Convocatoria Eurostars 3 – Call 5: Financia Proxectos I+D+i Globais para pemes Innovadoras e Organizacións

Obxecto de axuda 

Eurostars é un instrumento de financiamento que respalda ás PYMEs innovadoras e aos socios de proxectos (grandes empresas, universidades, organizacións de investigación e outros tipos de organizacións) mediante a financiamento de proxectos internacionais de I+D e de innovación colaborativa. Ao participar, as organizacións poden acceder a fondos públicos para proxectos de I+D colaborativos internacionais en todos os campos.  

Organismo convocante 

O Secretariado de EUREKA (ESE) é o organismo executor do Programa. O Centro para o Desenvolvemento Tecnolóxico e a Innovación (CDTI) financia os custos de I+D das PYMEs que participan no noso programa Eurostars. 

Beneficiarios 

 • Só as PYMEs con residencia fiscal ou establecemento permanente en España poden ser beneficiarias das axudas. Calquera outro tipo de entidade española distinta dunha pyme pode participar nun proxecto como socio do proxecto, pero non pode optar á financiación prevista na convocatoria nacional, ata agora chamada interempresas internacional, e deberá aportar unha declaración de autofinanciamento na solicitude internacional. 
 • Exclúense especificamente as entidades públicas (excepto as sociedades mercantís públicas), as empresas en crise e as entidades suxeitas a unha orde de recuperación pendente tras unha decisión previa da Comisión Europea que declarase unha axuda ilegal e incompatible co mercado común. 
 • Só serán elixibles as PYMEs que na data de peche da convocatoria Eurostars teñan depositadas as contas do menos do último exercicio no rexistro oficial correspondente e dispoñan de capacidade financeira para cubrir a parte do orzamento non cuberta coa axuda. 
 • Cada pyme española só poderá recibir financiamento nunha solicitude en cada convocatoria Eurostars. Se presenta máis dunha solicitude internacional, deberá indicar explicitamente ao CDTI cal elixe e cal(é) descarta.

Actividades elixibles 

 • Texto As actividades financiables non poden exceder os 36 meses de duración. Tras a concesión da axuda, é posible autorizar prórrogas de até 6 meses mediante unha modificación da resolución de concesión. 
 • Só serán financiables as actividades de Investigación Industrial ou de Desenvolvemento Experimental. As actividades e tarefas de difusión, diseminación, preparación para a entrada no mercado, comercialización, os ensaios a escala industrial e o rexistro da propiedade industrial, non son financiables. 
 • Os proxectos Eurostars son proxectos Eureka coas seguintes características: 
  • Son proxectos de I+D**, preto do mercado e de aplicación civil, que se realizan por consorcios de organizacións independentes de polo menos dous países Eurostars con, polo menos, unha organización procedente dun país da Unión Europea ou asociado a Horizonte Europa. 
  • É unha convocatoria bottom-up: calquera área tecnolóxica é benvida, sempre que o proxecto teña unha indubidable aplicación civil. 
  • O coordinador do consorcio e líder debe ser unha pyme innovadora dun país Eurostars. 
  • Polo menos o 50% do orzamento do proxecto debe estar asociado a pymes innovadoras* (subcontratación excluída). Ningún país nin socio superará o 70%. 
  • A duración non debe exceder os 3 anos. 

*Definimos unha PYME innovadora como calquera PYME coa ambición de colaborar en I+D e innovación con socios internacionais para desenvolver novos produtos, procesos e servizos para os mercados europeos e globais. As PYMEs innovadoras non necesitan ter un historial probado de actividades de I+D. 

**I+D: “A investigación e o desenvolvemento experimental (I+D) comprenden traballos creativos e sistemáticos emprendidos para aumentar o acervo de coñecementos, incluído o coñecemento da humanidade, a cultura e a sociedade, e para idear novas aplicacións dos coñecementos dispoñibles”. (Manual Frascati da OCDE 2015, p. 44) 

***Innovación: “un produto ou proceso novo ou mellorado (ou combinación de ambos) que difire significativamente dos produtos ou procesos anteriores da unidade e que foi posto a disposición dos usuarios potenciais (produto) ou utilizado pola unidade (proceso)”. (Manual de Oslo da OCDE 2018, p. 20).

Gastos elixibles 

 • O orzamento financiable de cada beneficiario a nivel nacional non poderá exceder o importe do orzamento recollido para ese beneficiario na solicitude internacional aprobada nun 1%. 
 • Os seguintes conceptos non poderán superar as cantidades indicadas: 
  • Os gastos de persoal a cargo da xestión do proxecto (incluídos os aspectos éticos), ata 58 horas/mes (aproximadamente o 40% da dedicación dunha persoa). 
  • Os gastos totais de subcontratación poden ascender ata o 25% do orzamento do beneficiario, agás se no proxecto participan Organismos Públicos de Investigación españoles, cuxa subcontratación podería ascender ata o 50% dese orzamento. 
  • A subcontratación dunha empresa consultora, ata 8.000€ (subcontratación non técnica) por beneficiario. Este custo computa no límite do 25% de subcontratacións. 
  • Os custos indirectos, ata o 25% dos gastos de persoal, en función dos datos da conta 62 no exercicio anterior. 
  • Os gastos de auditoría, ata 2.000€ por anualidade. 
  • Os gastos de viaxe, ata 8.000 € en total (exclusivamente ao persoal financiado directamente polo proxecto, para viaxes relacionadas coa execución das actividades financiables). 

NOTA ACLARATORIA: só son financiables os gastos en que se incurra durante a duración do proxecto (desde a súa data de inicio ata a súa data de finalización) 

Tipo, cuantía e intensidade da axuda 

 • A intensidade de axuda máxima ascenderá ao 60% do orzamento financiable para as pequenas empresas, e ao 50% para as medianas. No caso de dispoñibilidade orzamentaria por parte do CDTI, a intensidade de axuda podería chegar ao 70% para todas as entidades. 
 • A subvención máxima que poderá recibir un beneficiario ascenderá a 400.000€. 

Presentación de solicitudes 

A data límite para presentar solicitudes é o 14 de setembro de 2023 ás 14:00h (hora peninsular) 

Detalles da programación de eventos

 • 14 Setembro 2023
Compartir
Engadir ao Calendario