Galicia Exporta Empresas e Galicia Exporta Organismos Intermedios 2023 (IG622B)

Obxecto da axuda

As axudas teñen como obxectivo impulsar a promoción exterior para mellorar a competitividade das empresas galegas nos mercados internacionais. Ademais, buscan estimular a cooperación entre empresas ao realizar accións de promoción conxuntas e aproveitar sinerxias en plans de internacionalización. Establécense dúas liñas de axudas:

 1. Galicia Exporta Empresas, dirixida ás pemes galegas.
 2. Galicia Exporta Organismos Intermedios, dirixida a organismos intermedios empresariais de Galicia.

Organismo convocante

IGAPE

Beneficiarios

Empresas:

 • Deben ser pemes segundo a definición do Regulamento (UE) nº 651/2014.
 • Deben ter polo menos un traballador por conta allea nun centro de traballo na Comunidade Autónoma de Galicia, agás as empresas con menos de 42 meses de antigüidade.
 • Deben estar rexistradas en programas avanzados do Igape de apoio á internacionalización con informe positivo emitido a partir do 1 de xaneiro de 2013.
 • Deben estar ao día nas súas obrigas fiscais coa Facenda Pública estatal, a Comunidade Autónoma de Galicia e a Seguridade Social.

Organismos Intermedios:

 • Inclúen asociacións empresariais, confederacións empresariais, consellos reguladores, clústeres empresariais, centros tecnolóxicos e centros de apoio á innovación tecnolóxica en Galicia.
 • As empresas que cumpran a definición de peme e teñan un centro de traballo en Galicia tamén poden beneficiarse se participan directamente nas accións subvencionadas.

Non poderán beneficiarse as empresas suxeitas a unha orde de recuperación de axudas da Comisión Europea, empresas con certas circunstancias previstas pola Lei 9/2007, agrupacións sen personalidade xurídica propia e empresas que incumpran os prazos de pagamento segundo a Lei 3/2004 de loita contra a morosidade.

Actividades elixibles

 1. Liña Galicia Exporta Empresas.
 • Accións de difusión que inclúen campañas de publicidade en prensa, revistas, radio ou televisión no estranxeiro.
 • Elaboración de catálogos físicos e dixitais para a súa difusión en mercados estranxeiros.
 • Accións de promoción, que comprenden:
  • Participación como expositor en feiras comerciais internacionais no estranxeiro.
  • Participación como expositor en outros eventos expositivos internacionais e de duración limitada no estranxeiro.
  • Visitas promocionais á sede da empresa en Galicia, que involucran visitas presenciais de clientes, compradores, importadores, distribuidores, medios de comunicación ou outros prescritores con sede no estranxeiro.
 1. Liña Galicia Exporta Organismos intermedios
 • Accións de difusión:
  • Campañas conxuntas de publicidade en medios estranxeiros.
  • Elaboración de material promocional conxunto.
 • Accións de promoción:
  • Participación en feiras comerciais internacionais no estranxeiro ou en España (segundo o Calendario Oficial de Feiras Comerciais Internacionais).
  • Participación en outros eventos expositivos internacionais organizados no estranxeiro.
  • Misións comerciais (directas ou conxuntas a feiras ou outros eventos).
 • Misións empresariais inversas

Gastos elixibles

 1. Liña Galicia Exporta Empresas.
 • En campañas de publicidade, subvenciónanse os gastos de compra de espazos publicitarios e insercións en medios no estranxeiro.
 • Na elaboración de catálogos, cóbrense os gastos de deseño, elaboración, edición, montaxe, produción, tradución e impresión de catálogos físicos e dixitais para a súa difusión en mercados estranxeiros.
 • Para as accións de promoción, os gastos subvencionables inclúen:
  • Gastos de viaxe ao destino de celebración de feiras ou eventos expositivos, que cubren billetes de avión, tren, autobús, taxas, seguros de viaxe e comisión da axencia de viaxe.
  • Aloxamento no lugar de celebración de feiras ou eventos expositivos ou nos seus arredores en réxime de aloxamento e almorzo.
  • Gastos de aluguer de espazos e/ou stand, así como servizos relacionados coa participación en feiras ou eventos.
  • Gastos de intérpretes.
  • Gastos de viaxe a Galicia das persoas de empresas/prescritores visitantes, incluíndo avión, tren, autobús, taxas de visa, seguros de viaxe e comisión da axencia de viaxe.
  • Gastos de aloxamento en Galicia das persoas de empresas/prescritores visitantes.
  • Gastos de desprazamentos en Galicia mediante servizo contratado: autobús, minibús, taxi ou vehículo con condutor.
 1. Liña Galicia Exporta Organismos intermedios
 • Gastos de campañas de publicidade en medios estranxeiros, incluíndo:
  • Compra de espazos publicitarios e insercións en medios.
  • Gastos de campañas de posicionamento dixital.
 • Gastos de elaboración de material promocional conxunto, incluíndo:
  • Gastos de asistencia externa en orixe ou destino para deseño, elaboración, edición, montaxe, produción, tradución e impresión do material promocional (excepto carteis, listaxes de prezos, manuais, panfletos, displays, roll-up ou outros elementos semellantes).
 • Gastos de participación en feiras e eventos expositivos, incluíndo:
  • Gastos de viaxe ao destino de celebración.
  • Aloxamento en destino.
  • Gastos de aluguer de espazos e servizos relacionados.
  • Gastos de intérpretes.
 • Gastos de participación en misións comerciais e empresariais inversas, incluíndo:
  • Gastos de viaxe a Galicia das persoas visitantes.
  • Gastos de aloxamento en Galicia das persoas visitantes.
  • Gastos de desprazamentos en Galicia mediante servizo contratado: autobús, minibús, taxi ou vehículo con condutor.
  • Gastos de aluguer de salóns e espazos.
  • Gastos de intérpretes.
 • Excluídos do ámbito de aplicación destas bases:
  • Costes de mailings.
  • Costes de elaboración e posicionamento de páxinas web e redes sociais.
  • Impostos indirectos recuperables ou compensables.
  • Material non dirixido estritamente a fins promocionais.
  • Produtos de merchandising e agasallos promocionais.
  • Aluguer de espazos expositivos como puntos de venda.
 • Gastos non directamente vinculados coa acción subvencionable.

Outros puntos de interese:

 • Débese cumprir cos prazos de execución dos proxectos, que inclúen os gastos facturados entre o 1 de xaneiro de 2023 e o 15 de decembro de 2023.
 • Requírese presentar polo menos tres ofertas de diferentes provedores no caso de gastos que superen certas cantidades.
 • Os gastos subvencionables non poden ser superiores ao valor de mercado.
 • As facturas deben estar a nome da empresa ou organismo solicitante e pagadas directamente por eles.
 • Débese cumprir coas normativas de contratación pública se o solicitante é un poder adxudicador.
 • Os activos intanxibles subvencionables deben empregarse exclusivamente no establecemento beneficiario, ser amortizables e adquirirse en condicións de mercado.
 • Permítese a solicitude de axuda para accións executadas con anterioridade, sempre que se achegue a documentación xustificativa.
 • Non se admiten pagos en efectivo e exclúense os servizos relacionados coa actividade empresarial do solicitante.
 • Debe haber independencia entre os provedores, e non se admiten gastos de provedores sen capacidade para o subministro de bens ou servizos.

Tipo, cuantía e intensidade da axuda

 1. Liña Galicia Exporta Empresas:

Para as accións incluídas nesta convocatoria o límite máximo de subvención (incentivo) será de 95.000 € por beneficiario e convocatoria.

 1. Liña Galicia Exporta Organismos intermedios:

Para as accións incluídas nesta convocatoria o límite máximo de subvención será de 400.000 € por beneficiario e convocatoria.

Presentación de solicitudes

Do 24/10/2023 al 23/11/2023.

Detalles da programación de eventos

 • 23 Novembro 2023
Compartir
Engadir ao Calendario