Convocatoria Aberta DRG4Food #1

Obxecto da axuda

O obxectivo principal da Convocatoria #1 de DRG4Food é posibilitar o desenvolvemento e a proba de solucións responsables baseadas en datos en áreas clave do sector alimentario: seguemento de alimentos, nutrición personalizada e mellora das decisións alimentarias dos consumidores.

Organismo convocante

DRG4Food

Beneficiarios

Elixibilidade de Solicitantes e Consorcios:

 • Proxectos liderados por consorcios de 2 a 3 socios, cun Coordinador á cabeza.
 • Tipos de entidades que poden formar consorcios inclúen PEMEs, RTOs, universidades, ONGs e asociacións de consumidores.
 • Non se aceptan organizacións con conexións formais ou de conflito de interese con beneficiarios anteriores de DRG4Food.
 • Permítese unha proposta por organización, con excepcións para institucións de investigación en circunstancias especiais.

Requisitos do Consorcio:

 • Consorcios de 2 a 3 entidades, cun coordinador que sexa unha PEME (ou startup) ou RTO.
 • Polo menos un socio debe ser RTO ou universidade, e o terceiro socio pode ser PEME (ou startup), ONG ou asociación de consumidores. 3 PEMEs non son elixibles.
 • Todos os socios deben ter rexistro de IVE verificable.

Restriccións para Beneficiarios de Financiamento:

As organizacións que reciban financiamento na Convocatoria Aberta #1 non son elixibles para solicitar financiamento adicional na Convocatoria Aberta #2 de DRG4Food.

Actividades elixibles

 1. Seguemento de Alimentos (Food Tracking):
 • Enfoque en tecnoloxías de trazabilidade alimentaria desde a produción ata o consumo.
 • Consideración de aspectos ambientais (emisións de CO2, xeración de residuos, uso de auga e terra) e consideracións sociais (ingresos xustos para agricultores).
 • Mitigación de fraude alimentario, validación de indicacións xeográficas e garantía de precisión en etiquetas.
 • Tecnoloxías identificadas:
  • Internet das cousas (IoT).
  • Sensores e dispositivos portátiles.
  • Blockchain e rexistros dixitais.
  • Intelixencia artificial.
  • Etiquetas dixitais e RFID.
 1. Nutrición Dirixida (Targeted Nutrition):
 • Enfoque en tecnoloxías para proporcionar recomendacións dietéticas personalizadas e saudables.
 • Consideración de variables persoais como comportamento, preferencias dietéticas, eleccións de estilo de vida, creencias persoais e sustentabilidade ambiental.
 • Promoción de eleccións dietéticas equilibradas, redución do risco de enfermidades non transmisibles e estímulo de estilos de vida saudables.
 • Tecnoloxías identificadas:
  • Aplicacións para mellorar a comunicación entre usuarios e profesionais da saúde.
  • Ferramentas baseadas en intelixencia artificial para asesoramento personalizado.
  • Tecnoloxías de proba de coñecemento cero.
  • Ferramentas para interaccións de abaixo cara arriba e entre pares.
 1. Eleccións Alimentarias dos Consumidores (Consumers’ Food Choices):
 • Mellora da alfabetización e coñecemento do consumidor sobre as consecuencias das súas eleccións alimentarias.
 • Empoderamento dos consumidores para tomar decisións máis saudables e sustentables, mantendo a asequibilidade e o sabor.
 • Solucións aplicables directamente aos consumidores ou coa orientación de profesionais.
 • Tecnoloxías identificadas:
  • Aplicacións para actividades de compra.
  • Tecnoloxías de intelixencia artificial.
  • Sensores alimentarios en tempo real.
  • Solucións baseadas en GPS.
  • Ferramentas de visualización e deseño de interface de usuario (UX/UI).

Gastos elixibles

O proxecto DRG4Food segue as directrices da Comisión Europea en canto a custos elixibles.

Categorías de custos elixibles:

 • Actividades de xestión de proxectos.
 • Actividades de investigación.
 • Desenvolvementos técnicos.
 • Actividades de proba e pilotos.
 • Actividades de comunicación e promoción.
 • Viaxes (segundo sexa necesario).
 • Subcontratación non é elixible na Convocatoria #1 de DRG4Food.

Gastos adicionais elixibles para apoio financeiro:

 • Desenvolvemento e implementación de solucións piloto para avanzar en enfoques alternativos para compartir datos do sistema alimentario.
 • Investigación avanzada enfocada en entender os requisitos do usuario e mellorar a usabilidade a través do deseño inclusivo.
 • Deseño e desenvolvemento de software de código aberto, incluíndo validación ou investigación constructiva de solucións técnicas existentes ou novidosas.
 • Desenvolvemento de enxeñaría de software dirixido a adaptarse a novas áreas de uso ou mellorar a calidade do software.
 • Probas de seguridade formais, auditorías de seguridade, configuración e deseño de probas continuas de software.
 • Creación de documentación para investigadores, desenvolvedores e usuarios finais.
 • Actividades de estandarización para alinearse con estándares recoñecidos da industria ou técnicos.
 • Medidas necesarias para respaldar unha maior despregabilidade, como solucións de embalaxe.
 • Participación en eventos técnicos, de desenvolvemento e comunitarios como hackatones, IETF, W3C, etc., incluíndo custos relacionados con tarifas de admisión, viaxes e subsistencia.
 • Outras actividades relacionadas co mantemento de prácticas de desenvolvemento e de software.
 • Actividades de xestión de proxectos.
 • Custos asociados coa infraestrutura para acadar os obxectivos mencionados.

Tipo, cuantía e intensidade da axuda

Orzamento asignado para a Convocatoria #1: €950,000.

Condicións financeiras para ser elixible:

 • Orzamento do proxecto pode oscilar entre €150,000 e non debe superar os €300,000.
 • A cantidade solicitada total (sen exceder os €300,000) debe representar o 100% dos custos totais do proxecto, cubrindo custos de persoal, outros custos directos e indirectos (25% de custos de persoal e outros custos directos).
 • Todas as propostas deben xustificar os custos e recursos planificados seguindo as pautas e regras de cálculo proporcionadas no Anexo B: Plantilla Técnica de Proposta.
 • Pagos en bloque realizaranse despois de cada un dos tres sprint, suxeito ao logro exitoso de hitos e entregables acordados.

Presentación de solicitudes

Data de inicio: 9 de outubro de 2023, ás 5:00 PM hora de Bruxelas (CET)

Data de finalización: 11 de decembro de 2023, ás 5:00 PM hora de Bruxelas (CET).

 • As propostas deben presentarse antes da data límite. Non se aceptarán cambios ou modificacións nas propostas despois de que se peche a convocatoria.
 • O inglés é o único idioma aceptado para a Convocatoria #1 e durante todo o programa DRG4Food. As presentacións en outros idiomas non serán avaliadas. Todos os resultados deben ser entregados en inglés para seren considerados válidos.

Detalles da programación de eventos

 • 11 Decembro 2023
Compartir
Engadir ao Calendario