Fondo FAIIP: Apoio ao Investimento Industrial Produtivo

Obxecto da axuda

O Fondo créase coa finalidade de prestar apoio financeiro para promover investimentos de carácter industrial en España que contribúan a favorecer o desenvolvemento industrial, reforzar a competitividade industrial e manter as capacidades industriais do territorio.

Organismo convocante

Ministerio de Industria, Comercio e Turismo, xestionado pola empresa pública SEPIDES

Beneficiarios

Sociedades mercantís e sociedades cooperativas, xa existentes con domicilio social e establecemento en España, que desenvolvan ou vaian desenvolver unha actividade industrial produtiva e de servizos industriais, apoiando actuacións orientadas á sustentabilidade ambiental, con independencia do seu tamaño, e que non formen parte do sector público.

Actividades elixibles

Entenderase que o solicitante desenvolve ou vai desenvolver unha actividade industrial produtiva e de servizos industriais se o proxecto para o que solicita financiamento se encadra nalgunha das seguintes actividades:

 • Actividades de producción a escala industrial encadradas na sección C – Divisións 10 a 32 da Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE 2009*)
 • Actividades de valorización a escala industrial encadradas na sección 38.3x da CNAE 2009, sempre que o proxecto que se vai realizar clasifíquese como pertencente ás operacións de valorización: R2, R3, R4, R5 (con exclusión da limpeza de solos), R6, R7, R8, R9, R11 e R12 (con exclusión da desmontaxe, a clasificación, o secado, o acondicionamento, o reenvasado, a combinación ou a mestura)
 • Actividades complementarias á produción industrial: maioritariamente como servizos de apoio a empresas manufactureras (incluídas nas CNAE 10 a 32) nos seus procesos de produción industrial como actividades de envasado e empaquetaxe a escala industrial, actividades de depósito e almacenamento a escala industrial, actividades de reparación a escala industrial de maquinaria e equipo sempre e só cando se proporcionen os ditos servizos maioritariamente á industria manufacturera (actividades incluídas nas CNAE 10 a 32)
 • Actividades de servicios á industria: deseño industrial (actividades de enxeñería e deseño de maquinaria, materiais, procesos e plantas industriais) ensaios e análises técnicos cando se proporcionen os ditos servicios maioritariamente á industria manufacturera.

Quedan fóra destas definicións as simples substitucións de compoñentes ou elementos auxiliares de produción, así como as reparacións e accións de mantemento.

Por tanto as liñas de actuación van desde a creación de establecementos industriais (actuacións orientadas ao inicio dunha nova actividade produtiva), traslado de establecementos industriais e melloras e/ou modificacións de liñas de produción e proceso (modernización das liñas de produción, implementación produtiva de tecnoloxías da “Industria Conectada 4.0” e de actuacións nas liñas orientadas á  sustenbilidade ambiental (redución emisións de gases de efecto invernadoiro, prevención da contaminación ou introducción da economía circular)

(*Sección C 10-32 CNAE 2009): Industria da alimentación, fabricación de bebidas, téxtil, tabaco, papel, madeira, química, fabricación productos informáticos, electrónicos ópticos, maquinaria, equipo eléctrico.

Gastos elixibles

 • Activos fixos de carácter material
 • Obra civil: investimentos en urbanización e canalizacións.
 • Edificación e instalacións: investimentos para a adquisición, construción, ampliación ou adecuación de naves industriais, así como das súas instalacións.
 • Aparellos e equipamentos de producción: adquisición de activos directamente vinculados á produción ou ao proceso productivo.
 • Activos fixos de carácter intanxible
 • Software específico vinculado ao proceso produtivo.
 • Patentes, licencias, marcas e similares.
 • Investigación e desenvolvemento, só na medida en que estean directamente vinculados co proceso productivo e aos aparellos e equipamentos de producción imputados como conceptos financiables da solicitude
 • Gastos de persoal propio e colaboracións externas necesarias para o deseño e/ou rediseño de procesos, directamente vinculados cos aparellos e equipamentos que se consignen na dita partida.
 • Gastos de Cualificación Crediticia vinculada á solicitude de financiamento.
 • Gastos de auditoría de contas no caso de empresas sen obriga de auditoría (durante a vida do Financiamento).
 • Gastos de auditoría asociados á xustificación do investimento no marco do proxecto financiado.

Tipo, contía e intensidade da axuda

 • Tipo de axuda: Préstamos e participación no capital temporal e minoritario
 • A percepción de apoio financeiro do FAIIP é compatible con calquera outro financiamento, pública ou privado.
 • Contía: O financiamento pode ser desde 200 mil euros ata 60 millóns de euros, con carencia de ata 3 anos e unha duración total de ata 10 anos.
 • Intensidade de axuda: ata o 75% do orzamento financiable do proxecto, sempre e cando os investimentos en aparellos e equipos de produción e software específico vinculado a produción sexan polo menos o 50% deste.
 • importe do financiamento do FAIIP estará limitado a que o risco vivo da empresa co Fondo, axustado no importe cuberto por garantías executables a primeiro requirimento, sexa como máximo de 5 veces os fondos propios acreditables do solicitante. No caso de empresas que forman parte dun grupo con obriga de consolidar, esta regra faise extensiva ó risco vivo acumulado do grupo.

Presentación de solicitudes

Presdntación de solicitudes: 15/06/2021- 31/12/2023. Forma de tramitación a través da web do Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

Detalles da programación de eventos

 • 31 Decembro 2023
Compartir
Engadir ao Calendario