Axudas para mellorar a capacidade de innovación das empresas en Galicia, a través da financiación de Bonos de innovación (IN848F)

Obxecto da axuda

Axudas da Axencia Galega de Innovación dirixidas ás microempresas, pequenas e medianas empresas galegas (pemes) destinadas á financiación de bonos de innovación cuxa actividade se enmarca nas prioridades estratéxicas da RIS3, e prodúcese á súa convocatoria para o ano 2024.

Nestas axudas diferéncianse tres tipos de bonos que se agrupan nas seguintes liñas:

Liña 1. Bonos para servizos de apoio á innovación,

Liña 2. Bonos para xestión da financiación da innovación encamiñadas a:

Tipo A. Tramitación de incentivos fiscais á I+D+i e bonificacións na
Seguridade Social de persoal investigador

Tipo B. Tramitación de novas solicitudes de financiación a propostas de I+D+i
en convocatorias de axudas estatais, europeas ou internacionais.

Organismo convocante

Axencia Galega de Innovación

Beneficiarios

Microempresas, pequenas e medianas empresas, así como as entidades do terceiro sector de acción social válidamente constituídas no momento da presentación da solicitude, con domicilio social ou un centro de traballo en Galicia, onde deberán desenvolver as actividades para as que solicitan a axuda. Cada unha das liñas que compoñen esta axuda vai dirixida ás seguintes entidades:

 • Liña 1: Microempresas e pequenas empresas. Entidades do terceiro sector de acción social con actividade económica.
 • Liña 2: Microempresas, pequenas e medianas empresas. Entidades do terceiro sector de acción social con actividade económica.

Actividades elixibles

 • Custos de contratación de servizos externos ata o 15 de outubro de 2024.
 • Incentivo de axudas con efecto incentivador desde a data de solicitude.
 • Deben alinearse cos ámbitos de prioridade da Estratexia RIS3 de Galicia 2021-2027.

Liña 1: Bonos para servizos de apoio á innovación.

 • Orzamento subvencionable de 15.000€ a 50.000€.
 • Actividades deben incluírse nunha memoria descritiva e consolidar capacidades tecnolóxicas e de I+D+i.
 • Tipoloxías de servizos de apoio á innovación inclúen protección do coñecemento, mellora na xestión da innovación e accións estratéxicas para novos produtos, procesos e servizos.
  • Non subvencionables: cambios menores, melloras de importancia menor, accións de fabricación de prototipos, certificacións, análises habituais, accións formativas e máis.
  • Restriccións para novos procesos ou servizos baseados en tecnoloxías dixitais.

Exclusións de Actividades.

 • Accións financiadas pola liña 2.
 • Fabricación de prototipos.
 • Implementación de certificados de calidade, medio ambiente, etc.
 • Análises, ensaios ou caracterizacións habituais.
 • Asesoramento xurídico e servizos de publicidade, comunicación e comercialización, agás os relacionados coa liña 1.
 • Accións formativas.
 • Implementación de solucións dixitais sen innovacións.
 • Servizos de telecomunicacións ou almacenamento e hospedaxe de información.
 • Arrendamento de equipos e sistemas físicos de TI ou comunicacións.

Liña 2: Bonos para a xestión da financiación da innovación:

 • Tipo A: Contratación de servizos de apoio para tramitación de incentivos fiscais á I+D+i e bonificacións de seguridade social.
  • Límite de axuda de ata 5.000€.
  • Subvencionables só actuacións relacionadas con proxectos certificados por entidade acreditada.
 • Tipo B: Contratación de servizos para tramitación de novas solicitudes de financiación a propostas de I+D+i en convocatorias estatais.
  • Límite de axuda de ata 5.000€.
  • Require presentación de propostas exclusivamente en Galicia.

Gastos elixibles

Xeneralidades:

 • Os gastos subvencionables deben respectar os termos da convocatoria.
 • Exclusivamente custos directos relacionados inequivocamente coas accións subvencionadas.

Período Temporal:

Só se admiten gastos realizados e pagados dentro dos períodos temporais establecidos para cada liña de axuda.

Agrupación de Conceptos por Liña:

Liña 1:

 • Custos de protección do coñecemento da innovación industrial.
 • Custos de xestión da innovación e vixilancia tecnolóxica.
 • Custos de accións estratéxicas para desenvolver novos produtos, procesos e servizos.

Liña 2:

 • Tipo A: Custos de tramitación de incentivos fiscais e bonificacións de persoal investigador.
 • Tipo B: Custos de tramitación de novas solicitudes de propostas de I+D+i en convocatorias estatais.

IVA non Recuperable:

 • No caso de que o IVA non sexa recuperable, pódese considerar como gasto subvencionable.
 • Require presentar un certificado sobre a situación da entidade respecto ao IVA.

Restriccións en Contratación:

 • Non se pode contratar a execución total ou parcial das accións ou servizos subvencionados con:
 • Persoas ou entidades prohibidas segundo a Lei de Subvencións de Galicia.
 • Persoas ou entidades que recibiran outras subvencións para a mesma actividade.
 • Intermediarios ou asesores con pagos baseados en porcentaxes do custo total, agás que estea xustificado.
 • Persoas ou entidades vinculadas, asociadas e/ou do mesmo grupo empresarial.
 • Persoas ou entidades solicitantes de axuda na mesma convocatoria que non foran beneficiarias.

Tipo, cuantía e intensidade da axuda

Tipo de axuda: Subvención non reembolsable

Cantidade máxima de axuda: Xeralmente, 70% para cada persoa beneficiaria.

Liña 1: Investimento subvencionable entre 15.000€ e 50.000€. Custos de protección de coñecemento con subvención máxima do 50%.

Liña 2: Máximo de 5.000€ por bono.

Réxime de concorrencia competitiva

Presentación de solicitudes

Data de finalización: 16 de febreiro de 2024.

Event Schedule Details

 • 16 Febreiro 2024
Compartir
Engadir ao Calendario