Convocatoria de axudas para proxectos de fábrica intelixente e sostible en liña coa dixitalización e o pacto verde

Obxecto da axuda

A resolución ten como obxectivo aprobar as bases para a concesión de axudas por parte da Axencia Galega de Innovación no marco da convocatoria da iniciativa “Fábrica intelixente e sostible”. Esta iniciativa busca promover proxectos empresariais de I+D+i de carácter estratéxico no tecido industrial galego, enfocados no desenvolvemento de tecnoloxías industriais clave para acadar un modelo produtivo innovador, alineado coas prioridades europeas de dixitalización e sostibilidade.

Ademais, a través desta resolución, convócanse as mencionadas axudas para o ano 2023 baixo os principios de publicidade, obxectividade e concorrencia competitiva, seguindo o establecido no Regulamento (UE) nº 651/2014.

Organismo convocante

AXENCIA GALEGA DE INNOVACIÓN

Beneficiarios

Os beneficiarios poden ser:

 1. Empresas industriais ou de servizos que dispoñan dun centro de traballo permanente legalmente constituído en Galicia e poidan liderar proxectos empresariais de I+D+i de carácter estratéxico.
 2. Agrupacións de empresas do sector industrial ou de servizos e un ou varios organismos de investigación que realicen proxectos en cooperación.
 3. Agrupacións entre empresas pertencentes ao sector industrial ou de servizos.
  1. Os organismos de investigación só poden ser beneficiarios se desenvolven un proxecto en colaboración con unha ou varias empresas e teñen un centro de traballo permanente legalmente constituído en Galicia.
  2. As grandes empresas só poden acceder ás axudas para proxectos de innovación organizativa e en materia de procesos se colaboran efectivamente con unha ou varias pemes, que deben asumir polo menos o 30% dos custos subvencionables totais do proxecto en cooperación coa gran empresa
 • No caso de proxectos de I+D, as grandes empresas con máis de 499 traballadores só poden ser beneficiarias se desenvolven un proxecto en colaboración con unha ou varias pemes. As pemes que formen parte da agrupación deben asumir conxuntamente polo menos o 5% do total dos custos subvencionables.
 1. Non poderán acceder á condición de beneficiarios persoas ou entidades que estean suxeitas a prohibicións establecidas pola Lei 9/2007 de subvencións de Galicia. Tampouco poderán ser beneficiarias empresas en crise ou aquelas que estean suxeitas a unha orde de recuperación pendente tras unha decisión previa da Comisión Europea que declare unha axuda ilegal e incompatible co mercado común.
 2. Todas as entidades que formen parte da agrupación e obteñan axuda terán a consideración de beneficiarias e deberán cumprir coas súas obrigacións como tales. A concesión e o pago da axuda realizaranse a cada unha das entidades participantes en proporción á parte dos gastos que lles corresponda realizar no proxecto.
 3. As agrupacións rexeranse por un documento contractual que as regulen e deberán incluír un líder ou representante da agrupación, que será unha empresa. O líder será o representante único da agrupación e o interlocutor coa Administración en todo o procedemento. O documento contractual deberá establecer a distribución de actividades e orzamento, acordos de confidencialidade, propiedade e divulgación de resultados, xestión da agrupación, entre outros aspectos.
 • A agrupación de empresas non poderá desfacerse ata que transcorra o prazo de prescrición establecido pola Lei 9/2007.

Actividades elixibles

 • As actividades subvencionables inclúen investigación industrial, desenvolvemento experimental, innovación organizativa e en materia de procesos, segundo as definicións establecidas na resolución.
 • A cualificación da actividade subvencionable para cada entidade participante no proxecto será única e estará relacionada coa actividade predominante. Considerarase predominante cando máis da metade dos custos subvencionables do proxecto se xeren a través de actividades clasificadas nese tipo de categoría.
 • Só se financiarán as actividades desenvolvidas na Comunidade Autónoma de Galicia. Todas as empresas e organismos participantes nun proxecto deben ter un centro de traballo permanente legalmente constituído na comunidade, onde leven a cabo as actividades descritas na memoria técnica do proxecto.
 • Os proxectos de I+D+i deben enmarcarse nun dos ámbitos prioritarios da RIS3 (Estratexia de Investigación e Innovación para a Especialización Intelixente) e centrarse en tecnoloxías industriais innovadoras para respaldar a transición industrial das empresas en liña coas prioridades europeas de dixitalización e sostibilidade.
 • Os proxectos deben respectar o principio de “non causar un prexuízo significativo ao medio ambiente” e estar alineados cos obxectivos ambientais establecidos no Regulamento (UE) 2020/852. As áreas temáticas relacionadas inclúen a mitigación e adaptación ao cambio climático, o uso sostible e protección de recursos hídricos e mariños, a transición cara a unha economía circular, a prevención e control da contaminación e a protección e recuperación da biodiversidade e os ecosistemas.
 • Os proxectos deben ter un orzamento subvencionable mínimo de 2.000.000 de euros e un máximo de 25.000.000 de euros.
 • A duración dos proxectos será de catro anos e estenderanse ata o 30 de setembro de 2026.
 • Segundo o Regulamento (UE) nº 651/2014, as axudas consideraranse ter un efecto incentivador se a solicitude de axuda se presentou antes do inicio do proxecto. As axudas non deben subvencionar os custos dunha actividade que a empresa realizaría de todos modos nin compensar o risco empresarial normal. As axudas ad hoc concedidas a grandes empresas deben demostrar que resultarán nun aumento substancial do alcance ou do importe total investido no proxecto, ou unha aceleración substancial do seu ritmo de execución. Non se terán en conta os estudos de viabilidade previos que non estean incluídos na solicitude de axuda para determinar a data de inicio da actividade. Non se subvencionarán gastos realizados antes da presentación da solicitude e se se detecta que algunha actividade do proxecto comezou antes, considerarase inadmisible a totalidade do proxecto.

Gastos elixibles

 1. Custos directos: Estes son os custos que están directa e inequivocamente vinculados coa actividade subvencionada e pódese demostrar a súa relación con devandita actividade. Os custos directos subvencionables inclúen:
  1. Custos de persoal.
  2. Custos de adquisición de equipos e instrumental novo.
  3. Materiais, subministros e produtos similares.
  4. Adquisición de patentes.
  5. Subcontratación.
  6. Outros custos, como os derivados de informes realizados por auditores, informes de valoración do cumprimento do principio de non causar un prexuízo significativo ao medio ambiente (DNSH) e contratación externa do plan de comunicación e difusión do proxecto.
 2. Custos indirectos: Son aqueles que non están directamente vinculados ou non poden vincularse directamente coa actividade subvencionada debido á súa natureza estrutural, pero son necesarios para a súa realización. Inclúen gastos administrativos, gastos de supervisión e control de calidade, subministros, seguros, seguridade e gastos de limpeza. Neste caso, establécese que o custo imputable por este concepto será o resultado de aplicar un 15% sobre os custos directos de persoal subvencionables.

Non se considera subvencionable o Imposto sobre o Valor Engadido (IVA) nin outros impostos de natureza similar que sexan recuperables segundo a normativa nacional.

Tipo, cantidade e intensidade da axuda

 • Tipo de axuda: Subvención
 • Cantidade: Orzamento subvencionable mínimo de 2.000.000 de euros e un máximo de 25.000.000 de euros.

Presentación de solicitudes

Data límite para presentar solicitudes  o día 02/10/2023. Forma de tramitación: Na páxina web da Axencia Galega de Innovación.

Detalles da programación de eventos

 • 2 Outubro 2023
Compartir
Engadir ao Calendario