Convocatoria de axudas para a implantación de Proxectos de Continuidade de Negocio, Innovación e Internacionalización. Proxecto B-Resilient

Obxecto da axuda

O proxecto B-Resilient establece un ambicioso paquete de accións de apoio para capacitar ás pemes de transformación alimentaria para que sexan máis resilientes mediante un uso óptimo da biomasa e con solucións dixitais adecuadas. Neste contexto, as pemes poden solicitar tres tipos de apoio financeiro: (a) Plan de Continuidade de Negocio (b) Innovación e (c) Internacionalización.

Organismo convocante

Proxecto europeo B-RESILIENT.

Beneficiarios

 • As empresas solicitantes debe ser pemes #de acordo con a definición da UE, produtoras e/o transformadoras de alimentos.
 • As pemes solicitantes deben ser membro dunha organización rexistrada na European Clúster Collaboration Platform (ECCP) e estar establecidas nalgún dos países elixibles(*).

(*) UE 27, ou un país non pertencente á UE poderá ser elixible sempre que as negociacións para un Acordo de Asociación SMP (Single Market Programme) entre a UE e ese país non pertencente á UE estean en curso na data límite da convocatoria aberta do FSTP (Financial Support for Third Parties), o Acordo de Asociación SMP entre en vigor antes da firma da subvención do FSTP, e sempre que tamén se cumpran todas as demais condicións de elixibilidade da convocatoria aberta do FSTP lista de posibles países participantes.

Actividades elixibles

 (a) Axuda: Plan de Continuidade de Negocio

As accións no marco da axuda para a implantación dun Plan de Continuidade de Negocio deben conducir ás empresas beneficiarias a establecer un plan para recuperar e restaurar a súa actividade empresarial en punto(s) crítico(s) centrado(s) no uso óptimo da biomasa. Pode incluír a identificación de produtos ou servizos crave para o funcionamento negocio, así como a avaliación do impacto de potenciais disrupcións. En ningún caso farase referencia a actividades de venda, márketing ou similares.

O proxecto pode ser de nova creación ou a actualización dun plan anterior. Debe ser un documento vivo que proporcione á empresa as ferramentas necesarias para facer fronte a alteracións na loxística, a produción ou as materias primas.

O proxecto debe ter unha duración máxima de 6 meses e poderá empezar a partir da firma do acordo formal de subvención.

Tipo de candidatura: Individual – 1 peme produtora e/o transformadora de alimentos.

(b) Axuda: Innovación

A través da axuda para a implantación de Proxectos de Innovación preténdese a introdución de novos procesos ou produtos que contribúan a aumentar a resiliencia do ecosistema agroalimentario, aproveitamento da biomasa e, en definitiva, acelerar a transición das pemes cara a unha economía verde e dixital. A biomasa pode aproveitarse para a cadea de valor alimentaria ou outras cadeas de valor (cosmética, pensos, agricultura, enerxía, química verde, envases…#etc), excepto o biogás.

En ningún caso financiarase a compra ou instalación de tecnoloxías avanzadas, senón que se apoiará a súa adopción a través de ensaios de novos procesos e/o ferramentas de toma de decisións, inclusión de novas liñas de produción ou solucións de rastrexabilidade, entre outros.

O proxecto debe ter unha duración máxima de 12 meses e poderá empezar a partir da firma do acordo formal de subvención.

Tipo de candidatura: Individual – 1 peme produtora e/o transformadora de alimentos Consorciada – 1 peme produtora e/o transformadora de alimentos asociada con ata 2 outras pemes provedoras de solucións e/o provedoras de tecnoloxía de procesos.

(c) Axuda: Internacionalización

O obxectivo da axuda é facilitar ás pemes de transformación alimentaria o acceso a terceiros mercados para comercializar os produtos ou servizos desenvolvidos no ámbito da resiliencia e aproveitamento da biomasa. As accións subvencionables inclúen a procura de potenciais contactos/socios en destino, elaboración de estudos de mercado ad hoc, viaxe a feiras internacionais ou o alugueiro dunha caseta, entre outros.

Terán preferencia as accións destinadas a algunha das rexións obxectivo do proxecto B-Resilient: América do Norte (Canadá e EE.UU.) e Asia (Tailandia, Xapón, Corea do Sur, Singapura e China). En ningún caso serán subvencionables accións de internacionalización dirixidas a países da UE.

O proxecto debe ter unha duración máxima de 12 meses e poderá empezar a partir da firma do acordo formal de subvención.

Tipo de candidatura: Individual – 1 peme produtora e/ou transformadora de alimentos.

Gastos elixibles

(a) Axuda: Plan de Continuidade de Negocio

 • Custos directos de persoal.
 • Custos de subcontratación (mínimo 50% do total do proxecto).
 • Consumibles

(b) Axuda: Innovación

 • Custos directos de persoal (máximo 80% do total do proxecto)
 • Gastos de viaxe.
 • Custos de subcontratación.
 • Gastos de equipo (custo de depreciación)
 • Consumibles

(c) Axuda: Internacionalización.

 • Custos directos de persoal.
 • Custos de subcontratación (mínimo 50% do total do proxecto).
 • Gastos de viaxe
 • Outros (alugueiro de caseta, entrada a Feira etc.)/ etc.)

Só se poden subvencionar os gastos xerados durante a vida do proxecto, isto é, desde a data de firma do Acordo de Subvención ata a data de fin de proxecto. 

Tipo, contía e intensidade da axuda

(a) Axuda: Plan de Continuidade de Negocio

 • Contribución mínima por beneficiario: 8.500 €
 • Contribución máxima por beneficiario: 17.000 €
 • Contribución máxima por proxecto: 17.000 €

(b) Axuda: Innovación

 • Contribución mínima por beneficiario: 13.500 €
 • Contribución máxima por beneficiario: 27.000 €
 • Contribución máxima por proxecto: 81.000 € (consorcio de ata 3 socios)

(c) Axuda: Internacionalización.

 • Contribución mínima por beneficiario: 3.750 €
 • Contribución máxima por beneficiario: 7.500 €
 • Contribución máxima por proxecto: 7.500 €

Unha peme pode ser beneficiaria de máis dun tipo de axuda.

O importe máximo acumulado que se concederá por peme no marco do Proxecto B-Resilient non superará os 60.000€.

Presentación de solicitudes

 • Data límite para presentar solicitudes dividida en dous períodos:

ou   O primeiro prazo da convocatoria para presentar solicitudes péchase o 1 de xullo de 2023, ás 17:00 horas.

ou   Se tras este primeiro período quedase orzamento por adxudicar, reabrirase o prazo para presentar solicitudes ata o 1 de febreiro de 2024, ás 17:00 horas.

 • Forma de tramitación:

Os solicitantes deben cumprimentar o persoal correspondente dispoñible na páxina web de B-Resilient (ou no seguinte apartado, “documentos ou ligazóns de interese”) e presentalo en pdf a través da seguinte ligazón.

As candidaturas deberán estar redactadas en inglés (non se admitirán candidaturas redactadas total ou parcialmente noutro idioma).

Os solicitantes deberán respectar o número máximo de caracteres permitidos en cada cadro de texto do formulario de solicitude.

No caso das pemes que se presentan como consorcio, o coordinador presentará unha única proposta.

Tras a presentación, o solicitante recibirá un correo electrónico no que se indicará a data e hora da proposta presentada.

Detalles da programación de eventos

 • 1 Xullo 2023
Compartir
Engadir ao Calendario