Convocatoria para a concesión de axudas a proxectos de I+D+i no ámbito da Industria Conectada 4.0. (ACTIVA_Financiación) no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia no ano 2022

Obxectivo

No ámbito da dixitalización industrial, fomentar tanto a investigación industrial e o desenvolvemento tecnolóxico, como a innovación de procesos e a organización de empresas industriais, para impulsar a competitividade do sector industrial.

Liñas de actuación e prioridades temáticas

As solicitudes de financiamento enmarcaranse nalgunha das seguintes liñas de actuación:

 1. Investigación industrial: investigación planificada ou estudos críticos destinados a adquirir novos coñecementos e habilidades que poidan ser útiles para desenvolver novos produtos, procesos ou servizos, ou mellorar significativamente os existentes.
 2. Proxectos de desenvolvemento experimental: A adquisición, combinación, configuración e utilización de coñecementos e técnicas existentes, de carácter científico, tecnolóxico, empresarial ou doutra índole, con vistas ao desenvolvemento de plans e estruturas ou deseños de novos produtos, procesos ou servizos, modificados. ou mellorado.
 3. Proxectos de innovación organizativa: A aplicación dun novo método organizativo ás prácticas comerciais, á organización do lugar de traballo ou ás relacións externas.
 4. Proxectos de innovación en materia de procesos. A aplicación dun método de produción ou subministración novo ou mellorado significativamente (incluíndo cambios significativos nas técnicas, equipos ou software).
 5. Proxectos de validación preliminar: Inclúense nesta tipoloxía os proxectos de innovación enmarcados na liña ACTIVA-PYME e dirixidos á validación previa e ao desenvolvemento de probas de concepto e desenvolvementos iniciais.

Os proxectos de innovación en materia de procesos e organización que leven a cabo as grandes empresas só poderán acollerse ás axudas se colaboran efectivamente coas pemes e se as pemes coas que colaboran soportan un mínimo do 30 % do total dos custos subvencionables.

Os proxectos deberán estar destinados a ser aplicados na industria manufactureira e adaptarse, polo menos, a unha das seguintes prioridades temáticas:

 1. Plataformas de interconexión da cadea de valor da empresa.
 2. Solucións para o tratamento avanzado de datos.
 3. Solucións de intelixencia artificial.
 4. Proxectos de simulación industrial.
 5. Deseño e fabricación aditiva.
 6. Proxectos de realidade aumentada, realidade virtual e visión artificial.
 7. Robótica cognitiva e colaborativa.
 8. Sensórica.

Beneficiarios

Poderán ser beneficiarias as empresas con personalidade xurídica propia, legalmente constituídas en España e debidamente inscritas no rexistro correspondente, calquera que sexa o seu tamaño, que desenvolvan unha actividade industrial e que non formen parte do sector público.

Só poderán beneficiarse da liña ACTIVA PYMES as empresas comerciais que cumpran a definición de peme (anexo I do Regulamento (UE) no 651/2014).

As actuacións para as que o solicitante solicite financiamento deberán referirse a actividades enmarcadas nalgunha das seguintes:

 • Actividades de produción a escala industrial incluídas no apartado C – Divisións 10 a 32 da CNAE2009.
 • Actividades de valorización a escala industrial enmarcadas no artigo 38.3x da CNAE 2009.
 • Actividades complementarias á produción industrial, tales como: actividades de envasado e envasado a escala industrial; actividades de almacén e almacenamento a escala industrial; actividades de reparación a escala industrial de maquinaria e equipamentos.

En ningún caso terán a consideración de actividades complementarias á produción industrial as actividades de intermediación ou as destinadas ao consumidor final.

 • Actividades de servizos á industria: Deseño industrial (actividades de enxeñería e deseño de maquinaria, materiais, procesos industriais e plantas industriais); Probas e análises técnicas enmarcadas no CNAE 71.20.

Características da axuda

Tipo de axuda:

O apoio financeiro a proxectos de I+D+i no ámbito da Industria Conectada 4.0 (Financiamento ACTIVA) pode ter a forma dunha subvención, un préstamo reembolsable ou unha combinación de ambos. Na súa solicitude, as entidades poderán seleccionar se solicitan axudas en forma de préstamo reembolsable ou de combinación de préstamo e subvención, coa contía máxima de subvención posible.

O réxime de concesión será concorrencia competitiva.

Importe máximo da subvención:

O financiamento público total do proxecto non poderá superar o 80% do orzamento total que se considere financiable.

O importe da axuda en concepto de subvención será, como máximo: (i) do 50 % do orzamento subvencionable no caso de pequenas empresas; (ii) 20% do orzamento subvencionable no caso de medianas empresas; (iii) 5% do orzamento financiable no caso das grandes empresas.

En todo caso, a contía máxima de subvención a percibir por proxecto limitarase a 400.000 euros nesta convocatoria. De existir dispoñibilidade orzamentaria suficiente, a axuda máxima en concepto de subvención a percibir por proxecto podería aumentar ata os 500.000 euros.

As características do préstamo dependerán da liña seleccionada (ACTIVA PYME ou ACTIVA Grandes Implementaciones).

Límites orzamentarios:

O orzamento mínimo de conceptos financiables para proxectos da liña ACTIVA-Grandes Implantacións será de 100.000 euros.

O orzamento máximo de conceptos que se poderán financiar para os proxectos da liña ACTIVA-PYME será de 400.000 euros para as micro e pequenas empresas e de 600.000 euros para as medianas empresas.

Para as solicitudes incluídas na liña ACTIVA-Grandes Implantacións, serán susceptibles de financiamento aquelas actuacións realizadas con posterioridade á data de solicitude. Ademais, deberá acreditarse o efecto incentivador da axuda.

Prazo entrega solicitudes

Dende o 25/04/2022 ata o 17/05/2022

Detalles da programación de eventos

 • 17 Maio 2022
Compartir
Engadir ao Calendario