Convocatoria de Axudas para Impulsar a Sustentabilidade e Eficiencia Enerxética na Industria Manufactureira en España

Obxecto da axuda

Impulsar la transformación e sustentabilidade de la industria manufactureira en España promovendo la eficiencia enerxética e la redución de emisións en procesos industriais.

Organismo convocante

Ministerio de Industria, Comercio e Turismo

Beneficiarios

Sociedades mercantís estatais e entidades privadas legalmente constituídas en España que realicen actividades industriais, independentemente do seu tamaño ou forma xurídica, con polo menos tres anos de experiencia industrial.

 • Agrupacións sen personalidade xurídica propia que inclúan entidades do apartado anterior e cumpran cos requisitos establecidos.
 • Empresas de servizos enerxéticos que invistan nunha instalación industrial e subscriban un contrato de rendemento enerxético coa empresa industrial.
 • Entidades privadas proveedoras de coñecemento que aporten tecnoloxía ou coñecementos técnicos para a descarbonización da instalación principal.
 • Outras entidades da industria manufactureira que realicen investimentos necesarios para a descarbonización da instalación principal.

Non poden ser beneficiarias aquelas que teñan débedas pendentes de reintegro ou estean en crise segundo a regulación da Unión Europea.

Actividades elixibles

Tipoloxía de proxectos:

 1. Redución de emisións directas da instalación:
 • Descarbonización de fontes de enerxía.
 • Xestión enerxética integral de procesos industriais.
 • Descarbonización por redución de recursos naturais.
 • Captura, almacenamento e uso de carbono.
 • Mellora substancial da eficiencia enerxética polo aforro de enerxía eléctrica.
 1. Instalacións de enerxías renovables para autoconsumo da instalación principal.
 2. I+D+i para impulsar a descarbonización da instalación principal.
 3. Investimentos en medidas de aforro enerxético ou eficiencia enerxética con carácter innovador
 • Investimentos para a promoción da enerxía procedente de fontes renovables para o autoconsumo de enerxía directamente utilizada por procesos industriais.
 • Estudos medioambientais, incluídas as auditorías enerxéticas, directamente vinculados aos investimentos contemplados nas liñas de axudas dos apartados 4, 5 e 6.
 • Líña de axudas á inversión en favor das PYME: Investimento en activos materiais ou inmateriais destinados a un cambio esencial no proceso xeral de produción dunha PYME existente, complementaria a algunha das liñas de actuación establecidas no artigo 11, e que contribúa ao conxunto do proxecto tractor para a descarbonización de instalacións industriais.

Exclusións de proxectos primarios:

 • Proxectos que incumpran o principio DNSH (Dano Non Significativo ao Medioambiente).
 • Actividades relacionadas con combustibles fósiles fóra do RCDE UE (Regulamento da UE).
 • Actividades no marco do réxime de comercio de dereitos de emisión da UE se as emisións previstas non cumpren os parámetros de referencia.
 • Compensación de custos indirectos do RCDE.
 • Actividades relacionadas con verquidos de residuos, incineradoras e plantas de tratamento mecánico-biolóxico que non cumpran certos criterios.
 • Actividades nas que a eliminación a longo prazo de residuos poida causar danos ao medioambiente.

Requisitos adicionais:

 • Os proxectos primarios nas liñas de investigación industrial e desenvolvemento experimental e de innovación en materia de organización e procesos deben estar en liña coa folla de ruta de descarbonización da instalación industrial principal.
 • As actividades de I+D+i deben enfocarse en desenvolver ou adaptar alternativas cun menor impacto ambiental no sector.
 • Cumprimento da lexislación medioambiental nacional e europea pertinente.

Gastos elixibles

Gastos financiables en proxectos de investigación industrial e desenvolvemento experimental:

 • Gastos de persoal, incluíndo investigadores, técnicos e persoal auxiliar.
 • Gastos de instrumental e material inventariable relacionados co proxecto.
 • Gastos de investigación contractual, coñecementos técnicos e patentes adquiridas por licenza de fontes externas.
 • Gastos do Informe de certificación de proxectos de investigación e desenvolvemento emitidos por entidade acreditada.
 • Gastos relativos a consultoría exclusivamente para desenvolvementos conceptuais de I+D.
 • Gastos xerais e outros gastos de explotación adicionais (20% sobre os gastos de persoal).
 • Gastos dos estudos de viabilidade efectuados nos doce meses anteriores á solicitude.

Gastos financiables en proxectos de innovación en materia de organización e procesos:

 • Gastos de persoal, incluíndo investigadores, técnicos e persoal auxiliar.
 • Gastos de instrumental e material inventariable relacionados co proxecto.
 • Gastos de investigación contractual, coñecementos técnicos e patentes adquiridas por licenza de fontes externas.
 • Gastos xerais e outros gastos de explotación adicionais (20% sobre os gastos de persoal).

Gastos financiables en proxectos de inversión para a protección do medio ambiente e a descarbonización industrial con carácter innovador:

 • Aparatos e equipos de produción.
 • Edificación e instalacións.
 • Activos inmateriais.
 • Colaboracións externas para o deseño e/ou redeseño de procesos.
 • Custos dos estudos medioambientais ou auditorías enerxéticas.

Gastos financiables en proxectos de inversión para a mellora da eficiencia enerxética con carácter innovador:

 • Os mesmos que en proxectos de inversión para a protección do medio ambiente e a descarbonización industrial.
 • No caso de proxectos de eficiencia enerxética desenvolvidos por unha empresa industrial, a suma das aportacións dos suxeitos obrigados, máis a subvención e o préstamo obtidos neste programa de axudas, será como máximo do 100 por cento do presuposto financiable.

Gastos financiables en proxectos de promoción da enerxía procedente de fontes renovables para o autoconsumo de enerxía:

 • Os mesmos que en proxectos de inversión para a protección do medio ambiente e a descarbonización industrial.
 • Poderanse incluír como parte do custo subvencionable as inversións en equipos de almacenamento de enerxía eléctrica ou térmica asociados á inversión en produción de calor ou electricidade a partir de fontes de enerxía renovable para o autoconsumo.
 • A enerxía producida pola instalación de autoconsumo deberá utilizarse directamente polos procesos produtivos e ser propiedade do solicitante ou dun membro da agrupación.
 • O custo subvencionable será o custo total de inversión.

Outros detalles importantes:

 • Exclusión de gastos que non respecten o principio de “non causar dano significativo.”
 • Requisito de autorización expresa para operacións con persoas ou entidades vinculadas ao beneficiario.
 • Non se consideran gastos financeiros, impostos indirectos, adquisicións de empresas nin gastos de promoción e difusión do proxecto.

Tipo, cuantía e intensidade da axuda

 1. Financiamento máximo do 80% sobre o presuposto financiable para proxectos primarios e entidades beneficiarias, suxeito a límites establecidos.
 2. A suma de subvención bruta e préstamo non pode exceder os límites establecidos.
 3. Límites máximos de subvención segundo o tipo de proxecto:
 • Investigación e desenvolvemento: ata 35 millóns de euros (investigación industrial) e 25 millóns de euros (desenvolvemento experimental) e 8.25 millóns para estudos de viabilidade.
 • Innovación en organización e procesos: 12.5 millóns de euros.
 • Inversión en protección do medio ambiente e descarbonización industrial: ata 30 millóns de euros (xeral) ou 25 millóns de euros (infraestrutura específica e almacenamento de enerxía).
 • Eficiencia enerxética: ata 30 millóns de euros.
 • Enerxía renovable para autoconsumo: 2 millóns de euros (sen almacenamento) ou 10 millóns de euros (con almacenamento).
 • Inversión de PYMES: 8.25 millóns de euros.
 1. A intensidade máxima da axuda debe expresarse en termos de equivalentes en subvención bruta e calcúlase con tipos de interese vixentes.
 2. Intensidades máximas de subvención bruta por proxecto primario e entidade beneficiaria segundo o tipo de proxecto e o tamaño da empresa.
 3. Possibilidade de aumentar a intensidade en zonas asistidas e certos tipos de proxectos.
 4. Incremento da intensidade para proxectos de colaboración efectiva, difusión de resultados e máis.
 5. Incremento da intensidade para proxectos que logren unha redución do 100% en emisións de gases de efecto invernadeiro, con excepcións.

Presentación de solicitudes

Do 24 de xaneiro ao 17 de abril de 2024

Detalles da programación de eventos

 • 17 Abril 2024
Compartir
Engadir ao Calendario