Axudas para proxectos de I+D de transferencia tecnolóxica “Cervera”

Obxecto da axuda

Fortalecemento das capacidades de innovación das pemes e empresas de mediana capitalización, mediante a contratación de actividades de I+D a centros xeradores de coñecemento ou a execución de proxectos de I+D en colaboración con estas entidades.

Organismo convocante

CDTI-E. P.E

Beneficiarios

Pequenas e medianas empresas (pemes) e empresas de mediana capitalización (MIDCAPs), que estean validamente constituídas, teñan personalidade xurídica propia e domicilio fiscal en España, e que desenvolvan un proxecto de I+D.

Así mesmo, consideraranse para estes efectos como empresas aquelas entidades cuxa actividade principal sexa a realización de actividades económicas, isto é, que ofrezan bens e/ou servizos nun determinado mercado.

 • Entenderase como peme a categoría de empresa definida no anexo I do Regulamento (UE) nº 651/2014, da Comisión, do 17 de xuño de 2014.
 • Considerarase MIDCAP a aquela empresa que, non sendo PEME, teña un número de empregados non superior a 1.500 empregados, con independencia do seu balance e facturación.

Actividades elixibles

Apoiaranse proxectos de investigación e desenvolvemento empresarial de carácter aplicado para a creación ou mellora significativa dun proceso produtivo, produto ou servizo.

Os proxectos deben demostrar un aspecto tecnolóxico diferencial sobre as tecnoloxías existentes no mercado.

A característica esencial desta tipoloxía de proxectos é que necesariamente se desenvolveron nun grupo limitado de áreas tecnolóxicas (tecnoloxías prioritarias Cervera) e contratar determinadas actividades do proxecto a Centros Tecnolóxicos.

Os proxectos deben contar cunha participación relevante de Centros Tecnolóxicos ou de Centros de Apoio á Innovación de ámbito estatal. Esta participación non poderá ser inferior ao 10% do total do orzamento do proxecto aprobado polo Consello de Administración do CDTI.

Os proxectos serán individuais e as áreas temáticas que agrupan as tecnolóxicas prioritarias “Cervera” recóllense no anexo II:

 • Materiais avanzados: obtención de novos materiais con propiedades físico-químicas superiores aos existentes e con menor impacto ambiental,
 • Economía circular: tecnoloxías que permitan unha diminución do consumo de materias primas e recursos naturais, procesos químicos máis eficientes, o reaproveitamento de residuos e a recuperación de solos ou a redución do impacto ambiental
 • Transición enerxética: desenvolvemento e aplicación de enerxías renovables para facilitar a transición enerxética da economía española
 • Fabricación intelixente: desenvolvemento de tecnoloxías relacionadas coa implantación da fabricación intelixente e a industria 4.0
 • Tecnoloxías para a saúde: ferramentas biotecnolóxicas, farmacéuticas, sanitarias e informáticas
 • Cadea alimentaria segura e saudable: control de enfermidades infecciosas e parasitarias en produción gandeira e acuícola, control de pragas e enfermidades, e mellora do rendemento en cultivos de interese agronómico, desenvolvemento de ingredientes e alimentos de carácter funcional mediante a aplicación de tecnoloxías ómicas
 • Deep learning, Intelixencia Artificial no tratamento de datos de procedencia heteroxénea por medio de novos algoritmos
 • Protección da información: ciberseguridade, tecnoloxías de privacidade e trazabilidade
 • Outros: Redes móbiles avanzadas, transporte intelixente, computación cuántica

Gastos elixibles

 • Custos de persoal (investigadores, técnicos e demais persoal auxiliar, na medida en que estean dedicados ao proxecto de investigación).
 • Custos de instrumental e material
 • Custos de investigación contractual, coñecementos e patentes
 • Custos de consultoría e servicios equivalentes (quedan excluídos os custos de consultoría asociados á solicitude do proxecto)
 • Gastos xerais derivados do proxecto de investigación
 • Outros gastos de explotación, incluídos custos de material, subministracións e produtos similares derivados do proxecto
 • Gasto derivado do informe realizado polo auditor, cun límite máximo de 2.000 euros por beneficiario e fito
 • Gastos de xestión e coordinación do proxecto cun límite de 6.000 euros por beneficiario e fito
 • Gasto derivado da obtención dun informe de valoración do cumprimento do principio de non causar un prexuízo significativo ao ambiente (DNSH) e de calquera outro informe relativo ao cumprimento deste principio que se poida requirir en fases posteriores do proxecto, cun límite de 2.000 euros por proxecto.

Tipo, contía e intensidade da axuda

 • Tipo de axuda: Axuda Parcialmente Reembolsable
 • Orixe do financiamento: con fondos CDTI ou cofinanciados con fondos de terceiros (fondos FEDER, outros fondos europeos, etc.).
 • Orzamento mínimo financiable: 175.000 euros
 • A axuda componse dun tramo reembolsable e dun tramo non reembolsable (TNR)
  • Prazo de amortización do tramo reembolsable: 10 ou 15 anos
  • Tramo non reembolsable do 33% da axuda.
 • O CDTI poderá requirir a constitución de garantías
 • Anticipo do 35% da axuda con límite de 250.000 euros
 • As colaboracións externas non poderán superar o 65% do orzamento elixible con carácter xeral
 • A empresa deberá financiar polo menos o 10% do orzamento do proxecto con recursos propios.
 • Participación relevante de centros xeradores de coñecemento de, polo menos, o 10% do orzamento total do proxecto.

Presentación de solicitudes

Data límite para solicitudes: aberta todo o ano. Forma de tramitación: sede electrónica de CDTI

Event Schedule Details

 • 31 Decembro 2023
Compartir
Engadir ao Calendario