Convocatoria Galicia Exporta Dixital 2021: axudas á internacionalización

O Instituto Galego de Promoción Económica (Igape), publicou a convocatoria do programa de axudas para a internacionalización dixital das empresas (Galicia Exporta Dixital 2021), cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020.

En total, a convocatoria destinará 6 millóns de euros a apoiar ás empresas galegas no desenvolvemento e implantación de plans de internacionalización dixital co obxectivo de achegar medios que lles permitan mellorar a súa competitividade, potenciar as actividades económicas internacionais e o incremento das exportacións.

As axudas concédense en réxime de concorrencia non competitiva -por orde de entrada- acollida ao réxime de mínimis.

Beneficiarios da convocatoria

Poderán ser beneficiarias destas axudas as empresas que cumpran os seguintes requisitos:

 1. Que sexa unha peme segundo o Anexo I do Regulamento nº 651/2014 da Comisión.
 2. Que teñan algún centro de traballo en Galicia.
 3. Que estean dadas de alta en programas avanzados do Igape de apoio á interna-cionalización con informe positivo emitido a partir do 1 de xaneiro de 2013. En todo caso a solicitude de alta deberá presentarse antes da finalización do prazo de presentación de solicitudes de axuda, a través do procedemento do Igape IG192.
 4. Tamén poderán ser beneficiarias aquelas pemes dedicadas ao comercio comerciante polo miúdo, que non necesitan estar dadas de alta en programas do punto anterior.
 5. Que estean ao día das súas obrigacións coa Facenda Pública estatal, coa Comunidade Autónoma de Galicia e coa Seguridade Social.

Requisitos principais do proxecto

Só se poderá presentar e aprobar unha solicitude por empresa.

Requírese un investimento mínimo de 25.000€ para pemes e 15.000€ para Comercio Comerciante polo miúdo e un máximo para ambos de 125.000€. De superar este máximo procederase a axustar o gasto ao límite máximo. No caso de empresas do sector da produción agraria e da pesca o gasto subvencionable mínimo debe ser igual ou superior a 15.000€ e máximo de 37.500€ no caso de empresas do sector da produción agraria e 25.000€ no caso de empresas do sector da pesca.

Conceptos subvencionables

A subvención será do 80% dos gastos. En concreto, subvenciónanse os seguintes tipos de gastos:

 1. CONSULTORÍA necesaria para a elaboración de:
 2. Diagnóstico de potencial exportador dixital até 3.000 euros
 3. Plans de internacionalización dixital multicanal até 3.000 euros.
 4. Plans de mercados electrónicos concretos até 5.000 euros.
 5. Gastos de asesoría xurídica e legal para a internacionalización dixital até 5.000 euros.
 6. SOFTWARE de:
 7. Solucións tecnolóxicas P.I.M. até 6.000 euros.
 8. Adquisición, programación a medida e integración de conectores entre plataformas e con sistemas de información (ERPs) até 30.000 euros.
 9. Solucións de analítica e visualización de datos para elaborar cadros de mando con indicadores (KPI´s) até 30.000 euros.
 10. Solucións de intelixencia automatizada até 22.000 euros.
 11. Solucións de inbound mercadotecnia internacional até 6.000 euros.
 12. Creación e adaptación de tendas en liña até 6.000€.
 13. OUTROS GASTOS de:
 14. Creación e adaptación de catálogos online até 4.000 euros.
 15. Campañas de posicionamento SEM até 10.000 euros.
 16. Solucións de software de pago até 10.000 euros.

Prazo de presentación de solicitudes

As entidades interesadas en presentar solicitude á convocatoria deben facelo a través da aplicación informática http://www.tramita.igape.es, accesible desde a sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal). O prazo de presentación finalizará o 30 de xuño de 2021 ou, no seu caso, ata que se produza o esgotamento do crédito.

Event Schedule Details

 • 30 Xuño 2021
Compartir
Engadir ao Calendario