Axudas do programa Doutoramentos industriais 2023 en Galicia

Obxecto da axuda

Este orde establece as bases e a convocatoria para as axudas do programa Doutorados industriais 2023 en Galicia. Os obxectivos son:

 • a)    Fomentar colaboración entre universidades e empresas mediante proxectos de investigación industrial.
 • b)    Atraer xoves investigadores a proxectos en empresas e centros de innovación, para obter un doutoramento industrial en sectores estratéxicos rexionais.
 • c)    Facilitar a inserción laboral de doctores xoves en empresas ao rematar a axuda.
 • d)    Reforzar a cooperación entre empresas e universidades en Galicia.

As axudas axustaranse ao regulamento de mínimis (UE 1407/2013), limitando o total de axudas a 200.000 euros por empresa en tres exercicios fiscais. As empresas deben declarar axudas previas. Os organismos de investigación deben usar a axuda en actividades de I+D+i.

Organismo convocante

Xunta de Galicia

Beneficiarios

As axudas diríxense a:

 • Empresas e centros de innovación e tecnoloxía con domicilio en Galicia que buscan contratar investigadores predoctorais para proxectos de investigación industrial en colaboración cunha universidade do SUG para a súa tese de doutoramento.
 • Universidades do SUG que desexen colaborar con empresas ou centros de innovación e tecnoloxía en proxectos de investigación industrial ou desenvolvemento experimental e asumir a dirección dunha tese de doutoramento asociada.

Non poderán acceder ás axudas aquelas persoas ou entidades con prohibicións segundo o artigo 10 da Lei 9/2007 de subvencións de Galicia, empresas en crise, nin aquelas suxeitas a unha orde de recuperación tras unha decisión da Comisión Europea que declare unha axuda ilegal e incompatible co mercado común.

Actividades elixibles

 • O proxecto de investigación de doutoramento industrial desenvolverase en colaboración entre unha empresa ou centro de innovación e tecnoloxía e unha universidade do SUG. A universidade proporcionará formación investigadora á persoa doutoranda a través dun programa de doutoramento. Tanto a entidade académica como a empresa ou centro serán beneficiarios das subvencións para o desenvolvemento do proxecto, que culminará nunha tese de doutoramento con mención de Doutoramento industrial.
 • Características dos proxectos de doutoramento industrial:
  • Os proxectos buscan desenvolver produtos, procesos ou servizos novos ou mellorar os xa existentes.
  • Requiren unha colaboración efectiva entre unha empresa/centro de innovación e tecnoloxía e unha universidade do SUG.
  • Deben xerar un avance de coñecemento suficientemente xustificado para respaldar unha tese doutoral e a mención de Doutoramento industrial en títulos de doutor.
  • Non se inclúen investigacións por contrato nin a prestación de servizos de investigación.

Gastos elixibles

Axudas a empresas e centros de innovación e tecnoloxía:

 • Financiamento de contratos laborais para o doutoramento industrial por un máximo de tres anos. Contratos a tempo completo no grupo de cotización 1 da Seguridade Social, incompatibles con outros contratos laborais e axustados á normativa laboral vixente.
 • Complemento anual para gastos de contratación e seguro durante a estadía.
 • Axuda para outros gastos relacionados co proxecto de doutoramento industrial.
 • Estancias de tres meses no estranxeiro para obter a mención de doutora ou doutor internacional, asegurando mobilidade sen retrasar a finalización do doutoramento.

Axudas a universidades para cubrir gastos relacionados co desenvolvemento do proxecto no ámbito universitario.

Tipo, cuantía e intensidade da axuda

Tipo de axuda proporcionada: Subvención a fondo perdido.

Cantía e características da axuda:

 • A duración das axudas é de ata tres anos desde a data de adxudicación das axudas ou a data do contrato, se é posterior.
 • Os contratos deben cumprir coa lexislación laboral vixente e abarcar o período de execución da axuda.
 • No caso de recibir axudas predoctorais previas por máis de 1 ano, a duración desta axuda reducirase segundo a Lei 14/2011.
 • Número máximo de axudas: 15.
 • Reserva dunha axuda para persoas con discapacidade superior ao 33% se non se cubre no grupo xeral.
 • Cantía das axudas para empresas e centros de innovación e tecnoloxía:
 • Costos de desenvolvemento do proxecto de doutoramento industrial:
  • Coste máximo anual de contratación por persoa: 24.000 €.
  • Complemento anual para gastos de contratación e seguro: 1.000 €.
 • Axuda para outros gastos relacionados: Ata 5.000 € anuais.
 • Axuda para estadías no estranxeiro: Máximo 6.000 €, axustado segundo o destino.
 • Cantía das axudas para universidades do SUG: Ata 10.000 € anuais para o desenvolvemento do proxecto de doutoramento industrial, que cubren diversos gastos relacionados co proxecto e a formación da persoa doutoranda.
 • As axudas só se poden usar para financiar as actividades necesarias para o desenvolvemento desta convocatoria.
 • orzamento do programa non debe incluír retribucións a membros fixos de equipos investigadores nin gastos de adquisición de mobiliario.

Intensidade da axuda:

A cantía das axudas varía segundo o tipo de gasto, como contratación, complementos, gastos asociados, estadías no estranxeiro e outros relacionados co proxecto de doutoramento industrial e a formación da persoa doutoranda. As cantías máximas están detalladas nos puntos a) e b) do apartado 5 do Artigo 7.

Presentación de solicitudes

Data límite: 18/09/2023 ás 23:59 horas.

Detalles da programación de eventos

 • 18 Setembro 2023
Compartir
Engadir ao Calendario