Galicia Exporta Empresas 2024 (IG230)

Obxecto da axuda

Incentivar a realización de accións de promoción exterior xeradoras de vantaxes competitivas que incidan na proxección e posicionamento das empresas galegas nos mercados internacionais, o IGAPE, poderá conceder subvencións a fondo perdido aos seguintes tipos de accións:

 1. A) Accións de difusión.
 2. B) Accións de promoción.
 3. C) Accións de prospección en mercados internacionais.
 4. D) Accións de operatividade da internacionalización.
 5. E) Costos indirectos.

Organismo convocante

IGAPE

Beneficiarios

 • Que cumpran a definición de peme. Dispoñible só para empresas, autónomos ou sociedades con personalidade xurídica propia.
 • Que teñan algún centro de traballo radicado en Galicia e que teña polo menos un traballador cando se publique a subvención. Se a empresa ten menos de 42 meses de antigüidade (empresas creadas a partir de xuno do ano 2020 aproximadamente), non será necesario cumprir o requisito do traballador.
 • Que estean dadas de alta en programas avanzados do IGAPE de apoio á interna­cionalización con informe positivo a partir do 1 de xaneiro de 2013. A solicitude de alta en programas avanzados do IGAPE de apoio á internacionalización deberá facerse antes da finalización do prazo de presentación de solicitudes de axuda, a través do procedemento do IGAPE IG192.
 • Que estean ao corrente das súas obrigas coa Facenda pública estatal, coa Comunidade Autónoma de Galicia e coa Seguridade Social.
 • Que teñan capacidade administrativa, financeira e operativa para cumprir as condicións da axuda.

Actividades elixibles

Só se poderá presentar unha solicitude por beneficiario.

Son subvencionables os gastos realizados entre o 1 de xaneiro de 2024 e o 31 de marzo de 2025.

 1. A) Accións de difusión:

a.1. Campañas de publicidade en prensa, revistas, radio ou televisión no estranxeiro.

 • Subvencionables só os gastos de compra de espazos publicitarios e insercións.

a.2. Campañas ou insercións publicitarias en catálogos físicos ou dixitais e/ou en páxinas web de importadores/distribuidores estranxeiros.

 • Subvencionables só os gastos de compra de espazos publicitarios e insercións.

a.3. Elaboración de catálogos físicos ou virtuais para a súa difusión en mercados estranxeiros.

 • Subvencionables gastos de deseño, elaboración, edición, montaxe, produción, tradución e impresión de catálogos.

Gastos subvencionables:

 • Non se subvencionan gastos de deseño, elaboración de anuncios, axencia, etc.
 • Máximo de gastos subvencionables para todas as accións de difusión: 20.000 € por solicitude.
 1. B) Accións de promoción:

b.1. Participación como expositor en feiras comerciais internacionais ou eventos expositivos internacionais non vinculados á empresa solicitante.

 • Non subvencionables as visitas a feiras ou eventos.

Gastos subvencionables (accións presenciais):

 • Gastos de viaxe.
 • Aloxamento no destino final.
 • Gastos de aluguer de espazos e/ou stand, servizos relacionados.

o Máximo subvencionable por evento: 40.000 €.

 • Gasto de entradas.

o Máximo dúas entradas por evento (1.500 € máximo)

Gastos subvencionables (accións dixitais):

 • Subvencionados gastos de aluguer de stand dixital e servizos relacionados.
 • Límite máximo de gasto: 1.500 € por evento.

b.2. Visitas promocionais á sede da empresa en Galicia de clientes.

 • Gastos subvencionables: viaxe, aloxamento, intérpretes.
 • Límite máximo de gasto subvencionable: 5.000 € por persoa solicitante.
 1. C) Accións de prospección en mercados internacionais:

c.1. Axendas de reunións presenciais.

 • Gastos subvencionables: servizos de consultoría.
 • Límite máximo de gasto: 2.000 € por solicitude.

c.2. Análise de competencia no estranxeiro.

 • Gastos subvencionables: servizos de consultoría.
 • Límite máximo de gasto: 3.000 € por solicitude.

c.3. Accións de seguimento de contactos ou clientes existentes no estranxeiro.

 • Gastos subvencionables: servizos de consultoría, aluguer de locais promocionais.
 • Límites máximos de gasto: 2.000 € e 14.500 € respectivamente.
 1. D) Accións de operatividade da internacionalización:
 • Gastos subvencionables: asistencia xurídica, técnica, servizos de tradución.
 • Límite máximo de gasto: 14.500 € por solicitude.
 • Non se permiten renovacións de rexistros de marcas, certificacións ou patentes.

Custos indirectos:

 • Inclúen gastos administrativos, subministros, seguros, mantemento, limpeza.
 • Permítese unha solicitude por beneficiario con varias accións das letras a-d.

Tipo, cuantía e intensidade da axuda

O tipo de axuda é de concorrencia competitiva e en Réxime de Mínimis.

A cantidade da axuda será dunha subvención do 70% dos custos directos subvencionables. Ademais, engádese a subvención dos custos indirectos do proxecto, correspondente a un tipo fixo do 7% sobre os custos directos subvencionables.

Para as accións incluídas nesta convocatoria, a subvención máxima será de 95.000 € por solicitude e persoa beneficiaria.

Presentación de solicitudes

Dende o 4 de xaneiro ao 5 de febreiro de 2023

Event Schedule Details

 • 5 Febreiro 2024
Compartir
Engadir ao Calendario