Convocatoria pública para a concesión de subvencións do Programa Investigo

Obxecto da axuda

Programa Investigo para a contratación de persoas mozas demandantes de emprego na realización de iniciativas de investigación e innovación, no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia

Organismo convocante

Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade

Beneficiarios

 • Universidades públicas e privadas radicadas en Galicia con actividade en I+D+i.
 • Centros e institucións sanitarias públicos e privados sen ánimo de lucro radicadas en Galicia que desenvolvan actividades de I+D+i.
 • Centros públicos de investigación da Comunidade Autónoma, outros organismos públicos e Centros de I+D+i que teñan como actividade principal a I+D+i.
 • Empresas pertencentes ao sector público autonómico que estean a investir na realización de iniciativas de I+D+i.
 • Empresas cualificadas como IEBT e outras empresas do sector privado radicadas en Galicia que estean a investir na realización de iniciativas de I+D+i.
 • Centros tecnolóxicos e centros de apoio á innovación tecnolóxica situados en Galicia
 • Centros privados de I+D+i sen ánimo de lucro e con personalidade xurídica propia que teñan como actividade principal a I+D+i.

Requisitos das persoas a contratar

 • Persoas mozas de 16 ou máis anos e que non fixesen os 30 e que se atopen desempregadas e inscritas como demandantes de emprego no servizo público de emprego.
 • Dispoñer de estudos específicos relacionados coa materia a desenvolver.
 • A valoración deberá realizarse mediante o uso de currículo cego garantindo o principio de non discriminación por ningunha razón.
 • Que cumpran os requisitos esixidos pola modalidade de contrato a formalizar.
 • Máximo de contratos subvencionables por entidade:
 • Universidades públicas e privadas: 11 contratos (Obrigatorio mínimo 20% relacionados con economía circular e/ou emprego verde).
 • Centros e institucións de I+D+i: 6 contratos (Obrigatorio mínimo 30% relacionados con economía circular e/ou emprego verde).
 • Empresas: 25 contratos (Obrigatorio mínimo 50% relacionados con economía circular e/ou emprego verde).

Actividades elixibles

As actividades de investigación e innovación que realice o persoal contratado deberán desenvolverse en centros de traballo situados na Comunidade Autónoma de Galicia referidas a transición ecolóxica, a economía verde (enerxías renovables, eficiencia enerxética, tratamento de augas e de residuos e industria agroalimentaria), e dixitalización de servizos, enxeñaría de datos e data science, así como outras tarefas encadradas no marco da Estratexia de especialización intelixente RIS3 2021-2027. Ademais poderán desenvolverse en ocupacións referidas a sanidade e investigación.

 • Non se poderán contratar persoas mozas que desempeñasen calquera tipo de posto de investigación no prazo de 6 meses inmediatamente anteriores á data da solicitude na mesma entidade, organismo, centro ou empresa ou grupo de empresas.
 • Tampouco se poderán contratar as persoas mozas cuxos contratos foron subvencionados ao abeiro do Programa Investigo 2022.

Gastos elixibles

As subvencións para a contratación destinaranse ao financiamento dos custos laborais e salariais, incluíndo os gastos de cotización por todos os conceptos á Seguridade Social das persoas mozas contratadas.

O período subvencionado será de 12 meses, e xornada laboral a tempo completo mesmo cando o contrato formalizado teña unha duración superior.

Tipo, contía, intensidade da axuda e xustificación

 • Tipo de axuda: Subvencións en réxime de concorrencia non competitiva
 • Contía: a contía máxima da subvención por persoa contratada e ano:
  • Módulo A (Grupos de cotización á Seguridade Social 9 a 5): 22.405,92 euros
  • Módulo B (Grupos de cotización á Seguridade Social 4 a 1): 33.108,84 euros
 • Intensidade de axuda: Pagamento, con carácter anticipado, do 100% da axuda
 • Xustificación: realizarase no prazo de dous meses tralo remate dos contratos, incluíndo unha memoria de actuación coas actividades realizadas

Presentación de solicitudes

Prazo de presentación de solicitudes aberto ata o 2/02/2023 a través da sede electrónica da Xunta de Galicia.

Detalles da programación de eventos

 • 2 Febreiro 2023
Compartir
Engadir ao Calendario