
 • Organizacións profesionais con actividade maioritaria no sector vitivinícola e obxectivos estatutarios de promoción. 
 • Entidades de xestión e representación de DOP e IGP vitivinícolas, xunto ás súas asociacións. 
 • Asociacións temporais ou permanentes de produtores con fins de promoción e comercialización do viño. 
 • Cooperativas que comercialicen viños elaborados por elas ou polos seus asociados. 
 • Entidades asociativas sen ánimo de lucro participadas só por empresas do sector vitivinícola con fins de promoción exterior dos viños. 

Non poderán recibir a axuda aqueles en situacións como: 

 • Crise, definida en directrices de axudas estatais de salvamento e reestruturación de empresas non financeiras en crise. 
 • Proceso de solicitude de declaración de concurso voluntario. 
 • Declaración de insolvencia en calquera procedemento. 
 • En concurso, agás que haxa un convenio en vigor. 
 • Baxo intervención xudicial ou inabilitados conforme á Lei 22/2003, sen rematar o período de inabilitación. 

Ademais, non poderán recibir as axudas aqueles que: 

 • Incumpran os requisitos do artigo 13 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, de subvencións. 

En particular, para subvencións de máis de 30.000 euros e solicitantes no ámbito da Lei 3/2004, deben cumprir os prazos de pagamento previstos nesta lei. A acreditación farase con certificación de auditor ou declaración responsable. 

 • Non estean ao corrente de obrigas tributarias e fronte á Seguridade Social. 
 • Crearan artificialmente condicións para cumprir criterios de admisibilidade ou prioridade segundo o Regulamento (UE) 2021/2116. 

Actividades elixibles 

 • Definición clara de programas con obxectivos, países e tipos de viño, accións e custos estimados. 
 • Estratexia coherente cos obxectivos do programa. 
 • Garantía de custos acorde cos prezos do mercado e moderación de gastos. 
 • Mensaxes promocionais baseadas en cualidades do produto e cumprimento das normativas en terceiros países. 
 • Viños con denominación de orixe indicarán a súa procedencia na promoción. 
 • Referencias a marcas poderán formar parte da promoción. 
 • Material promocional levará o emblema da Unión Europea e a declaración de financiamento, seguindo as pautas técnicas do Regulamento (UE) 821/2014. 

Gastos elixibles 

Carácter Xeral: 

 • Os gastos subvencionables deben estar relacionados coa natureza da subvención. 
 • Deben realizarse durante o período de execución do programa. 
 • O beneficiario debe aboalos antes de solicitar o pago, salvo excepcións. 

Subvencionables:

1. Gastos Administrativos:

 • Non deben superar o 4 % dos custos subvencionables do programa. 
 • Inclúen administración, xestión, informática interna, secretaría, contabilidade, etc. 
 • Deben figurar no orzamento do programa e ser xustificados polo beneficiario. 
 • Auditorías externas de estados financeiros son subvencionables se realizadas por entidade independente. 
 • Non se inclúen gastos de xestión e trámite da solicitude de axuda.

2. Gastos de Persoal:

 • Contratados polo beneficiario, filiais ou cooperativa membro dunha organización de produtores. 
 • Relacionados coa preparación, execución ou seguimento dun programa. 
 • Inclúen soldos e horas de traballo. 
 • Documentos xustificativos requiridos. 
 • O valor debe ser razoable e non exceder custos normais do mercado. 
 • A suma dos gastos de persoal non debe superar o 20 % dos custos subvencionables. 
 • Condicións definidas no anexo VII da orde. 

3. Condicións para Subvencionabilidade do Gasto:

 • Subacción promocional subvencionada debe realizarse no ano do programa (1 de xaneiro ao 31 de decembro).
 • O beneficiario debe ter efectivamente pagado o gasto antes do 15 de febreiro, prazo de xustificación. 

Custos Non Subvencionables: 

 • Detallados no anexo VIII da orde. 

Tipo, cuantía e intensidade da axuda 

Para a concesión das axudas convocadas destinarase un crédito máximo total de 1.700.000 € dos orzamentos de 2024 e 2025. Este importe poderá incrementarse nos supostos previstos no artigo 31.2 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia. 

A axuda financeira da Unión para as accións de promoción e comunicación non superará o 50 % dos gastos subvencionables, tal como se establece no artigo 59.7 do Regulamento (UE) 2021/2115 do Parlamento Europeo e do Consello. 

A cantidade máxima de axuda solicitada por empresa vitivinícola non poderá superar o 5 % do orzamento total destinado á intervención de promoción, contemplado na ficha financeira da Intervención sectorial vitivinícola para o exercicio financeiro correspondente. 

Presentación de solicitudes 

As solicitudes de axuda presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal.

As solicitudes deberán ser presentadas antes do 15 de setembro do ano previo ao comezo do programa. 

Detalles da programación de eventos

 • 14 Setembro 2023
Compartir
Engadir ao Calendario