Axudas para a preparación e execución de proxectos de innovación de interese xeral por grupos operativos no marco do PEPAC

Obxecto da axuda 

A resolución convoca subvencións en réxime de concorrencia competitiva para proxectos de innovación de interese xeral levados a cabo por grupos operativos suprautonómicos da AEI-Agri no marco do Plan Estratéxico Nacional da PAC 2023-2027. Estes proxectos abranguen a innovación na produción, distribución e comercialización de bens e servizos agrícolas, co obxectivo de mellorar aspectos económicos, ambientais e sociais en territorio multi-comunitario. As subvencións axústanse a normativas como o Real Decreto 366/2023 e os Regulamentos (UE) 2021/2115 e 2021/2116. Os proxectos deben contribuír á modernización da agricultura e das zonas rurais, fomentando a innovación e a dixitalización, con cofinanciamento maioritario do FEADER e do Ministerio de Agricultura. 

Organismo convocante 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA E ALIMENTACIÓN 

Beneficiarios 

 • Beneficiarios: Agrupacións de persoas físicas e/ou xurídicas, públicas e/ou privadas. 
 • Número máximo de integrantes na agrupación: 8 persoas físicas e/ou xurídicas. 
 • Pelo menos 2 membros independentes na agrupación. 
 • Os integrantes deben ter estrutura e medios para executar os proxectos. 
 • Designación dun representante con capacidade legal, entidade sen ánimo de lucro. 
 • Cada membro e a agrupación deben cumprir cos requisitos legais e tributarios en España. 
 • Declaración responsable de non estar en prohibicións de ser beneficiario. 
 • Cumprimento de obrigas tributarias e de Seguridade Social. 
 • Pódense acreditar obrigas tributarias a través de consulta a órgano de instrución, certificados ou declaración responsable. 
 • No caso de tributación en Facendas Forais do País Vasco ou Navarra, presentar certificados de cumprimento de obrigas tributarias. 
 • Máximo de 16 membros no grupo operativo, dos cales ata 8 poden ser contratados e/ou subcontratados. 

Actividades elixibles 

 • Ámbito temático: Os proxectos poden abarcar áreas como a innovación na produción de bens e servizos dirixidos ao mercado ou de carácter público, así como a súa distribución e comercialización. Estas accións deben ter impactos económicos, ambientais ou sociais e ser executadas no territorio de dúas ou máis comunidades autónomas. 
 • Obxectivos dos proxectos: Os proxectos deben contribuír ao obxectivo transversal de modernización da agricultura e zonas rurais, promovendo a innovación, o coñecemento e a dixitalización. Ademais, deben cumprir cos obxectivos específicos establecidos no Regulamento (UE) 2021/2115 e beneficiar a un sector ou subsector a nivel nacional. 
 • Criterios de subvencionabilidade: Os proxectos deben cumprir cos requisitos establecidos no artigo 5 do Real Decreto 366/2023 e estar baseados no modelo de innovación interactiva, cuxos principios clave se atopan no Regulamento (UE) 2021/2115. 
 • Financiamento: As subvencións serán cofinanciadas nun 80% polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (FEADER) e nun 20% polo Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación. 

No tocante á subcontratación nos proxectos: 

 • A subcontratación rexeitase polas disposicións do artigo 9.7 c) e seguintes do Real Decreto 366/2023, do 16 de maio. Os gastos por actividades subcontratadas non poden superar o 60% do importe total elixible. 
 • Para subcontratacións que excedan o 20% da axuda concedida e 60.000 euros, requireuse un contrato por escrito e autorización previa do órgano concedente antes da sinatura. Esta condición aplícase a cada membro da agrupación beneficiaria e cada provedor. 
 • Non se pode dividir un contrato para reducir a súa cantidade e eludir requisitos. 
 • Non se pode contratar con persoas ou entidades vinculadas ás integrantes da agrupación beneficiaria, a menos que se obteña autorización e o importe subvencionable non exceda o custo incurrido pola entidade vinculada. 
 • A solicitude de subcontratación diríxese á presidencia do FEGA O.A e preséntase na sede electrónica do MAPA xunto coa solicitude de axuda. Débense presentar unha memoria explicativa e xustificación dos servizos a subcontratar. 
 • Para as subcontratacións que requiren autorización, débese presentar documentación de polo menos tres ofertas comparables entre si de diferentes empresas interesadas en realizar as actividades a subcontratar. Se se escolle unha oferta que non é a máis vantaxosa en termos económicos, débese xustificar na memoria a súa elección baseada en motivos técnicos. 
 • A Dirección Xeral de Desenvolvemento Rural, Innovación e Formación Agroalimentaria revisará e elevará a solicitude ao FEGA para a súa resolución, que se notificará electrónicamente ao representante da agrupación beneficiaria. 

Gastos elixibles 

Os gastos subvencionables para os proxectos de innovación son os seguintes: 

 • Gastos de preparación do proxecto: Ata un total de 12.600 euros, suxeitos a custos simplificados establecidos no Regulamento (UE) 2021/2115. Este importe pode reducirse nun 30% se non se executan polo menos un 70% das actividades previstas no proxecto. 
 • Gastos de persoal: Correspóndense con traballadores con relación laboral cos beneficiarios, xa sexan empregados por conta allea ou propia. Calcúlanse mediante custos unitarios fixos por hora traballada e grupo profesional do traballador. O número total de horas declaradas por traballador nun ano non pode superar as 1.720 horas. 
 • Gastos de transporte, aloxamento e manutención: Calculados como un 3.10% dos gastos totais de persoal. Debe especificarse o reparto entre os integrantes da agrupación beneficiaria. 
 • Gastos de coordinación técnica externalizada: Poden incluírse se a coordinación se subcontrata. 
 • Gastos derivados do informe auditor. 
 • Material fungible: Utilizado directamente para o proxecto. 
 • Aluguer de equipos, instalacións ou fincas: Para a execución do proxecto e divulgación. 
 • Gastos de servizos necesarios: Como consultoría tecnolóxica, asesoría, entre outros. 
 • Gastos de contratación tecnolóxica, desenvolvemento de prototipos e protección de propiedade intelectual. 
 • Gastos de constitución de garantía bancaria. 
 • Custos indirectos: Limitados ao 15% dos gastos de persoal só na fase de execución. 
 • Gastos en investimentos: Incluíndo construción, adquisición, mellora de bens inmobles, adquisición de maquinaria e equipo, custos xerais, estudos de viabilidade, programas informáticos, patentes, licenzas, etc. 

As actividades subcontratadas non poden superar o 60% dos gastos subvencionables. A intensidade da axuda cubre o 100% dos gastos subvencionables, excepto os investimentos produtivos que se financiarán ao 65%. Os beneficiarios deben comprometerse a aportar a parte restante do custo dos investimentos produtivos no caso de resultar beneficiarios. A forma de xustificación destas achegas propias será similar á xustificación dos fondos públicos. 

Tipo, cuantía e intensidade da axuda 

O tipo de axuda é unha subvención a fondo perdido. 

 • Límite máximo e mínimo de axuda: 
  • En ningún caso superará os 600.000 euros por agrupación beneficiaria e proxecto, se a innovación se dirixe aos produtos do anexo I do Tratado de Funcionamento da Unión Europea. 
  • Será de 500.000 euros nos casos restantes. 
  • Presuposto total estimado para a convocatoria: 37.500.000 euros. 
 • Intensidade de axuda: 
  • A financiación comunitaria será do 80% do porcentaxe total do gasto, a cargo do FEADER. 
  • A achega da Administración Xeral do Estado será do 20%. 
 • Financiamento e distribución do gasto: 
  • A financiación comunitaria realizarase con cargo á aplicación orzamentaria 21.103.414B.78001 do FEGA, ata un máximo estimado de 30.000.000 euros. 
  • A financiación nacional realizarase con cargo á aplicación orzamentaria 21.103.414B.78002 do FEGA, ata un máximo estimado de 7.500.000 euros. 
  • Distribuirase en diferentes anualidades: 15.000.000 euros en 2024 (se se solicita o máximo de anticipos), 7.520.000 euros en 2025 e 7.480.000 euros en 2027. 

A concesión e o pago das subvencións dependerán da dispoñibilidade de crédito no orzamento correspondente dos Orzamentos Xerais do Estado. O gasto previsto para estas axudas poderá imputarse a exercicios posteriores á resolución de concesión. A comisión de valoración distribuirá o crédito de maneira que se financen os proxectos con maior puntuación, e se houber remanente de crédito, poderíase considerar a financiación parcial de proxectos baixo certas condicións. 

O período subvencionable para os gastos dos proxectos innovadores establécese da seguinte maneira: 

 • O período subvencionable abrangue desde a presentación da solicitude de axuda ata a data de finalización do período de execución dos proxectos innovadores. 
 • O prazo de execución dos proxectos divídese en dous períodos: 
  • O primeiro período de execución abrangue desde a presentación da solicitude de axuda ata o 1 de maio de 2025. 
  • O segundo período de execución abrangue desde a presentación da solicitude de axuda ata o 1 de maio de 2027. 
 • Para establecer o orzamento e o cronograma do proxecto aplícanse as seguintes condicións: 
  • Distribúese aproximadamente o 50% do orzamento para o primeiro período de execución e o 50% para o segundo período. 
  • As accións do proxecto que se planifican para completarse antes do 1 de maio de 2025 considéranse parte do primeiro período de execución. 
  • As accións que estean previstas para rematar despois do 1 de maio de 2025 pero antes do 1 de maio de 2027 considéranse parte do segundo período de execución. 
  • As datas de inicio e finalización das accións do proxecto detallaranse no cronograma de execución do proxecto. 

En ningún caso serán subvencionables as accións realizadas antes da presentación da solicitude de axuda nin despois do 1 de maio de 2027, agás os gastos de preparación de proxecto, que deben ocorrer no primeiro período de execución. 

Presentación de solicitudes 

 • Solicitude e rexistro: As solicitudes de axuda deben seguir o artigo 12 do Real Decreto 366/2023 e dirixirse á Presidencia do FEGA O.A. a través do rexistro electrónico do Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación. 
 • Prazo de presentación: O prazo comeza coa publicación no Boletín Oficial do Estado e remata o 28 de setembro de 2023 ás 14:00 horas. 
 • Documentación requirida: A solicitude inclúe: 
  • Datos xerais e orzamento do proxecto en formato MS Excel e arquivo XML xerado. 
  • Memoria narrativa do proxecto innovador. 
  • Cronograma do proxecto (execución e divulgación). 
  • Memoria do orzamento do proxecto. 
 • Documentación vinculante: A solicitude debe incluír un documento de asociación asinado por todos os membros da agrupación solicitante, cunha declaración xurada de cumprimento de requisitos e compromiso de informar sobre outras subvencións. 
 • Xustificación de costos: Requírese documentación que probe unha avaliación adecuada da moderación de custos de bens ou servizos. Debe compararse e xustificarse a elección entre as ofertas presentadas. 
 • Suministro de información ao SICTI: Debe anexarse o documento en formato Excel “Actividades solicitadas asociadas a las actuaciones de ayuda a la investigación, desarrollo e innovación”. 
 • Documentación adicional para propostas provisionais: No caso de ser seleccionado provisionalmente, debe achegarse documentación adicional que inclúe datos xerais dos membros, cumprimento de obrigas tributarias e documentación específica da agrupación e do proxecto. 
 • Requisito de actividade en sectores específicos: Polo menos un membro da agrupación debe ter actividade en agricultura, gandaría, silvicultura, ou na transformación e comercialización de produtos agroalimentarios ou forestais. 

Event Schedule Details

 • 28 Setembro 2023
Compartir
Engadir ao Calendario