Centros de Fabricación Avanzada (IG408C)

Obxecto da axuda

O obxecto das axudas reguladas nestas bases é apoiar o lanzamento de proxectos de infraestruturas locais de uso compartido cunha finalidade de desenvolvemento do entorno das empresas e dos consumidores, así como a modernización e desenvolvemento da base industrial, co obxectivo de mellorar a súa competitividade.

Organismo convocante

IGAPE

Beneficiarios

As persoas beneficiarias destas axudas son pequenas e medianas empresas (pemes) que adopten a forma xurídica de Sociedade Limitada ou Sociedade Anónima, xa sexan preexistentes ou creadas específicamente para levar a cabo un proxecto de investimento nunha infraestrutura subvencionable en Galicia. Para seren elixibles, as empresas deben cumprir cos seguintes requisitos:

 1. Proxectar un investimento nunha infraestrutura subvencionable en Galicia.
 2. Aportar ao proxecto de infraestrutura unha contribución financeira equivalente a polo menos o 20% das inversións subvencionables, xa sexa a través de recursos propios ou financiamento externo.
 3. Ter o seu domicilio social, fiscal e/ou un centro de traballo en Galicia. O centro de traballo pode ser a propia infraestrutura que se vai crear.
 4. Non poderán ter a condición de persoas beneficiarias:
 5. Empresas pertencentes ao sector da pesca e a acuicultura.
 6. Empresas suxeitas a unha orde de recuperación de axudas imposta pola Comisión Europea.
 7. Empresas en crise segundo a definición establecida no Regulamento (UE) nº 651/2014.
 8. Empresas que incumpran as obrigas e circunstancias detalladas na Lei 9/2007.
 9. Empresas que non cumpran cos prazos de pagamento establecidos na Lei 3/2004 para subvencións de máis de 30.000 euros, agás que estean suxeitas a normativa contable que permita presentar contas abreviadas, no cal caso deben acreditar o cumprimento dos prazos mediante certificación emitida por un auditor rexistrado.

Os solicitantes deben presentar unha declaración responsable de non atoparse en ningunha das situacións excluíntes mencionadas anteriormente. Permítese que as empresas se constitúan despois de presentar a solicitude pero antes de que se emita a resolución de concesión para facilitar o acceso á axuda.

Actividades elixibles

Os proxectos obxecto de apoio no marco desta convocatoria están destinados á creación de infraestruturas en Galicia que contribúan a mellorar o entorno das empresas e dos consumidores, así como a modernizar e desenvolver a base industrial. Estes proxectos deben cumprir cos seguintes requisitos:

 1. Acceso Aberto e Transparente: As infraestruturas deben estar dispoñibles para os usuarios interesados de maneira aberta, transparente e non discriminatoria. O prezo que se cobrará polo uso ou venda das infraestruturas debe ser o prezo de mercado.
 2. Tarifas por Uso: Deben permitir a utilización por parte dos seus destinatarios mediante unha estrutura de servizos tarifables en función do uso ou consumo que se realice. Non serán subvencionables os proxectos nos que o solicitante ou un terceiro utilice de maneira exclusiva ou maioritaria a infraestrutura para sí ou para a execución de proxectos para terceiros. Considérase utilización maioritaria por parte dun terceiro cando supere o 75% da facturación da infraestrutura.
 3. Explotación Aberta e Transparente: A concesión ou outro tipo de atribución a terceiros para explotar as infraestruturas debe realizarse sobre unha base aberta, transparente e non discriminatoria, tendo en conta as normas de contratación pública aplicables.
 4. Servizos Non Dispoñibles Localmente: Deben prestar servizos que non estean dispoñibles localmente no momento da solicitude ou servizos cuxa oferta local non se axuste ás necesidades das empresas.

Non serán subvencionables proxectos relacionados con infraestruturas de investigación, agrupacións empresariais innovadoras, sistemas urbanos de calefacción e refrigeración energeticamente eficientes, infraestruturas de enerxía, reciclaxe e reutilización de residuos, infraestruturas de banda larga, cultura e conservación do patrimonio, infraestruturas deportivas e recreativas multifuncionais, aeroportos e portos.

O investimento subvencionable debe ter un valor superior a 100.000 € e inferior a 20.000.000 €. Ademais, todos os proxectos financiados deben respectar o principio de non causar un dano significativo ao medio ambiente, coñecido como o principio DNSH (Do No Significant Harm), de acordo co Regulamento (UE) 2021/1060 do Parlamento Europeo e do Consello.

Gastos elixibles

As inversións subvencionables no marco deste programa inclúen gastos relacionados coa infraestrutura proposta. Estes gastos divídense nos seguintes conceptos:

 1. Obra civil: Isto inclúe acondicionamento e urbanización, edificios de produción e servizos, almacenamento de materias primas, entre outros, realizados en terreos propiedade do solicitante ou en terreos sobre os que o solicitante teña un dereito de superficie, concesión administrativa ou outro dereito similar cunha vixencia mínima de 5 anos.
 2. Adquisición de terreos, edificacións ou construcións, sempre que non exceda do 10% da inversión total subvencionable.
 3. Bens de equipo: Isto abarca maquinaria de proceso, instalacións específicas para a actividade subvencionable, equipos de transporte interno, vehículos especiais de transporte externo, medios de protección do ambiente e outros bens de equipamento.
 4. Outras inversións en activos fixos materiais, incluíndo mobiliario.
 5. Activos intanxibles relacionados directamente co proceso produtivo (ou de prestación de servizos, se procede) que cumpran certos requisitos, como o seu uso exclusivo no establecemento beneficiario, ser activos amortizables, adquiridos a terceiros non relacionados co comprador e manterse no establecemento beneficiario durante polo menos 3 anos.
 6. Custos de reformas de instalacións en bens inmobles arrendados, sempre que o arrendamento teña unha vixencia mínima de 5 anos a partir da data de posta en marcha da infraestrutura.

En ningún caso se considerarán subvencionables bens suntuarios ou aqueles que teñan un custo significativamente superior a outros que cumpran a mesma funcionalidade.

Algúns requisitos adicionais e restricións inclúen:

 • Os bens de equipo adquiridos deben ser novos ou cumprir certos requisitos para a súa admisión.
 • A suma das inversións en terreos, edificacións e construcións non pode superar o 60% da inversión total subvencionable.
 • As inversións subvencionables non poden comezar antes da presentación da solicitude de axuda.
 • Os bens adquiridos deben ser propiedade da persoa beneficiaria antes da finalización do prazo de execución do proxecto.
 • Os provedores de bens e servizos non poden estar asociados nin vinculados coa entidade solicitante.
 • Deben obterse polo menos tres ofertas de diferentes provedores cando o importe subvencionable dos elementos a adquirir supere certas cantidades.
 • Os gastos subvencionables relacionados con operacións comerciais deben ter sido aboados nos prazos de pago establecidos na normativa sectorial aplicable ou, no seu defecto, na Lei 3/2004 de loita contra a morosidade en operacións comerciais.

Tipo, cuantía e intensidade da axuda

Tipo de axuda: subvención a fondo perdido.

Cantidade da axuda: O importe da axuda calcularase como a diferenza entre as inversións subvencionables e o beneficio de explotación ao longo do período de explotación do negocio. O límite máximo desta axuda é de 5.000.000 €.

A intensidade máxima da axuda é do 80% do importe subvencionable.

Presentación de solicitudes

Data de finalización do período de solicitude: 28/11/2023

Detalles da programación de eventos

 • 28 Novembro 2023
Compartir
Engadir ao Calendario