Convocatoria da Liña de Axudas 2024 de Certificación Internacional do Programa de “Mentoring e Apoio á Internacionalización” da Cámara de Comercio de España, no marco do PRTR

Obxecto da axuda

Esta liña de axudas diríxese a pemes exportadoras que desexen certificar os seus produtos e servicios fóra da Unión Europea. Inclúense nesta liña tanto as certificacións obrigatorias, como as voluntarias, sempre que estas se dirixan á actividade exportadora da empresa (no caso das certificacións voluntarias, a empresa deberá acreditar a súa condición de empresa exportadora).

Organismo convocante

Cámara de Comercio de España

Beneficiarios

PEMEs exportadoras

Actividades elixibles

Nesta liña de axudas son elixibles todas as actividades relacionadas co proceso de certificación sempre e cando este sexa obrigatorio ou, para os voluntarios, a empresa teña condición de exportadora. Non serán subvencionables as certificacións exixidas pola normativa española e/ou comunitaria, nin aquelas vinculadas a trámites tributarios e/ou aduaneiros.

Gastos elixibles

Nesta liña de axuda inclúense todos os gastos asociados ó proceso de certificación, como, por exemplo:

  • Consultoría asociada á certificación.
  • Costes de envío, devolución e/ou destrución de mostras.
  • Coste dos ensaios.
  • Emisión da certificación

En todos os casos, as certificacións débense dirixir a mellorar a competitividade internacional da peme fóra de la UE. Non serán subvencionables as certificacións exixidas pola normativa española e/ou comunitaria, nin aquelas vinculadas a trámites tributarios e/ou aduaneiros.

Tipo, cuantía e intensidade da axuda

Subvención e entrega diñeraria sen contraprestación.

A empresa recibirá ata un máximo de 20.000 euros como axuda económica, sobre un orzamento máximo elixible de 25.000 euros para apoiar os costes derivados da obtención de certificacións internacionais para mercados fóra da Unión Europea.

Presentación de solicitudes

Fecha de finalización: 31/03/2024 ás 14:00 horas.

Event Schedule Details

  • 31 Marzo 2024
Compartir
Engadir ao Calendario