Axudas para fomentar a economía azul e impulsar a sustentabilidade pesqueira e acuícola

Obxecto da axuda

A convocatoria busca respaldar proxectos innovadores que promovan a sustentabilidade nas actividades pesqueiras e acuícolas, alineados coa Política Pesqueira Común. Enfócase na investigación para a pesca sostible, conservación de recursos acuáticos e fortalecemento da gobernanza internacional dos océanos. Ademais, apoia a acuicultura sostible, a transformación de produtos pesqueiros e acuícolas con enfoque de xénero, contribuíndo á seguridade alimentaria na Unión Europea.

Organismo convocante

Fundación Biodiversidade

Beneficiarios

 • Entidades asociativas do sector pesqueiro.
 • Organismos científicos ou técnicos recoñecidos en España con participación activa de entidades asociativas do sector pesqueiro.
 • Entidades sen ánimo de lucro con participación activa de organismos científicos ou técnicos ou entidades asociativas do sector pesqueiro.
 • Agrupacións de persoas xurídicas públicas ou privadas sen personalidade, con participación de ata 4 entidades, unha delas como entidade coordinadora.

Actividades elixibles

Eixo 1: Interaccións e Impactos – Disminución do Efecto da Pesca sobre o Medio Mariño
Prioridade 1: RFEMPA. Fomentar a pesca sostible e a recuperación e conservación dos recursos biolóxicos acuáticos.

Obxectivo Específico: Reforzar as actividades pesqueiras que sexan económica, social e medioambientalmente sostibles.

Tipo de Actividade: Disminución do efecto da pesca.

Tipo de Intervención: Reducir os impactos negativos ou contribuír aos impactos positivos sobre o medio ambiente e contribuír ao bo estado medioambiental.

Obxectivo: Desenvolver ou introducir novos coñecementos técnicos, científicos ou organizativos nas actividades pesqueiras para reducir ou eliminar os seus efectos negativos sobre o medio ambiente.

Descrición:

·         Reducir o impacto da pesca no medio mariño.

·         Apoiar a eliminación gradual dos descartes e facilitar a transición a unha explotación sostible dos recursos biolóxicos mariños.

·         Concesión de axudas para a cofinanciación de operacións, estudos e proxectos innovadores.

Indicadores de Resultado: Intervencións que contribúen ao bo estado medioambiental, en particular de recuperación e conservación da natureza, protección de ecosistemas, biodiversidade, saúde e benestar animal.

Criterio Específico de Selección: Pesca Costeira Artesanal e acuicultura tradicional.

Eixo 2: Protección do Medio Mariño
Prioridade 1: RFEMPA. Fomentar a pesca sostible e a recuperación e conservación dos recursos biolóxicos acuáticos.

Obxectivo Específico: Contribuír á protección e recuperación da biodiversidade e dos ecosistemas acuáticos.

Tipo de Actividade: Medidas de protección do medio mariño.

Tipo de Intervención: Contribución ao bo estado medioambiental mediante o establecemento e a vixilancia das zonas mariñas protexidas, incluída a rede Natura 2000.

Obxectivo: Contribuír á protección e recuperación da biodiversidade e dos ecosistemas acuáticos, incluso nas augas interiores.

Descrición:

·         Concesión de axudas para a cofinanciación de proxectos que conteñan accións dirixidas a acadar ou manter un bo estado medioambiental do medio mariño.

·         Aplicación de medidas de protección espacial.

·         Xestión, recuperación, vixilancia e seguimento das zonas da Rede Natura 2000.

·         Protección de especies, especialmente capturas accidentais.

·         Recuperación das augas interiores.

·         Actuacións de restauración da biodiversidade e dos ecosistemas mariños.

Proxecto:

·         Implantación, desenvolvemento, seguimento e certificación de sistemas de xestión ambiental no sector pesqueiro.

·         Estudos do efecto positivo das áreas mariñas protexidas.

·         Medidas de conservación positivas.

·         Implementar medios para previr ameazas externas.

Non serán subvencionables:

·         Repoboación directa.

·         Adquisición de naves para arrecifes artificiais.

·         Construción e mantemento de dispositivos de concentración de peixes.

Especificacións para o cumprimento de requisitos: Informe favorable dun organismo medioambiental competente, se é o caso.

Indicadores de Resultado:

·         Superficie contemplada en operacións que contribúen ao bo estado medioambiental, a protección, conservación e restablecemento de biodiversidade e ecosistemas.

·         Intervencións que contribúen ao bo estado medioambiental, en particular de recuperación e conservación da natureza, protección de ecosistemas, biodiversidade, saúde e benestar animal.

Criterio Específico de Selección: Relevancia e necesidade do proxecto.

Eixo 3: Residuos
Prioridade 1: RFEMPA. Fomentar a pesca sostible e a recuperación e conservación dos recursos biolóxicos acuáticos.

Obxectivo Específico: Contribuír á protección e recuperación da biodiversidade e dos ecosistemas acuáticos.

Tipo de Actividade: Recollida de residuos coa participación dos pescadores/as no mar e nas praias.

Tipo de Intervención: Reducir os impactos negativos ou contribuír aos impactos positivos sobre o medio ambiente e contribuír ao bo estado medioambiental.

Obxectivo: Contribuír a un medio mariño limpo e libre de contaminación.

Descrición:

·         Recollida e xestión de residuos, incluídos os arribazóns de algas que afectan aos bancos marisqueiros.

·         Deseño de artefactos ou aparellaxes específicos de recollida de lixo mariño.

·         Accións a bordo e en terra para a localización, manexo, clasificación, tratamento, xestión e reciclaxe de lixo mariño.

·         Instalación e posta en funcionamento de puntos limpos fixos ou móviles.

·         Campañas públicas de retiradas de artes mortas.

·         Actuacións de divulgación, sensibilización e formación na loita contra o lixo mariño.

·         Proxectos piloto para desenvolver novos sistemas de recollida de lixo mariño.

Proxecto:

·         Deberán seguir as directrices do esquema nacional de pesca pasiva de lixos.

·         Aportar información relativa aos materiais recollidos ao MITECO.

Especificacións para o cumprimento de requisitos:

·         No caso de entidades beneficiarias que sexan Autoridades Portuarias, acreditar a actividade a través de plans de investimento integrada.

·         No caso de xestión de residuos, cumprir coa normativa e presentar informes preceptivos.

Indicadores de Resultado: Intervencións que contribúen ao bo estado medioambiental, en particular de recuperación e conservación da natureza, protección de ecosistemas, biodiversidade, saúde e benestar animal.

Criterio Específico de Selección: Relevancia e necesidade do proxecto.

Eixo 4: Investigación Recursos Mariños e Gobernanza
Prioridade 1: RFEMPA. Fomentar a pesca sostible e a recuperación e conservación dos recursos biolóxicos acuáticos.

Obxectivo Específico: Contribuír á protección e recuperación da biodiversidade e dos ecosistemas acuáticos.

Tipo de Actividade: Impulso da investigación dos recursos mariños e sistemas de gobernanza.

Tipo de Intervención:

·         Reducir os impactos negativos ou contribuír aos impactos positivos sobre o medio ambiente e contribuír ao bo estado medioambiental.

·         Contribución ao bo estado medioambiental mediante o establecemento e a vixilancia das zonas mariñas protexidas, incluída a Rede Natura 2000.

·         Obxectivo: Reducir os impactos negativos ou contribuír aos impactos positivos sobre o medio ambiente e contribuír ao bo estado medioambiental.

Descrición:

·         Financiamento de actuacións para mellorar o coñecemento científico no ámbito mariño.

·         Identificación de presións que dificulten alcanzar o bo estado ambiental.

·         Actividades de vixilancia e protección de zonas non incluídas en outros tipos de actividade.

Actuacións Financiábeis:

·         Adopción de novas tecnoloxías (Big Data, intelixencia artificial, machine learning).

·         Implantación e desenvolvemento de técnicas innovadoras en recollida e análise de datos.

·         Modernización, adaptación e desenvolvemento de bases de datos.

·         Estudos sobre cambio climático no medio mariño.

·         Estudo e seguimento de hábitats, especies, poboacións e comunidades.

·         Avaliación e obtención de datos para mellora do coñecemento predictivo.

·         Dotación de medios técnicos para mellora do coñecemento científico.

·         Instalación e mantemento de sistemas de fondo ecolóxicos e electrónicos.

En Gobernanza:

·         Creación de redes e acordos de asociación.

·         Actuacións no marco de asociacións.

Indicadores de Resultado:

·         Intervencións que contribúen ao bo estado medioambiental.

·         Colaboración entre partes interesadas.

Criterio Específico de Selección: Fomento de actuacións de impulso da investigación de recursos mariños e sistemas de gobernanza en zonas necesarias para a recuperación de poboacións e a redución de impactos da pesca.

Eixo 5: Sensibilización Ambiental
Prioridade 1: RFEMPA. Fomentar a pesca sostible e a recuperación e conservación dos recursos biolóxicos acuáticos.

Obxectivo Específico: Contribuír á protección e recuperación da biodiversidade e dos ecosistemas acuáticos.

Tipo de Actividade: Impulso da investigación dos recursos mariños e sistemas de gobernanza.

Tipo de Intervención:

·         Reducir os impactos negativos ou contribuír aos impactos positivos sobre o medio ambiente e contribuír ao bo estado medioambiental.

·         Contribución ao bo estado medioambiental mediante o establecemento e a vixilancia das zonas mariñas protexidas, incluída a Rede Natura 2000.

Obxectivo: Sensibilizar á sociedade en conxunto e a colectivos específicos relacionados co medio mariño, sobre a importancia de protexer e recuperar a biodiversidade mariña e apoiar actividades pesqueiras sostibles.

Descrición: Financiamento de actividades de educación, sensibilización e divulgación cidadá de espazos do ámbito mariño.

Indicadores de Resultado:

·         Intervencións que contribúen ao bo estado medioambiental.

·         Colaboración entre partes interesadas.

Criterio Específico de Selección: Fomento de actuacións de impulso da investigación de recursos mariños e sistemas de gobernanza en zonas necesarias para a recuperación de poboacións e a redución de impactos da pesca.

Eixo 6: Investigación Ambiental Acuicultura
Prioridade 2: RFEMPA. Fomentar as actividades sostibles de acuicultura, así como a transformación e comercialización dos produtos da pesca e acuicultura, contribuíndo así á seguridade alimentaria na Unión.

Obxectivo Específico: Promover actividades acuícolas sostibles, especialmente reforzando a competitividade da produción acuícola, garantindo ao mesmo tempo que as actividades sexan medioambientalmente sostibles a longo prazo.

Tipo de Actividade: Impulso á investigación e mellora do coñecemento.

Tipo de Intervención: Reducir os impactos negativos ou contribuír aos impactos positivos sobre o medio ambiente e contribuír ao bo estado medioambiental.

Obxectivo: Reducir os impactos negativos ou contribuír aos impactos positivos da actividade acuícola sobre o medio ambiente e contribuír ao bo estado medioambiental.

Descrición: Financiamento de actuacións para a mellora do coñecemento en acuicultura sostible mediante estudos, proxectos, adopción de novas tecnoloxías, adquisición de sistemas informáticos, equipos e campañas científicas.

Proxecto:

·         Financiamento para a mellora do coñecemento en acuicultura sostible en diversos ámbitos de traballo.

·         Estudos, traballos de campo para mellorar o coñecemento científico-técnico.

·         Deseño e optimización de sistemas, aplicacións de xestión e tratamento da información, incorporación de novas tecnoloxías e adquisición de equipos.

·         Actuacións de sensibilización e divulgación relacionadas coa acuicultura.

·         Actuacións para promover a cultura da xestión do coñecemento, aproveitamento e reutilización da información e colaboración entre organizacións sectoriais e empresas.

Indicadores de Resultado: Intervencións que contribúen ao bo estado medioambiental.

Criterio Específico de Selección: Relevancia e necesidade do proxecto

Eixo 7: Coñecemento do Medio Mariño
Prioridade 4: RFEMPA. Reforzar a gobernanza internacional dos océanos e facer dos mares e os océanos medios protexidos, seguros, limpos e xestionados de maneira sostible.

Obxectivo Específico: Fortalecemento da xestión sostible dos mares e os océanos mediante a promoción do coñecemento do medio mariño, a vixilancia mariña ou a cooperación entre gardacostas.

Tipo de Actividade: Coñecemento do medio mariño.

Tipo de Intervención: Recopilación e análise de datos, e promoción do coñecemento do medio mariño.

Obxectivo: Mellorar o coñecemento do medio mariño.

Descrición: Fomento da promoción do coñecemento do medio mariño, zonas intermareais, zonas de afectación ou augas de transición, para recoller, xestionar, analizar, tratar e utilizar datos que melloren o coñecemento do estado do entorno mariño.

Proxecto: Apoio a diversas actuacións como o seguimento e avaliación do segundo ciclo das Estratexias Marinhas, adquisición de equipos e tecnoloxía para campañas oceanográficas, mellora da avaliación e seguimento de áreas mariñas da Rede Natura 2000, recollida de datos xeoespaciais sobre actividades pesqueiras e mariñas, e recopilación de datos para mellorar o coñecemento dos ecosistemas mariños.

Indicadores de Resultado: Intervencións que contribúen ao bo estado medioambiental.

Criterio Específico de Selección: Adquisición de novas competencias na xestión do medio mariño.

Tipo, cuantía e intensidade da axuda

 • Proxectos cunha única entidade beneficiaria: importe mínimo 100.000 €.
 • Proxectos cunha agrupación de entidades beneficiarias: importe mínimo para conxunto da agrupación: 200.000 €.
 • Duración máxima dos proxectos: 18 meses.

Dotación da Convocatoria:

A convocatoria do Programa Pleamar conta con 14,55 millóns de € distribuídos en sete eixos:

Eixo 1: Interaccións e Impactos

Importe: 1.700.000 €

Eixo 2: Protección do Medio Mariño

Importe: 5.000.000 €

Eixo 3: Residuos

Importe: 1.600.000 €

Eixo 4: Investigación Recursos Mariños e Gobernanza

Importe: 1.200.000 €

Eixo 5: Sensibilización Ambiental

Importe: 750.000 €

Eixo 6: Investigación Ambiental Acuicultura

Importe: 2.500.000 €

Eixo 7: Coñecemento do Medio Mariño

Importe: 1.800.000 €

Cantidade da Axuda:

 • A subvención máxima é do 70% do importe total elixible para o proxecto.
 • Entidades públicas: gasto público subvencionable é o 100% do importe total elixible.
 • Entidades privadas: gasto público subvencionable é o 70% do importe total elixible.
 • Último proxecto na orde de prelación pode ver axustado o seu importe solicitado, quedando como primeira reserva.
 • Proxectos sen suficiente puntuación para ser beneficiarios non recibirán axuda.
 • A FB pode destinar ata 800.000 € a entidades privadas, condicionado á dispoñibilidade orzamentaria.
 • Cada entidade beneficiaria debe aportar o 30% do importe total elixible.
 • A axuda da FB é compatible con outras axudas, ingresos ou recursos, sempre que non superen o custo total da actividade.
 • As entidades beneficiarias deben comunicar outras fontes de financiamento antes da xustificación.

Presentación de solicitudes

Data de finalización: 17 de xaneiro de 2024

Detalles da programación de eventos

 • 17 Xaneiro 2024
Compartir
Engadir ao Calendario