Axudas para entidades destacadas no Programa NEOTEC e NEOTEC Mulleres Emprendedoras 2023

Obxecto da axuda

Posta en marcha de novos proxectos empresariais que requiren tecnoloxía ou coñecementos derivados da actividade investigadora. Estas axudas buscan promover o crecemento das empresas de base tecnolóxica na comunidade galega, favorecendo aqueles proxectos que se establezan en Galicia ou que se comprometan a trasladar a súa sede e centro de traballo á rexión. Priorízase a incorporación de persoas con grao de doutor para fortalecer as capacidades de absorción e xeración de coñecemento das empresas beneficiarias.

Organismo convocante

Axencia Galega de Innovación

Beneficiarios

Os beneficiarios destas axudas son:

 1. Pequenas empresas innovadoras que presentaron solicitudes nas convocatorias de referencia (Programa NEOTEC e NEOTEC Mulleres Emprendedoras) no ano 2022 e foron desestimadas debido á falta de orzamento.
 2. Deben cumprir cos requisitos de elexibilidade e ter superado os umbrais mínimos establecidos nas convocatorias de referencia.
 3. Deben cumprir unha das seguintes condicións de sede e localización:
  1. Ter sede social, sede fiscal e centro de traballo principal en Galicia na data de presentación da solicitude.
  2. Presentar unha declaración de intención de trasladar a súa sede social, fiscal e centro de traballo a Galicia nun prazo dun mes desde a data de resolución da convocatoria.
 4. Os beneficiarios deben cumprir cos seguintes requisitos:
  1. Non estar cotizadas en bolsa, excepto en plataformas de negociación alternativa.
  2. Ter sido constituídas como máximo nos cinco anos anteriores á data de peche do prazo de presentación de solicitudes.
  3. Non distribuír beneficios.
  4. Ter iniciado a súa actividade económica como máximo hai cinco anos.
  5. Contar cun capital social mínimo de 20.000 euros, desembolsado integramente e inscrito antes da presentación da solicitude.
 5. Non poderán adquirir a condición de beneficiarios as seguintes entidades:
  1. Pemes que incumpran prohibicións establecidas na lei ou estean suxeitas a unha orde de recuperación pendente tras unha decisión da Comisión Europea que declare unha axuda ilegal e incompatible co mercado común.
  2. Empresas en crise segundo a definición contida no artigo 2.
  3. Entidades do sector público institucional, excepto sociedades mercantís públicas.
  4. Entidades que incumpran os prazos de pagamento establecidos na Lei Xeral de Subvencións.
  5. Empresas que foron beneficiarias previamente de axudas do Programa Neotec, a Resolución da Axencia Galega de Innovación ou convenios de colaboración para proxectos de desenvolvemento empresarial presentados ao Centro para o Desenvolvemento Tecnolóxico e Industrial e avaliados favorablemente pero non financiados no marco do Programa Neotec.

Actividades elixibles

A convocatoria apoia:

 1. Proxectos empresariais que requiren o uso de tecnoloxías ou coñecementos derivados da actividade investigadora e cuxa estratexia de negocio se basea no desenvolvemento de tecnoloxía.
 2. Priorízase a incorporación de persoas con grao de doutor para fortalecer a absorción e xeración de coñecemento da empresa.
 3. Os proxectos poden pertencer a calquera ámbito tecnolóxico e/ou sectorial, pero non se axustan á convocatoria aqueles cuxo modelo de negocio se basea principalmente en servizos a terceiros sen desenvolvemento de tecnoloxía propia.
 4. As axudas solicitaranse para proxectos cunha duración de 12 meses (1 ano) ou 24 meses (2 anos), segundo o indicado na solicitude presentada polo beneficiario.
 5. Os proxectos deben comezar o 1 de outubro de 2023 e rematar o 30 de setembro de 2024 (para proxectos de 1 ano) ou o 30 de setembro de 2025 (para proxectos de 2 anos).
 6. Os períodos de emisión de facturas e realización de pagamentos rexiranse polo establecido no artigo 27.

Para ser elixible, é indispensable que o proxecto estea aliñado cos desafíos, prioridades e ámbitos de priorización da Estratexia de Especialización de Galicia (RIS3). A área temática da Estratexia de Especialización de Galicia (RIS3) resúmese do seguinte xeito:

 1. Desafíos da RIS3: Son os tres grandes desafíos económicos e sociais identificados para a sociedade galega. Estes desafíos abordan a innovación en sectores como os recursos naturais e culturais, a industria sostida na competitividade e o coñecemento, e un modelo de vida saudable e envellecemento activo da poboación.
 2. Prioridades RIS3: Son as temáticas transversais nas que se enfocan os esforzos do ecosistema de innovación galego para dar resposta aos desafíos estratéxicos. Estas prioridades son: desenvolvemento e aplicación de solucións para a descarbonización e sustentabilidade, apoio á dixitalización e orientación dos esforzos de I+D+i cara ás necesidades e o benestar das persoas.
 3. Ámbito de priorización da RIS3: Son as 29 temáticas que detallan como cada prioridade aborda os desafíos da RIS3. Estes ámbitos de priorización son transversais e abren oportunidades para diferentes cadeas de valor, fomentando a colaboración entre sectores, mercados e tecnoloxías.

Cadeas de valor principais de Galicia: Son as principais áreas de actividade económica nas que se enfoca o desenvolvemento da rexión. Estas cadeas de valor inclúen a industria aeroespacial e aeronáutica, a agroalimentación, a automoción, as enerxías renovables e o almacenamento enerxético, a industria forestal e da madeira, a industria do mar e o medio mariño, a industria naval, a loxística, a saúde, a calidade de vida e o envellecemento, a industria téxtil e da moda, o turismo e o patrimonio, e as TIC.

En resumo, a RIS3 Galicia enfócase en abordar desafíos estratéxicos a través da innovación, establecendo prioridades e promovendo a colaboración en diversas cadeas de valor para impulsar o desenvolvemento económico e social da rexión.

Gastos elixibles

 1. Financiamento de novos proxectos empresariais de empresas innovadoras.
 2. Gastos elixibles:
  1. Investimentos en equipos.
  2. Gastos de persoal, de acordo cos termos establecidos no artigo 8.
  3. Colaboracións externas/asesoría, incluíndo informes de avaliación de expertos ou certificacións de auditores externos.
  4. Outros custos, como alugueres, subministros, canons e licenzas, gastos de solicitude e mantemento de patentes, seguros e gastos de auditoría (limitados a 4.000 euros no plan).
 3. Gastos non financiables inclúen gastos financeiros, investimentos en terreos, locais e obras civís, impostos indirectos susceptibles de recuperación ou compensación, gastos de promoción e difusión, gastos de mantemento e gastos de locomoción e viaxes.
 4. Licenzas, taxas, impostos e tributos non son considerados custos subvencionables, aínda que o IVE ou outro imposto indirecto equivalente poderían ser elixibles se non son susceptibles de recuperación total ou parcial.
 5. Requisitos para a incorporación de doutores no proxecto, incluíndo perfil axeitado, contrato laboral indefinido a tempo completo, contratación posterior á solicitude e antes de certos prazos, e permanencia no proxecto ata a súa finalización.
  1. O salario bruto da persoa contratada debe estar entre 30.000 e 50.000 euros. Permítese a contratación por cantidades maiores, pero o custo máximo elixible será de 50.000 euros máis seguridade social a cargo da empresa por cada doutor de nova incorporación e ano.
  2. As horas da persoa contratada imputaranse ao 100%.
  3. A persoa contratada debe ter o título de doutor, obtido nunha universidade española ou estranxeira, e no caso de títulos estranxeiros, deben ser homologados en España antes da contratación.
 6. O orzamento debe coincidir co revisado polo CDTI e distribuirase por anualidades. Permítese a modificación das colaboracións externas para incorporar entidades galegas, xustificando axeitadamente o cambio.
 7. Empresas que trasladen a súa sede social, fiscal e centro de traballo a Galicia despois da presentación da solicitude poden imputar os custos incorridos polo novo centro de traballo en Galicia desde a data da súa apertura.

Tipo, cantidade e intensidade da axuda

 • Tipo de axuda: As axudas concederanse en forma de subvención a fondo perdido.
 • Contía: A actuación debe ter un orzamento financiable mínimo de 175.000 euros.
 • Intensidade da axuda:
  • Poderase financiar ata o 70% do orzamento elixible da actuación.
  • A cantidade máxima de subvención por beneficiario é de 250.000 euros.
  • No caso de incluír a contratación laboral de polo menos un doutor, poderase financiar ata o 85% do orzamento da actuación. A cantidade máxima de subvención por beneficiario neste caso é de 325.000 euros.

Presentación de solicitudes

Prazo límite para presentar solicitudes: 20/07/2023. Forma de tramitación: As solicitudes presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos a través do formulario normalizado (anexo I) dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia.

Detalles da programación de eventos

 • 20 Xullo 2023
Compartir
Engadir ao Calendario