Convocatoria de axudas para a implantación de solucións avanzadas para o desenvolvemento da Economía Circular

O Instituto Gallego de Promoción Económica (Igape) está promovendo a implantación de solucións avanzadas para o desenvolvemento da economía circular no 2022 cofinanciadas no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020.

O pasado 18 de xullo de 2022 publicouse no DOG a resolución pola que se da publicidade do Acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras das axudas, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia competitiva (código de procedemento IG300F).

Obxecto da axuda

Estas axudas van destinadas á posta en marcha de proxectos para o desenvolvemento da economía circular con finalidade no desaenvolvemento e implantación de solucións avanzadas para a produción, transporte e distribución de materias primas, compoñentes, semielaborados e produtos finais, logrando reduccións e aforros no uso de recursos naturais, auga e enerxía, e diminución na xeración de residuos, subprodutos ou desbotamentos, con tendencia a convertilos en recursos para o seu uso noutros procesos.

Prazo de solicitude

O prazo de presentación de solicitudes iniciarase o 29 de xullo e terminará o 8 de setembro de 2022.

Tipo de Axuda

O gasto subvencionable mínimo dos proxectos deberá ser de 12.000 €.

O importe máximo de subvención será de 200.000 € para proxectos colectivos e de 75.000 € para proxectos individuais.

O procedemento de concesión destas subvencións tramitarase en réxime de concorrencia competitiva.

Estas axudas son compatibles con outras axudas ou subvencións públicas sempre que a contía das axudas acumuladas non supere as porcentaxes máximas establecidas no artígo 6 das bases reguladoras, cos límites previstos no artigo 5.2.

Contía da Axuda

A subvención será do 35% das inversións materiais e inmateriais subvencionables para as pequenas empresas, e do 25% para as medianas.

A subvención será do 50% dos gastos de colaboracións externas subvencionables para ambas categorías de empresa, pequenas e medianas. Os gastos do organismo intermedio previstos no artigo 3.1.f) de existir terán a consideración de colaboracións externas.

Beneficiarios

Poderán ser beneficiarias destas axudas as pequenas e medianas empresas (PEMES) segundo a definición establecida pola Comisión Europea no anexo I do Regulamento (UE) nº 651/2014.

As pemes poderán solicitar axudas á tipoloxía de proxectos individuais.

Os interesados en solicitar as axudas á tipoloxía de proxectos colectivos deberán constituír unha agrupación das previstas no artigo 8.3 da Lei 9/2007, que terá que estar constituída, polo menos, por dúas pemes co centro de traballo en Galicia.

Modalidades dos proxectos

 1. Proxectos colectivos de simbiose industrial. Un grupo de empresas coun mínimo de dúas empresas independentes, opcionalmente coordinadas por un organismo intermedio colaborador. A finalidade é abordar proxectos de economía circular para mellorar o uso dos recursos e reducir os impactos ambientais de xeito conxunto.
 2. Proxectos individuais. Unha PEME aborda a implantación dun sistema de economía circular, parcial ou integral, específicamente deseñado ou desenvolvido para o seu ámbito de actividade. Os proxectos da modalidade a) terán preferencia sobre os da modalidad b). O Igape poderá reclasificar os proxectos entre modalidades en caso de que a clasificación proposta pola empresa non sexa correcta.

Obxectivos aos que deben dirixirse os proxectos

Os proxectos propostos para ambas modalidades deben dirixirse a un ou varios dos seguintes obxectivos:

 • Redución do consumo de recursos no proceso produtivo.
 • Reducir a xeración de residuos no proceso produtivo, a perigosidade dos mesmos e/ou facilitar a súa reutilización, valorización e/ou reciclaxe.
 • Análise do ciclo de vida do produto.
 • Identificación e implementación de novas oportunidades de negocio que persigan a reutilización e reparación dos produtos.
 • Servitización: redución do consumo de recursos con cambio do enfoque a prestación de servicios.
 • Recondicionamento, remanufactura e reparación avanzada.
 • Creación de cadeas de valor máis curtas.

Conceptos subvencionables

Se poderán subvencionar os tipos de gasto que cumpran os requisitos establecidos pola Orde HFP/1979/2016, do 29 de dicembro.

 1. Sensores, equipos e sistemas para a medición, monitorización, seguimento e control de parámetros produtivos e ambientais.
 2. Hardware e software para proceso da información cando sirva ao aforro de insumos e de consumo de recursos hídricos ou enerxéticos ou ben para a redución da produción de desperdicios.
 3. Nova maquinaria e bens de equipo, únicamente para a reutilización ou reciclaxe in situ de desperdicios producidos nos procesos da empresa.
 4. Colaboracións externas de carácter tecnolóxico, de deseño de procesos ou produtos máis eficientes e organizativo: asistencia técnica, eco-deseño, reenxeñaría de procesos, adaptación e parametrización de solucións, consultoría e servizos directamente relacionados coa execución do proxecto.

O custo subvencionable das colaboracións externas non poderá superar o 60% dos custos totais subvencionables.

Nos proxectos da modalidade 1) se se opta por contar cun organismo intermedio, este poderá facturar ás pemes participantes en concepto de gastos de coordinación do proxecto. Ese importe considerarase gasto subvencionable de colaboracións externas e dividirase entre todas as pemes participantes.

Detalles da programación de eventos

 • 8 Setembro 2022
Compartir
Engadir ao Calendario