Axudas a proxectos de colaboración público-privada

Obxecto da axuda

Axudas destinadas a financiar proxectos de desenvolvemento experimental en colaboración entre empresas e organismos de investigación, do Programa Estatal para Impulsar a Investigación Científico-Técnica e a súa Transferencia, Subprograma Estatal de Transferencia de Coñecemento, do Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica e de Innovación para o período 2021-2023, no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia.

Organismo convocante

Ministerio de Ciencia e Innovación

Beneficiarios

 • Organismos públicos de investigación
 • Universidades públicas e os seus institutos universitarios
 • Institutos de investigación sanitaria acreditados
 • Outros centros públicos de I+D+i
 • Centros Tecnolóxicos de ámbito estatal e Centros de Apoio á Innovación Tecnolóxica
 • Universidades privadas con capacidade e actividade demostrada en I+D+i.
 • Centros privados de I+D+i
 • Empresas con actividade económica dirixida ao mercado
 • Asociacións empresariais sectoriais

O proxecto deberá contar coa participación dun mínimo de dúas entidades, sendo obrigatorio que unha das entidades participantes sexa un organismo de investigación público ou privado.

O solicitante e representante da agrupación de entidades que presente o proxecto deberá ser unha empresa.

Actividades elixibles

Proxectos de desenvolvemento experimental de índole científica, tecnolóxica ou empresarial con vistas á elaboración de produtos, procesos ou servicios novos ou mellorados (creación de prototipos, elaboración de proxectos piloto, ensaio e validación de produtos, procesos ou servizos novos ou mellorados).

Consideraranse as actividades de I+D+i conformes coa guía técnica sobre a aplicación do principio de “non causar un perxuicio significativo” que dean lugar a resultados tecnolóxicamente neutros, con baio impacto ambiental centrados no desenvolvemento de alternativas co menor impacto ambiental posible no sector.

Gastos elixibles

Custes directos (gastos de persoal, custos de mobilidade, custos de adquisición, aluguer, arrendamento financeiro, mantemento, reparación e amortización de activos materiais, (instrumental, equipamento científico-técnico e informático) e activos inmateriais, material funxible, custos de solicitude de dereitos de propiedade industrial e intelectual, custos de investigación contractual, custos de asesoramento e formación de persoal.

Custos indirectos (gastos reais de execución da actuación que non poidan imputarse de forma directa quedando excluidos o IVA e outros impostos indirectos coma o IGIC ou o IPSI.

Tipo, contía e intensidade da axuda

 • Tipo de axuda: subvención, préstamo, anticipos reembolsables ou unha combinación das mesmas.
 • Garantías: As axudas que adopten a forma de subvención non necesitarán a presentación de ningún tipo de garantía para a súa concesión. Para o resto de axudas, as garantías se constituirán por unha porcentaxe que non será inferior ao 25% do importe concedido ás entidades.
 • Orzamento: mínimo de 400.000 euros
 • Contía: 000.000 euros (110.000.000 euros en forma de subvención e 150.000.000 euros en forma de préstamo).
 • Intensidade da axuda:
  • Organismos de investigación: ata o 100%
  • Pequenas empresas: máximo do 60%
  • Medianas empresas: máximo do 50%
  • Grandes empresas: máximo do 40%

Presentación de solicitudes

Detalles da programación de eventos

 • 7 Marzo 2023
Compartir
Engadir ao Calendario