Axudas dirixidas a impulsar a innovación a través da iniciativa «Activa Startups»

Obxecto da axuda

Estas axudas teñen por obxecto o impulso da innovación aberta a través de casos de éxito de colaboración empresa & startup, que axuden ao crecemento e transformación dixital das empresas vinculadas a calquera sector mediante o traballo de resolución dos retos de innovación.

Organismo convocante

Ministerio de Industria, Comercio e Turismo

Beneficiarios

Empresas cuxa actividade se refira a calquera sector (CNAE 2009), aprobada polo Real decreto 475/2007, do 13 de abril), exceptuando os sectores indicados no artigo 1 desta convocatoria, con enderezo fiscal na comunidade autónoma de Galicia, que teñan a condición de PEME e que vaian desenvolver un proxecto de innovación aberta co asesoramento e apoio dunha startup.

Quedan excluídos, en aplicación do establecido no artigo 3.2 da orde de bases as empresas vinculadas aos seguintes sectores:

 • as empresas que operen nos sectores da pesca e a acuicultura, regulados polo Regulamento (CE) Nº 104/2000 do Consello
 • as empresas dedicadas á producción primaria de productos agrícolas

As empresas beneficiarias deberán: pór á disposición do programa os medios necesarios para o correcto desenvolvemento deste e realizar a actividade que fundamenta a concesión da axuda, comunicarlle á Fundación EOI calquera alteración ou incidencia, asegurarse de que toda a información e documentos presentados, desde a solicitude ata a xustificación, son certos, estar ao corrente das súas obrigas coa Seguridade Social e obrigas tributarias,  Conservar as facturas completas e todos os documentos acreditativos, comunicar á Fundación EOI a obtención doutras axudas, proceder ao reintegro da axuda nos supostos desenvolvidos no artigo 23 desa convocatoria.

Ademais, de dar a adecuada publicidade da orixe da axuda outorgada, prestar as actividades obxecto da subvención desde centros de traballo situados en España e comprobar que a startup cumpre cos requisitos para considerala startup.

Actividades elixibles

Desenvolvemento de proxectos de colaboración entre pemes e startups, que sirvan para impulsar o crecemento empresarial como o asesoramento en materia de innovación en transformación dixital, desenvolvemento e incorporación de tecnoloxías emerxentes, transformación cara a unha economía baixa en carbono ou incorporación da economía circular  no modelo de negocio da peme, co obxectivo de dar resposta a retos formulados en empresas que buscan a innovación aberta mediante solucións basadas en tecnoloxías emerxentes como intelixencia artificial, internet das cousas, tecnoloxías de procesamento masivo de datos e información, computación de alto rendemento, blockchain, procesamento de linguaxe natural, ciberseguridade, realidade aumentada,  realidade virtual, robótica colaborativa, entre outras.

Gastos elixibles

 • Gastos de contratación de servizos de asesoramento e apoio en materia de innovación
 • Só poderá ser subvencionables aquelou proxectos que respecten plenamente as normas e prioridades da Unión Europea en materia climática e ambiental e o principio de «non causar un prexuízo significativo»
 • Só se poderán considerar financiables aqueis conceptos que de maneira indubitada respondan á natureza da actividade que se financiará e resulten estritamente necesarios
 • Non serán gastos subvencionables gastos financeiros nin amortizacións

Tipo, contía e intensidade da axuda

 • Tipo de axuda: Subvencións a fondo perdido en réxime de concorrencia competitiva
 • Compatible con outras subvencións
 • Contía: 800.000 euros
 • Intensidade de axuda: 100% do importe bruto dos custos subvencionables ata unha contía máxima de 40.000 euros

Presentación de solicitudes

Data límite para solicitudes ata o 21/04/2023. Forma de tramitación a través da sede electrónica.

Detalles da programación de eventos

 • 21 Abril 2023
Compartir
Engadir ao Calendario