EIT Food – CONVOCATORIA 2022

Tipo de actividades: Actividades colaborativas que leven ao mercado solucións tecnolóxicas innovadoras no sector agroalimentario, que dean como resultado produtos e servizos comercialmente viables.

Consorcio: Mínimo 3 organizacións de polo menos 2 países elixibles (tódolos Estados membros da UE e países asociados) que representen polo menos dous lados do “triángulo do coñecemento” (educación / academia; investigación; negocios / industria). O consorcios deben incluír polo menos unha organización que lanzará as solucións innovadoras novas ou melloradas (produto, servizo, posta en marcha, proceso) e que debe ser unha entidade comercial existente e rexistrada oficialmente no momento da presentación da proposta.

Monto máximo de subvención por parte de EIT:

  • ata 400.000 € para 2022
  • ata un máximo de 1.400.000 € durante 2022-2024

Duración máxima das actividades: poden durar ata 24 meses e abarcar 2022-2024.

Taxa máxima de reembolso e cofinanciación: EIT Food financiará ata o 60% dos custes elixibles totais das actividades (taxa de reembolso). Como tal, o consorcio debe cofinanciar un mínimo do 40% (cofinanciación) dos custes subvencionables totais do proxecto con fontes de financiación distintas á financiación da UE.

Mecanismo de retorno financeiro: o retorno financeiro mínimo requirido será o 50% da subvención do EIT orzamentada para a vida útil da Actividade. O Mecanismo de Retorno Financeiro proposto será avaliado durante o proceso de avaliación e será avaliado de acordo cos criterios de avaliación.

Proceso de envío: a proposta avaliarase nun proceso de 2 etapas. A data límite para candidaturas é o 14 de xaneiro de 2022 ás 23:59 CET.

Ámbitos de traballo

  • Proteínas alternativas: proxectos que desenvolvan solucións para producir novas materias primas e optimizar os procesos de produción, crear opcións de proteínas alternativas asumibles e aumentar a conciencia e a confianza nas proteínas alternativas. Os desafíos prioritarios que deben abordarse son as proteínas de orixe vexetal, a fermentación unicelular e as tecnoloxías baseadas en células.
  • Agricultura sustentable: proxectos que contribúan á rexeneración da biodiversidade e aos servizos dos ecosistemas, axuden a facer fronte ao cambio climático e a desenvolver a resiliencia agrícola e impulsen a transformación dixital, a adopción de tecnoloxía, a participación cidadá e o desenvolvemento de capacidades.
  • Nutrición dirixida: proxectos que teñan como obxectivo deter e reverter o aumento dos niveis de obesidade, promover un envellecemento saudable e reducir o número de adultos dependentes, duplicar as fontes de alimentos proteicos dispoñibles e desenvolver estratexias de nutrición personalizadas.
  • Acuicultura sustentable: proxectos con novos enfoques para transformar e expandir as prácticas acuícolas actuais en sistemas circulares máis intelixentes mediante o desenvolvemento de solucións innovadoras e sustentables para crear alimentos seguros, saudables e de alta calidade.
  • Trazabilidade dixital: proxectos para desenvolver cadeas de subministro de alimentos transparentes e rastrexables para facer que o sistema alimentario (1) sexa seguro, (2) eficiente, (3) sustentable e (4) transparente para os consumidores e os actores alimentarios mediante o aumento das inversións e o uso / adopción / desenvolvemento de ferramentas / tecnoloxías dixitais e abordar as barreras para a aceptación do usuario e unha maior confianza.
  • Sistemas alimentarios circulares: proxectos que se baseen nun enfoque de sistemas alimentarios e inclúan capacitación / educación de, por exemplo, minoristas e / ou consumidores. As solucións deben cumprir polo menos un dos seguintes indicadores de impacto: emisións de GEI, uso de auga, pérdida de alimentos e / ou desperdicio de alimentos, xestión de residuos, reciclaxe.

Detalles da programación de eventos

  • 14 Xaneiro 2022
Compartir
Engadir ao Calendario