Axudas para a contratación de xestores de internacionalización (IG166)

Obxecto da axuda

Facilitar a adquisición de competencias profesionais en materia de internacionalización e a incorporación ou reinserción ao mercado laboral de profesionais no ámbito do comercio. Ao mesmo tempo que se apoia ás pemes galegas no seu proceso de internacionalización poñendo a disposición das pemes información sobre profesionais con formación especializada e unha subvención a fondo perdido para a súa contratación.

Organismo convocante

IGAPE

Beneficiarios

 • PEMEs con domicilio social na Comunidade Autónoma de Galicia, incluíndo aquelas cun obxecto social dedicado a servizos técnicos, comerciais ou loxísticos, e cun proxecto para iniciar ou consolidar o seu proceso de internacionalización que require a contratación de profesionais en comercio exterior.

Requisito de dispor do informe de alta en programas avanzados do Igape de apoio á internacionalización, emitido a través de programas do Igape desde 2013. No caso de non contar con dito informe, debe solicitarse a través da oficina virtual do Igape (procedemento IG192) dentro do prazo de presentación de solicitudes.

Actividades elixibles

Requisitos Principais do Proxecto:

O período de contratación subvencionable debe comezar entre a data de solicitude da axuda e un máximo de 45 días hábiles despois da notificación da resolución de concesión, estando sempre dentro do prazo de execución.

 • O contrato de traballo do xestor debe ter unha duración mínima de 6 meses.

Cualificación Requerida do Proxecto:

Condiciones de Contratación

 1. Relativas ao Xestor de Exportación:

Todos os xestores deben cumprir as condicións xerais na data de contratación e estar dados de alta na bolsa de xestores de internacionalización do Igape, a máis tardar, na fase de acreditación da contratación.

 1. Condiciones Xerais:

Os xestores deben contar con titulación universitaria, titulación de formación profesional de técnico superior en comercio internacional, ou certificado de profesionalidade de comercio exterior ou comercio internacional.

No caso de que a titulación universitaria do xestor non sexa específica de comercio internacional, deben acreditar unha das seguintes opcións:

 • Bolsa de prácticas de posgrao en internacionalización empresarial por un período superior a 6 meses, en organismos públicos nacionais ou estranxeiros, dentro do ámbito da internacionalización empresarial.
 • Máster de comercio exterior.
 • Certificado de profesionalidade de comercio exterior ou comercio internacional.
 • Curso completo de comercio exterior de duración igual ou superior a 140 horas.

Deben estar dados de alta como demandantes de emprego (ou demandantes de mellora de emprego) no Servizo Público de Emprego de Galicia na data da contratación.

Gastos elixibles

Subvencionável o salario bruto por conta allea a tempo completo de xestores de internacionalización, excepto contratos de alta dirección.

 • A solicitude de axuda debe referirse a un proxecto de comercio exterior, permitíndose ata dous xestores se se desenvolven máis dun proxecto, cada un coa súa descrición detallada.
 • Os contratos laborais subvencionables deben ser indefinidos ou temporais con duración mínima de 6 meses.
 • período de contratación subvencionable está suxeito á resolución de concesión, entre seis e dezoito meses.
 • custo subvencionable estabeleceuse como baremo estándar, tomando como referencia o salario medio do sector do comercio en Galicia para o ano 2021 (19.238 €/ano ou 1.603,16 €/mes con rateo de pagas extra, sen incluír os custos extrasalariais).

Relativos ao Contrato:

O contrato ten como obxecto actividades relacionadas co proxecto de comercio exterior detallado na solicitude.

Exclusións:

 • Exclúese a contratación de xestores con vínculos de parentesco cos cargos de dirección ou membros dos órganos de administración.
 • Exclúese contratos con persoas que tiveron relación laboral co solicitante ou empresas vinculadas nos últimos 2 anos antes da solicitude de axuda, excluíndo a relación de bolseiro.

Tipo, cuantía e intensidade da axuda

Tipo: Subvencións en réxime de concorrencia non competitiva. Réxime de minimis.

Cuantía:

 • 85% para profesionais mozos/as nacidos/as a partir do 1 de xaneiro de 1989.
 • 90% para mozos/as inscritos no Sistema nacional de garantía xuvenil.
 • 80% para profesionais nacidos/as despois do 1 de xaneiro de 1979 e antes de 1 de xaneiro de 1989.
 • 90% para profesionais sénior en paro de difícil reinserción laboral de idade igual ou superior a 45 anos (nacidos antes do 1 de xaneiro de 1979).
 • 80% para profesionais sénior en activo de idade igual ou superior a 45 anos (nacidos antes do 1 de xaneiro de 1979).

Presentación de solicitudes

Fecha de finalización: 09 Xullo 2024 as 14:00 h.

Detalles da programación de eventos

 • 9 Xullo 2024
Compartir
Engadir ao Calendario