Convocatoria de Axudas para Impulsar a Sustentabilidade e Eficiencia Enerxética na Industria Manufactureira en España

Obxecto da axuda

Impulsar la transformación e sustentabilidade de la industria manufactureira en España promovendo la eficiencia enerxética e la redución de emisións en procesos industriais.

Organismo convocante

Ministerio de Industria, Comercio e Turismo

Beneficiarios

Sociedades mercantís estatais e entidades privadas legalmente constituídas en España que realicen actividades industriais, independentemente do seu tamaño ou forma xurídica, con polo menos tres anos de experiencia industrial.

 • Agrupacións sen personalidade xurídica propia que inclúan entidades do apartado anterior e cumpran cos requisitos establecidos.
 • Empresas de servizos enerxéticos que invistan nunha instalación industrial e subscriban un contrato de rendemento enerxético coa empresa industrial.
 • Entidades privadas proveedoras de coñecemento que aporten tecnoloxía ou coñecementos técnicos para a descarbonización da instalación principal.
 • Outras entidades da industria manufactureira que realicen investimentos necesarios para a descarbonización da instalación principal.

Non poden ser beneficiarias aquelas que teñan débedas pendentes de reintegro ou estean en crise segundo a regulación da Unión Europea.

Actividades elixibles

Tipoloxía de proxectos:

 1. Redución de emisións directas da instalación:
 • Descarbonización de fontes de enerxía.
 • Xestión enerxética integral de procesos industriais.
 • Descarbonización por redución de recursos naturais.
 • Captura, almacenamento e uso de carbono.
 • Mellora substancial da eficiencia enerxética polo aforro de enerxía eléctrica.
 1. Instalacións de enerxías renovables para autoconsumo da instalación principal.
 2. I+D+i para impulsar a descarbonización da instalación principal.
 3. Investimentos en medidas de aforro enerxético ou eficiencia enerxética con carácter innovador.
 4. Investimentos para a promoción da enerxía procedente de fontes renovables para o autoconsumo de enerxía directamente utilizada por procesos industriais.
 5. Estudos medioambientais, incluídas as auditorías enerxéticas, directamente vinculados aos investimentos contemplados nas liñas de axudas dos apartados 4, 5 e 6.
 6. Líña de axudas á inversión en favor das PYME: Investimento en activos materiais ou inmateriais destinados a un cambio esencial no proceso xeral de produción dunha PYME existente, complementaria a algunha das liñas de actuación establecidas no artigo 11, e que contribúa ao conxunto do proxecto tractor para a descarbonización de instalacións industriais.

Exclusións de proxectos primarios:

 • Proxectos que incumpran o principio DNSH (Dano Non Significativo ao Medioambiente).
 • Actividades relacionadas con combustibles fósiles fóra do RCDE UE (Regulamento da UE).
 • Actividades no marco do réxime de comercio de dereitos de emisión da UE se as emisións previstas non cumpren os parámetros de referencia.
 • Compensación de custos indirectos do RCDE.
 • Actividades relacionadas con verquidos de residuos, incineradoras e plantas de tratamento mecánico-biolóxico que non cumpran certos criterios.
 • Actividades nas que a eliminación a longo prazo de residuos poida causar danos ao medioambiente.

Requisitos adicionais:

 • Os proxectos primarios nas liñas de investigación industrial e desenvolvemento experimental e de innovación en materia de organización e procesos deben estar en liña coa folla de ruta de descarbonización da instalación industrial principal.
 • As actividades de I+D+i deben enfocarse en desenvolver ou adaptar alternativas cun menor impacto ambiental no sector.
 • Cumprimento da lexislación medioambiental nacional e europea pertinente.

Gastos elixibles

Gastos financiables en proxectos de investigación industrial e desenvolvemento experimental:

 • Gastos de persoal, incluíndo investigadores, técnicos e persoal auxiliar.
 • Gastos de instrumental e material inventariable relacionados co proxecto.
 • Gastos de investigación contractual, coñecementos técnicos e patentes adquiridas por licenza de fontes externas.
 • Gastos do Informe de certificación de proxectos de investigación e desenvolvemento emitidos por entidade acreditada.
 • Gastos relativos a consultoría exclusivamente para desenvolvementos conceptuais de I+D.
 • Gastos xerais e outros gastos de explotación adicionais (20% sobre os gastos de persoal).
 • Gastos dos estudos de viabilidade efectuados nos doce meses anteriores á solicitude.

Gastos financiables en proxectos de innovación en materia de organización e procesos:

 • Gastos de persoal, incluíndo investigadores, técnicos e persoal auxiliar.
 • Gastos de instrumental e material inventariable relacionados co proxecto.
 • Gastos de investigación contractual, coñecementos técnicos e patentes adquiridas por licenza de fontes externas.
 • Gastos xerais e outros gastos de explotación adicionais (20% sobre os gastos de persoal).

Gastos financiables en proxectos de inversión para a protección do medio ambiente e a descarbonización industrial con carácter innovador:

 • Aparatos e equipos de produción.
 • Edificación e instalacións.
 • Activos inmateriais.
 • Colaboracións externas para o deseño e/ou redeseño de procesos.
 • Custos dos estudos medioambientais ou auditorías enerxéticas.

Gastos financiables en proxectos de inversión para a mellora da eficiencia enerxética con carácter innovador:

 • Os mesmos que en proxectos de inversión para a protección do medio ambiente e a descarbonización industrial.
 • No caso de proxectos de eficiencia enerxética desenvolvidos por unha empresa industrial, a suma das aportacións dos suxeitos obrigados, máis a subvención e o préstamo obtidos neste programa de axudas, será como máximo do 100 por cento do presuposto financiable.

Gastos financiables en proxectos de promoción da enerxía procedente de fontes renovables para o autoconsumo de enerxía:

 • Os mesmos que en proxectos de inversión para a protección do medio ambiente e a descarbonización industrial.
 • Poderanse incluír como parte do custo subvencionable as inversións en equipos de almacenamento de enerxía eléctrica ou térmica asociados á inversión en produción de calor ou electricidade a partir de fontes de enerxía renovable para o autoconsumo.
 • A enerxía producida pola instalación de autoconsumo deberá utilizarse directamente polos procesos produtivos e ser propiedade do solicitante ou dun membro da agrupación.
 • O custo subvencionable será o custo total de inversión.

Outros detalles importantes:

 • Exclusión de gastos que non respecten o principio de “non causar dano significativo.”
 • Requisito de autorización expresa para operacións con persoas ou entidades vinculadas ao beneficiario.
 • Non se consideran gastos financeiros, impostos indirectos, adquisicións de empresas nin gastos de promoción e difusión do proxecto.

Tipo, cuantía e intensidade da axuda

 1. Financiamento máximo do 80% sobre o presuposto financiable para proxectos primarios e entidades beneficiarias, suxeito a límites establecidos.
 2. A suma de subvención bruta e préstamo non pode exceder os límites establecidos.
 3. Límites máximos de subvención segundo o tipo de proxecto:
 • Investigación e desenvolvemento: ata 35 millóns de euros (investigación industrial) e 25 millóns de euros (desenvolvemento experimental).
 • Innovación en organización e procesos: 12.5 millóns de euros.
 • Inversión en protección do medio ambiente e descarbonización industrial: ata 30 millóns de euros (xeral) ou 25 millóns de euros (infraestrutura específica e almacenamento de enerxía).
 • Eficiencia enerxética: ata 30 millóns de euros.
 • Enerxía renovable para autoconsumo: 2 millóns de euros (sen almacenamento) ou 15 millóns de euros (con almacenamento).
 • Inversión de PYMES: 8.25 millóns de euros.
 1. A intensidade máxima da axuda debe expresarse en termos de equivalentes en subvención bruta e calcúlase con tipos de interese vixentes.
 2. Intensidades máximas de subvención bruta por proxecto primario e entidade beneficiaria segundo o tipo de proxecto e o tamaño da empresa.
 3. Possibilidade de aumentar a intensidade en zonas asistidas e certos tipos de proxectos.
 4. Incremento da intensidade para proxectos de colaboración efectiva, difusión de resultados e máis.
 5. Incremento da intensidade para proxectos que logren unha redución do 100% en emisións de gases de efecto invernadeiro, con excepcións.

Presentación de solicitudes

Desde el 27 de outubro hasta el 10 de novembro de 2023. As alegacións poderán ser enviadas ao enderezo de correo: PERTEDescarbonizacion@mincotur.es indicando no asunto: “Consulta Pública Liña 1”.

Detalles da programación de eventos

 • 10 Novembro 2023
Compartir
Engadir ao Calendario