DRG4Food – Open Call #2

Obxecto da axuda

O obxectivo principal da Open Call #2 de DRG4Food é posibilitar o desenvolvemento e proba de solucións responsables baseadas en datos en áreas clave do sector alimentario: seguimento de alimentos, nutrición personalizada e mellora das decisións alimentarias dos consumidores.

Organismo convocante

DRG4Food

Beneficiarios

Elixibilidade de Solicitantes e Consorcios:

 • Proxectos liderados por consorcios de 2 a 3 socios, cun Coordinador á cabeza.
 • Tipos de entidades que poden formar consorcios inclúen PYMEs, RTOs, universidades, ONGs e asociacións de consumidores.
 • Non se aceptan organizacións con conexións formais ou de conflito de interese con beneficiarios anteriores de DRG4Food.
 • Permítese unha proposta por organización, con excepcións para institucións de investigación en circunstancias especiais.

Requisitos do Consorcio:

 • Consorcios de 2 a 3 entidades, cun coordinador que sexa unha PYME (ou start-up) ou RTO.
 • Polo menos un socio debe ser RTO ou universidade, e o terceiro socio pode ser PYME (ou start-up), ONG ou asociación de consumidores. 3 PYMEs non son elixibles.
 • Todos os socios deben ter rexistro de IVA verificable.

Restriccións para Beneficiarios de Financiamento:

As organizacións que recibiron financiamento na Open Call #1 non son elixibles para solicitar financiamento adicional en DRG4Food Open Call #2.

Países Elixibles:

A elixibilidade limítase aos solicitantes legalmente establecidos en países específicos, incluíndo estados membros da UE, territorios asociados, e países asociados con Horizon Europe no momento en que DRG4Food asinou o Acordo de Subvención coa Axencia Executiva de Investigación Europea.

Actividades elixibles

 1. Seguimento de Alimentos (Food Tracking):
 • Enfoque en tecnoloxías de trazabilidade alimentaria desde a produción ata o consumo.
 • Consideración de aspectos ambientais (emisións de CO2, xeración de residuos, uso de auga e terra) e consideracións sociais (ingresos xustos para agricultores).
 • Mitigación de fraude alimentario, validación de indicacións xeográficas e garantía de precisión en etiquetas.
 • Tecnoloxías identificadas:
  • Internet das cousas (IoT).
  • Sensores e dispositivos portátiles.
  • Blockchain e rexistros dixitais.
  • Intelixencia artificial.
 • Etiquetas dixitais e RFID.
 1. Nutrición Dirixida (Targeted Nutrition):
 • Enfoque en tecnoloxías para proporcionar recomendacións dietéticas personalizadas e saudables.
 • Consideración de variables persoais como comportamento, preferencias dietéticas, eleccións de estilo de vida, creencias persoais e sustentabilidade ambiental.
 • Promoción de eleccións dietéticas equilibradas, redución do risco de enfermidades non transmisibles e estímulo de estilos de vida saudables.
 • Tecnoloxías identificadas:
  • Aplicacións para mellorar a comunicación entre usuarios e profesionais da saúde.
  • Ferramentas baseadas en intelixencia artificial para asesoramento personalizado.
  • Tecnoloxías de proba de coñecemento cero.
  • Ferramentas para interaccións de abaixo cara arriba e entre pares.
 1. Eleccións Alimentarias dos Consumidores (Consumers’ Food Choices):
 • Mellora da alfabetización e coñecemento do consumidor sobre as consecuencias das súas eleccións alimentarias.
 • Empoderamento dos consumidores para tomar decisións máis saudables e sustentables, mantendo a accesibilidade e o sabor.
 • Solucións aplicables directamente aos consumidores ou coa orientación de profesionais.
 • Tecnoloxías identificadas:
  • Aplicacións para actividades de compra.
  • Tecnoloxías de intelixencia artificial.
  • Sensores alimentarios en tempo real.
  • Solucións baseadas en GPS.
  • Ferramentas de visualización e deseño de interface de usuario (UX/UI).

Gastos elixibles

O proxecto DRG4Food segue as directrices da Comisión Europea en canto a custos elixibles.

Categorías de custos elixibles:

 • Actividades de xestión de proxectos.
 • Actividades de investigación.
 • Desenvolvementos técnicos.
 • Actividades de proba e pilotos
 • Actividades de comunicación e promoción.
 • Viaxes (segundo sexa necesario).

Gastos adicionais elixibles para apoio financeiro:

 • Desenvolvemento e implementación de solucións piloto para avanzar en enfoques alternativos para compartir datos do sistema alimentario.
 • Investigación avanzada enfocada en entender os requisitos do usuario e mellorar a usabilidade a través do deseño inclusivo.
 • Deseño e desenvolvemento de software de código aberto, incluíndo validación ou investigación construtiva de solucións técnicas existentes ou novidosas.
 • Desenvolvemento de enxeñaría de software dirixidos a adaptarse a novas áreas de uso ou mellorar a calidade do software.
 • Probas de seguridade formais, auditorías de seguridade, configuración e deseño de probas continuas de software.
 • Creación de documentación para investigadores, desenvolvedores e usuarios finais.
 • Actividades de estandarización para alinearse con estándares recoñecidos da industria ou técnicos.
 • Medidas necesarias para respaldar unha maior despregabilidade, como solucións de empaquetado.
 • Participación en eventos técnicos, de desenvolvemento e comunitarios como hackatons, IETF, W3C, etc., incluíndo custos relacionados con tarifas de admisión, viaxes e subsistencia.
 • Outras actividades relacionadas co mantemento de prácticas de desenvolvemento e de software.
 • Actividades de xestión de proxectos.
 • Custos asociados coa infraestrutura para lograr os obxectivos mencionados.

Tipo, cuantía e intensidade da axuda

Taxa de financiamento: 100%

Fondos dispoñibles: €973,134.50 para a Open Call #2

Número esperado de proxectos: 3-6

O orzamento por proxecto oscila entre €150,000 a €300,000, e o apoio financeiro divídese entre subvencións iniciais e avanzadas, tendo en conta criterios de avaliación como a excelencia e a innovación tecnolóxica, a responsabilidade dos datos, a transparencia e a alineación cos DRGs, viabilidade comercial, escalabilidade e impacto, capacidade do consorcio, cualificacións do equipo e asignación de recursos.

O nivel TRL no momento da presentación debe ser como mínimo de 3 ou 4, e a tecnoloxía proposta debe ter o potencial para avanzar ao TRL 7.

Presentación de solicitudes

Ata o 21 de xuño de 2024, ás 5:00 PM.

Detalles da programación de eventos

 • 21 Xuño 2024
Compartir
Engadir ao Calendario