Axudas para a financiación de Proxectos de Innovación Tecnolóxica – liña LIC

Obxecto da axuda

A axuda apoia proxectos de innovación tecnolóxica aplicados por empresas para mellorar a súa competitividade mediante tecnoloxías emerxentes. Estes proxectos implican a adaptación de tecnoloxías, o deseño industrial e a implementación de novos métodos de produción. Exclúense proxectos con cambios menores ou similares a sistemas existentes. O obxectivo é acadar melloras significativas e rápidas no mercado.

Organismo convocante

CDTI

Beneficiarios

 • Empresas constituídas en España, con personalidade xurídica e domicilio fiscal no país.
 • Inclúen sociedades conforme á Lei de Sociedades de Capital (sociedade de responsabilidade limitada, sociedade anónima, sociedade comanditaria por accións) e entidades con actividade económica principal.
 • Exclúen empresas suxeitas a orde de recuperación pendente por decisión da Comisión Europea, empresas en crise, grandes empresas con cualificación crediticia insatisfactoria e empresas incumpridoras de obrigas de reembolso de axudas anteriores.
 • Tamén exclúen persoas físicas, traballadores autónomos, comunidades de bens, sociedades civís, sociedades colectivas, agrupacións de interese económico, UTES, sociedades de investimento, asociacións e fundacións sen ánimo de lucro.
 • Organismos de investigación e centros de I+D+I públicos ou privados poden ser beneficiarios, ao igual que asociacións e fundacións con actividade económica regular debidamente rexistradas.
 • Non se concederán axudas a empresas dedicadas á produción primaria, transformación e comercialización de produtos agrícolas, pesqueiros e acuícolas se o importe da axuda está vinculado ao prezo ou cantidade de produtos adquiridos ou comercializados.
 • Exclusión de axudas para actividades relacionadas coa exportación, así como para promover o uso de produtos e servizos nacionais fronte a importados.
 • As empresas que operan en sectores excluídos deben garantir que estas actividades non se beneficien das axudas.
 • Proxectos relacionados co desmantelamento de centrais nucleares, tabaco, infraestruturas aeroportuarias, tecnoloxía militar ou dual non son cofinanciados por FEDER.
 • Ademais, certas actividades específicas están excluídas segundo o Programa Operativo Plurirrexional de España 2021-2027 e o Regulamento (UE) 2021/1060.

Gastos elixibles

 • Adquisición de bens de activo fixo novos con avance tecnolóxico significativo.
 • Custos de persoal, materiais, consumibles, servizos externos, subcontratacións e gastos xerais.
 • Custos de auditoría e validación do cumprimento do principio DNSH, cun límite.
 • Os gastos deben ser posteriores á presentación da solicitude e estritamente necesarios.

Requisitos para proxectos cofinanciados con FEDER:

A inversión debe permanecer na comunidade autónoma beneficiaria polo menos cinco anos despois do pago final, con condicións para reembolsar a axuda en certas circunstancias.

Inversións e gastos non elegibles:

 • Partidas de proxectos xa rematados ou en avanzado desenvolvemento.
 • Adquisición de bens de segunda man, arrendamentos, refinanciamentos e amortización de equipos.
 • Ampliación de capacidade sen avances tecnolóxicos relevantes, impostos indirectos recuperables, entre outros.

Colaboracións externas:

 • En xeral, as colaboracións externas non deben exceder o 80% do presuposto elixible, pero o CDTI pode autorizar ata o 100% se está xustificado tecnicamente.
 • Para subcontratación con entidades vinculadas ao beneficiario, necesita autorización previa do CDTI e unha declaración responsable para asegurar que o financiamento non excede o custo real.
 • En circunstancias imprevistas, a autorización para subcontratación con entidades vinculadas pode ser concedida no momento da certificación.
 • Excepción para subcontratación con Centros Tecnolóxicos ou Centros de Apoio á Innovación Tecnolóxica vinculados ao beneficiario, suxeita a certos requisitos establecidos pola lexislación correspondente.

Tipo, cuantía e intensidade da axuda

O presuposto mínimo financiable por proxecto é de 175.000 euros.

Os proxectos teñen unha duración mínima de 9 meses e máxima de 24 meses, cun único hito, e poden ser prorrogados.

Orixe de fondos de financiamento:

 • Os proxectos poden ser financiados con fondos CDTI e/ou con Fondos Europeos (FEDER, MRR e outros), suxeito a requisitos e dispoñibilidade de fondos.
 • A cofinanciación con Fondos FEDER pode proceder do “CDTI Crecemento Innovador” ou do Programa Plurirrexional de España 2021-2027.

Modalidade e características da axuda:

 • Financiamento mediante Axuda Parcialmente Reembolsable cubrindo ata o 75% do presuposto total, ou ata o 85% se é cofinanciado con FEDER, suxeito a límites de axudas de minimis.
 • A empresa debe aportar polo menos o 25% do presuposto elixible con recursos propios ou financiamento externo.
 • A axuda consiste nun tramo reembolsable e un tramo non reembolsable (TNR).

Tipo de interese aplicable e amortización:

 • O tipo de interese é fixo e depende do período de amortización elixido.
 • Os intereses ordinarios pagaranse semestralmente desde a disposición da axuda.
 • A amortización é semestral e o período elixido non pode ser modificado, cunha penalización do 1% por amortización anticipada.

Tramo non reembolsable da axuda:

 • Depende da orixe dos fondos: 7% se é exclusivamente CDTI, 10% se é cofinanciado con FEDER.
 • Calculado sobre a cobertura financeira, cun máximo do 75% do presuposto total.

Acumulación e incompatibilidade con outras axudas:

 • As axudas desta liña só poden acumularse con outras axudas de minimis ata un límite máximo.
 • Son incompatibles con calquera outra axuda destinada ao mesmo proxecto.
 • Débense respetar os límites máximos de axudas de minimis concedidas a unha única empresa.

Presentación de solicitudes

Data de inicio: 07/03/2024. Data de finalización: 31/12/2024.

Detalles da programación de eventos

 • 31 Decembro 2024
Compartir
Engadir ao Calendario