Axudas para as certificacións de responsabilidade social empresarial (RSE) (TR357B)

Obxecto da axuda

Axudas e incentivos a pemes para implantar sistemas de xestión de RSE (TR357B), a igualdade laboral (TR357C), así como para adoptar medidas de corresponsabilidade e de conciliación da vida familiar, persoal e laboral (TR357D), en Galicia.

Organismo convocante

Conselleira de Promoción del Empleo e Igualdad

Beneficiarios

 • As empresas solicitantes poden ser pemes ou persoas traballadoras autónomas.
 • Deben ter contratos asinados con persoas traballadoras por conta allea con domicilio social e centro de traballo en Galicia, independentemente da súa forma xurídica.
 • Deben estar validamente constituídas no momento de presentar a solicitude de axudas.
 • Para as liñas II e III, as empresas con centros de traballo en Galicia tamén poden presentar solicitude.

Liña I:

As empresas deben ter como mínimo 10 persoas traballadoras e un máximo de 49, agás para os centros especiais de emprego sen ánimo de lucro, que poden superar dito número.

Liña II:

 • Subliña 1 e 3: As empresas deben contar cun mínimo de 1 persoa traballadora.
 • Subliña 2: As empresas deben contar cun mínimo de 5 persoas traballadoras.

Liña III:

As empresas deben contar cun mínimo de 5 persoas traballadoras.

Actividades elixibles

Liña I: Elaboración e implantación de plans de igualdade (TR357C)

 • En concordancia co capítulo III do Real decreto 901/2020.
 • Enfoque na regulación de plans de igualdade e no seu rexistro.

Liña II: Conciliación (TR357D)

Subliña II.1: Incentivos para fomentar o teletraballo mediante acordos laborais.

Subliña II.2: Incentivos para promover a flexibilidade horaria a través de acordos laborais.

Subliña II.3: Subvencións para a adquisición de elementos tecnolóxicos facilitadores do teletraballo.

Liña III: Certificacións de RSE (TR357B)

 • Subvención para obter certificacións ou informes de verificación/validación en responsabilidade social empresarial.
 • Certificacións aceptadas inclúen: empresa familiarmente responsable-EFR, global reporting initiative (GRI), united nations global compact (Pacto mundial), ISO 37301, SGE 21, global accountability 1000 (AA 1000), EMAS, ISO 14000 (ambiente), ISO 16064, UNE-ISO 21401, ISO 50001, SA 8000, QNet SR10, Bequal (discapacidade), ISO 45001 (seguridade e saúde laboral), certificación empresa saludable e selo de horarios racionais (SHR).

Gastos elixibles

Liña I. Elaboración e implantación de plans de igualdade (TR357C)

 • Ata o 80% de costes de diagnosis, máximo 3,000 € (empresas ata 20 traballadores) ou 5,000 € (máis de 20 traballadores).
 • Ata o 80% de costes de elaboración do plan, máximo 1,500 € (ata 20 traballadores) ou 3,000 € (máis de 20 traballadores).
 • Ata o 80% de costes de implantación de medidas prioritarias, máximo 1,000 € (ata 20 traballadores) ou 2,000 € (máis de 20 traballadores).
 • 12,000 € pola contratación de persoa experta en igualdade.

Liña II. Conciliación (TR357D)

Subliña 1: Incentivo de 2,000 € por persoa traballadora, máximo 8,000 € por empresa.

Subliña 2: Incentivo de 8,000 € por empresa.

Subliña 3: Subvención do 80% da inversión, máximo 1,500 € por persoa, límite de 20,000 € por empresa.

Liña III: Certificacións de RSE (TR357B)

 • Pago do 80 % dos costes da certificación, cun límite máximo de 2,000 € por empresa.
 • porcentaxe subvencionable dos costes de consultoría non pode superar o 30 % da subvención.

Tipo, cuantía e intensidade da axuda

Presuposto total: 1,400,000.00 €.

Liña I: Elaboración e implantación de plans de igualdade (TR357C)

 • Importe total: 250,000.00 €.

Liña II: Conciliación (TR357D)

 • Subliña 1: Importe total: 150,000.00 €.
 • Subliña 2: Importe total: 250,000.00 €.
 • Subliña 3: Importe total: 450,000.00 €.

Liña III: Certificacións de RSE (TR357B)

 • Importe total: 100,000.00 €.

Consideracións xerais:

Posibilidade de redistribuír créditos entre liñas ou subliñas se hai remanente, con prioridade: Liña I, Liña II, Liña III. Preferencia por subliñas dentro dunha mesma liña.

Procedemento e concesión conforme ás leis de procedemento administrativo, subvencións de Galicia, xeral de subvencións, e orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2024.

Presentación de solicitudes

Fecha de apertura: 07/02/2024

Fecha de finalización: 06/03/2024

Detalles da programación de eventos

 • 6 Marzo 2024
Compartir
Engadir ao Calendario