Axudas para fomentar sinerxias e complementariedades con Horizonte Europa a través de Bonos para propostas de I+D+i (IN851B)

Obxecto da axuda

Convocatoria de axudas para fomentar a participación de entidades galegas no Horizonte Europa e outros programas europeos de I+D+i.

Inclúen apoios para a preparación de propostas (bonos) e financiamento de propostas excelentes co Selo de Excelencia da Comisión Europea (rescate de selos de excelencia), con códigos de procedemento IN851B e IN607H.

Organismo convocante

Agencia Gallega de Innovación

Beneficiarios

Pemes segundo as definicións do Regulamento (UE) núm. 651/2014 e organismos de investigación galegos (centros tecnolóxicos, universidades, centros do CSIC, fundacións de investigación sanitaria, e outros con I+D como actividade principal).

Requisitos para entidades beneficiarias: constitución legal, sede ou centro de traballo en Galicia, e cumprimento das condicións do artigo 10 da Lei 9/2007.

Non deben estar suxeitas a prohibicións do artigo 10 da Lei 9/2007 nin ter ordes de recuperación pendentes por axuda ilegal e incompatible co mercado común.

Actividades elixibles

 • Os bonos solicítanse para preparar propostas a presentar antes do 30 de novembro de 2024 en convocatorias europeas de I+D+i, xa sexa do programa Horizonte Europa ou outros programas europeos, mediante a contratación de servizos de entidades consultoras especializadas.
 • Propostas respaldadas inicialmente que superen os umbrais de avaliación pero non obteñan financiamento poden optar tamén a un premio ou incentivo adicional ao bono inicial. Este complemento busca recoñecer a calidade da proposta e fomentar a participación futura nestas iniciativas.

Tipo, cuantía e intensidade da axuda

Intensidade da axuda:

 • Concedida como subvención, representando un porcentaxe da inversión subvencionable.

Intensidades básicas (Táboa I.A):

 • Bono inicial para preparación de proposta europea: 30%
 • Incentivo/premio se a proposta supera umbrais de convocatoria europea de I+D+i: 20%

Incremento de intensidades (Táboa I.B):

Para bonos solicitados por pemes:

 • Participación dun organismo de investigación galego polo menos:
 • Bono inicial: 35%
 • Incentivo/premio: 25%

Para bonos solicitados por organismos de investigación galegos:

Participación de máis dunha peme ou proposta presentada a convocatoria europea de financiamento en cascada:

 • Bono inicial: 35%
 • Incentivo/premio: 25%

Límites por bono (Táboa II):

 • Respectaranse os seguintes límites segundo o número de socios e o papel do solicitante na proposta.

Socio coordinador ou solicitante único:

 • ≥ 5 socios: 7.000 euros (Bono inicial) / 17.000 euros (Incentivo)
 • < 5 socios ou solicitante único: 5.000 euros (Bono inicial) / 10.000 euros (Incentivo)

As axudas son incompatibles coa percepción doutras axudas, ingresos ou recursos para os mesmos custos, de calquera orixe (administración, ente público ou privado, nacional ou autonómico).

Cuantía: Importe total da convocatoria: 500.000,00 euros.

Distribución por anos:

2024: 400.000 euros (CP: 2023-00007).

2025: 100.000 euros.

 • Atención de solicitudes por orde cronolóxica ata esgotar o crédito asignado.
 • Posibilidade de realizar axustes na xestión da convocatoria segundo a evolución das axudas concedidas.
 • Orientación inicial preferente cara a pemes, pero posibilidade de incorporar partidas para organismos de investigación se é necesario, sen aumentar o crédito total.
 • Ampliación de créditos suxeita a declaración de dispoñibilidade e aprobación da modificación orzamentaria.
 • Posibilidade de cofinanciamento pola Unión Europea no marco do programa Galicia Feder 2021-2027, Obxectivo político OP1.

Presentación de solicitudes

Data de presentación: aberto ata o 15 de novembro de 2024, ou ata esgotar os fondos asignados, se iso ocorre antes da data límite.

Detalles da programación de eventos

 • 15 Novembro 2024
Compartir
Engadir ao Calendario