Convocatoria Bilateral do programa internacional Eureka entre España e Francia 2023

Obxecto da axuda

Axudas a proxectos de I+D internacional entre España e Francia, desenvolvidos por empresas e destinados á creación e mellora significativa de procesos productivos, productos ou servicios, en tódalas áreas tecnolóxicas e de aplicación.

Organismo convocante

CDTI- E.P.E. de España e BPI-FRANCE de Francia

Beneficiarios

Os socios deben incluír polo menos unha empresa española e unha francesa. A participación de institutos de investigación / universidades e outras organizacións é benvida como participantes autofinanciados ou subcontratistas de acordo coas regulacións de financiamento de cada país.

Actividades elixibles

A idea de proxecto debe representar a cooperación internacional en forma dun proxecto específico.  Este proxecto debe estar dirixido á investigación ou desenvolvemento dun produto, proceso ou servizo innovador co obxectivo da comercialización e debe haber un risco tecnolóxico involucrado.  Ademais, o proxecto debe ter un propósito civil.

Os participantes deben presentar un acordo de consorcio asinado antes de que o proxecto obteña a etiqueta Eureka;  Os proxectos terán unha duración entre 12 e 36 meses.

As propostas de colaboración en proxectos de I+D con liderado empresarial orientado ao mercado serán recibidas polos representantes institucionais no programa internacional Eureka de España (CDTI-E. P.E) e Francia (BPI-FRANCE):

CDTI

 • financiará actividades de investigación industrial e/ou desenvolvemento tecnolóxico de empresas españolas
 • comprobará a admisibilidade dos solicitantes españois.
 • Oubligatorio que as actividades do proxecto non comecen antes de presentar as solicitudes de financiamento ao CDTI.

BPI-FRANCE

 • financiará actividades de investigación industrial e/ou desenvolvemento técnico de empresas francesas (empresa innovadora ata 2000 FTE).
 • levará a cabo unha primeira “verificación de preelixibilidade”
 • A reunión co equipo a cargo do programa e o “encargado de negocios” é obrigatoria.
 • Unha vez presentada a solicitude de financiamento nacional, o xestor rexional avaliará o proxecto e decidirá o tipo de financiamento e o importe.

Gastos elixibles

 • Gastos de personal
 • Custos de instrumental e material
 • Custos de investigación contractual
 • Coñecementos técnicos e patentes adquiridas
 • Consultoría e servicios equivalentes
 • Gastos xerais suplementarios e outros gastos derivados do proxecto.
 • O gasto derivado do informe de auditor e o gasto do informe de valoración do cumprimento do principio DNSH.
 • As colaboracións externas non poderán superar o 65% do orzamento elixible con carácter xeral.

Tipo, contía e intensidade da axuda

España

 • Tipo de axuda: parcialmente reembolsable de ata o 85% do orzamento elixible, resultando un TNR (tramo non retornable) arredor do 20% ao 3 5%
 • Orzamento mínimo elixible: 175.000 euros
 • O CDTI poderá requirir a constitución de garantías, así como aplicar unha minoración ou exención das garantías solicitadas.
 • Anticipo do 35% da axuda con límite de 250.000 euros, sen exixencia de garantías adicionais.
 • A empresa deberá achegar, polo menos, o 15% do orzamento do proxecto con recursos propios.

Francia

 • Tipo de axuda: anticipo reembolsable ou préstamo de investigación e desenvolvemento
 • Importe do financiamento: desde 50.000 euros ata 3 millóns de euros
 • Intensidade de axuda: máximo do 80% do custo

Presentación de solicitudes

Data límite para presentar solicitudes: 31/05/2023. Para a tramitación é necesario contactar co organismo nacional de financiamento correspondente utilizando o formulario de contacto no sitio web de Eureka. Presentación de solicitudes a través da web de Eureka.

Detalles da programación de eventos

 • 31 Maio 2023
Compartir
Engadir ao Calendario