Axudas para a contratación de xestores de internacionalización

Obxecto da axuda

Facilitar a adquisición de competencias profesionais en materia de internacionalización e a incorporación ou reinserción ao mercado laboral de profesionais no ámbito do comercio exterior –priorizando aos mozos sen ou con pouca experiencia e aos sénior experimentados maiores de 45 anos en situación de desemprego–, ao mesmo tempo que se apoia ás pemes galegas no seu proceso de internacionalización pondo á disposición das pemes información sobre profesionais con formación  especializada e unha subvención a fondo perdido para a súa contratación.

Organismo convocante

Instituto Gallego de Promoción Económica (IGAPE)

Beneficiarios

Empresas que cumpran os seguintes requisitos:

 • Empresas que teñan o seu domicilio social na Comunidade Autónoma de Galicia, que cumpran a definición de peme segundo o anexo I do Regulamento núm. 651/2014, da Comisión, incluídas as pemes con obxecto social destinado á prestación de servizos técnicos, comerciais ou loxísticos, e que teñan como proxecto iniciar ou consolidar o seu proceso de internacionalización.
 • As empresas terán que dispoñer do informe de alta en programas avanzados do Igape de apoio á internacionalización realizado a través de programas de Igape a partir de 2013. De non dispoñer do citado informe de alta, debe solicitalo a través da oficina virtual do Igape (procedemento IG192) dentro do prazo de presentación de solicitudes.
 • As persoas solicitantes deberán ter, polo menos, un centro de traballo radicado na Comunidade Autónoma de Galicia.
 • As persoas solicitantes acreditarán ter un proxecto de internacionalización para o cal se require contratar profesionais en comercio exterior.

As persoas solicitantes que o desexen teñen á súa disposición a bolsa de xestores de internacionalización do Igape, da que forman parte profesionais co perfil e formación orientados á internacionalización empresarial. Esta bolsa de xestores de internacionalización está aberta, indefinidamente, ás novas incorporacións de persoal que reúna os requisitos exixidos.

Establécense tres perfís de xestor por idade. A intensidade da axuda irá acorde co dito perfil:

 • Mozos profesionais nacidos/as a partir do 1 de xaneiro de 1988.
 • Profesionais nacidos despois do 1 de xaneiro de 1978 e antes do 1 de xaneiro de 1988.
 • Profesionais sénior en paro de difícil reinserción laboral de idade igual ou superior a 45 anos (nacidos antes do 1 de xaneiro de 1978).

En caso de que a titulación universitaria do xestor non sexa específica de comercio internacional, deberán acreditar unha das opcións seguintes: i. Bolsa de prácticas de posgrao en internacionalización empresarial por un período superior a seis meses; ii. Máster de comercio exterior; iii. Certificado de profesionalidade de comercio exterior ou comercio internacional; iv. Curso completo de comercio exterior de duración igual ou superior a 140 horas.

Os xestores deben contar con titulación universitaria, con titulación de formación profesional de técnico superior en comercio internacional, ou con certificado de profesionalidade de comercio exterior ou comercio internacional.

Tódolos xestores deberán cumpri-las condicións xerais e estar dados de alta na bolsa de xestores de internacionalización do Igape, como moi tarde, na fase de acreditación da contratación

Actividades elixibles

Desenvolvemento dun proxecto de comercio exterior que a persoa solicitante deberá describir en detalle no formulario de solicitude da axuda.

Se a persoa solicitante previu desenvolver máis dun proxecto pode solicitar ata un máximo de dous xestores. Nese caso, debe cubrir no cuestionario de solicitude a descrición en detalle de cada un dos proxectos, delimitando e diferenciando o proxecto que se vai desenvolver por cada xestor.

Gastos elixibles

Será subvencionable o salario bruto por conta allea a tempo completo de xestores de internacionalización, baixo calquera das modalidades previstas na lexislación laboral vixente no momento da contratación, acordes á finalidade de axuda, agás contratos de alta dirección.

Os contratos laborais subvencionables deben ser indefinidos ou temporais por un período mínimo de duración de seis meses. A persoa solicitante deberá establecer no cuestionario de solicitude a data de fin do proxecto de comercio exterior e a duración aproximada do contrato para o cal solicita subvención. O período máximo subvencionable do proxecto de comercio exterior será o refestido na resolución de concesión.

Cando sexa necesaria a substitución do xestor, a duración do novo contrato será, como mínimo de seis meses, salvo que o prazo para finalizar a execución do proxecto fose inferior.

O período de contratación subvencionable será o establecido na resolución de concesión de axuda, sen que poida ser inferior a seis meses nin superior aos dezaoito meses.

O custo subvencionable estableceuse como un baremo estándar de custo unitario. Para determinar o seu importe tomouse como referencia o salario medio do sector do comercio en Galicia para o ano 2021, que segundo os datos da AEAT que constan no IGE ascendería a 19.238 €/ano (1.603,16 €/mes con rateo de pagas extra, sen incluír os custos extrasalariais).

Tipo, contía e intensidade da axuda

 • Tipo de axuda: subvención a fondo perdido
 • Contía: A contía da axuda calcúlase aplicando as seguintes porcentaxes sobre o

custo subvencionable:

 • 85 % no caso de mozos profesionais nacidos/as a partir do 1 de xaneiro de 1988.
 • 90 % no caso de mulleres ou mozos de calquera xénero inscritos no Sistema nacional de garantía xuvenil.
 • 80 % no caso de profesionais nacidos despois do 1 de xaneiro de 1978 e antes do 1 de xaneiro de 1988.
 • 90 % no caso de profesionais sénior en paro de difícil reinserción laboral de idade igual ou superior a 45 anos (nacidos antes do 1 de xaneiro de 1978).
 • Intensidade de axuda: 85-90% do custo subvencionable

Presentación de solicitudes

Data límite para presentar solicitudes o 5/06/2023. Forma de tramitación a través da aplicación da Oficina Virtual do Igape.

Event Schedule Details

 • 5 Xuño 2023
Compartir
Engadir ao Calendario