Convocatoria de axudas destinadas á dixitalización de empresas dentro do Programa Kit Dixital

Obxecto da axuda

Kit Dixital é unha iniciativa do Goberno de España, cuxo obxectivo é subvencionar a implantación de solucións dixitais dispoñibles no mercado.  Trátase de axudas para a dixitalización de pequenas empresas, microempresas e persoas en situación de autoemprego, no marco da Axenda España Dixital 2025, o Plan de Dixitalización PYMEs 2021-2025 e o Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia de España -Financiado pola Unión Europea- Next Xeration EU

Organismo convocante

Ministerio de asuntos económicos e transformación dixital

Beneficiarios

Pequenas empresas, microempresas e persoas en situación de autoemprego cuxo domicilio fiscal estea situado en territorio español en situación de autoemprego para a adopción de solucións de dixitalización dispoñibles no mercado. O beneficiario deberá empregar a axuda concedida, cuxo dereito de cobramento se denomina «bono dixital», na contratación dunha ou varias solucións de dixitalización das dispoñibles nun catálogo de solucións de dixitalización do programa, formalizando para iso acordos de prestación de solucións de dixitalización cos axentes dixitalizadores adherido, que prestarán servicios ou instalarán as correspondentes solucións dixitais.

Establécense para tal efecto os seguintes segmentos de beneficiarios segundo o número de empregados e a categoría de empresa:

 • Segmento I: Pequenas empresas entre 10 e menos de 50 empregados
 • Segmento II: Pequenas empresas ou Microempresas entre 3 e menos de 10 empregados.
 • Segmento III: Pequenas empresas ou Microempresas de entre 0 e menos de 3 empregados

Non poderán ser beneficiarias as persoas físicas ou xurídicas que sexan axentes dixitalizadores adheridos, nin aquelas coas que estes contraten ou subcontraten para a prestación, en todo ou en parte, de solucións de dixitalización.

Os beneficiarios deben cumpri-los seguintes requisitos: te-la consideración de pequena empresa ou microempresa, estar inscrito  no Censo de empresarios, profesionais e retedores da Axencia Estatal de Administración Tributaria, non te-la consideración de empresa en crise, non supera-lo límite de axudas de minimis e  dispoñer da avaliación do Nivel de Madurez Dixital, de acordo co test de diagnóstico dispoñible na plataforma Acelera peme.

O beneficiario e o Axente Dixitalizador Adherido garantirán o pleno cumprimento do principio de «non causar dano significativo» (principio Do No Significant Harm –DNSH–)

Actividades elixibles

O Catálogo de Solucións de Dixitalización do Programa ten, exclusivamente, a función de facilitar o acceso á axuda económica e a selección por parte do beneficiario, de solucións dispoñibles no mercado:

 • Sitio Web e presencia na Internet: dominio, hosting, deseño da páxina web, web responsive, accesibilidade, posicionamento básico, optimización da presenza en buscadores (SEO básico)
 • Comercio electrónico: creación da tenda online ou E-Commerce e alta do catálogo de productos, métodos de pagamento, deseño responsive, accesibilidade, posicionamento básico na internet, SEO, autoxestionable e formas de envío
 • Xestión de riscos sociais: social media plan, monitorización de redes sociais, xestión dunha rede social, optimización da rede/Auditoría Social Media, publicacións semanais.
 • Xestión de clientes xestión de clientes potenciais, xestión de oportunidades, accións ou tarefas comerciais, reporting e seguimento comercial… etc
 • Business Intelligence e analítica: integración de datos, almacenamento, creación de paneis de datos estruturados e visuais e exportación
 • Xestión de procesos: dixitalización de procesos e fluxos de traballo
 • Outros: Factura Electrónica, servicios e xeramentas de oficina Virtual, comunicacións seguras, ciberseguridade, presencia avanzada na Internet e Marketplace.

Gastos elixibles

Serán subvencionables os gastos en que incorra o beneficiario para a adopción das solucións de dixitalización dispoñibles no catálogo de solucións de dixitalización do programa que, de maneira indubitada, respondan á natureza da actividade subvencionada

Non se consideran subvencionables: as actividades excluídas no artigo 11.2 da orde, impostos sobre as rendas de persoas físicas ou sociedades, xuros das débedas, mora, recargas, sancións administrativas, gastos derivados de procedementos xudiciais, gastos financeiros, gastos de infraestructura e obra civil, terreos, hardwares, servicios de telecomunicación e conectividade á Internet, gastos por prestación de servicios de asesoría,  de xestoría ou de similar.

Tipo, contía e intensidade da axuda

 • Tipo de axuda: Subvención directa
 • Contía:

A axuda concederase mediante a correspondente resolución administrativa do órgano concedente (cuxo dereito ao cobramento se denomina, «bono dixital»), cuxa efectividade estará suxeita á súa correcta xustificación polas seguintes contías:

 • Segmento I: 12.000 euros
 • Segmento II: 6.000 euros
 • Segmento III: 2000 euros

Así mesmo, os importes máximos de axuda por Categoría de Solucións de Dixitalización e segmento son: Segmento I (125 euros-6.000 euros por Categoría de Solucións de Dixitalización); Segmento II (125 euros-2000 euros por Categoría de Solucións de Dixitalización); Segmento III (125 euros-2000 euros por Categoría de Solucións de Dixitalización)

 • Intensidade de axuda: o importe de axuda final aplicable a cada solución de dixitalización será o menor dos seguintes importes:
 • Axuda máxima da Categoría de Solución de Dixitalización á que corresponde a solución de dixitalización.
 • Custo da solución de dixitalización contratada.
 • O importe da subvención concedida non asociado a Acordos de Prestación de Solucións de Dixitalización formalizados.

(*) Bono dixital: Dereito ao cobramento do importe das axudas que se concedan

Presentación de solicitudes:

Data límite para presentar solicitudes: 31/12/2024. Forma de tramitación desde a plataforma Acelera pyme.

Event Schedule Details

 • 31 Decembro 2024
Compartir
Engadir ao Calendario