IG300C – Axudas á transformación dixital das pemes

Obxecto da axuda

Estas axudas van dirixidas a proxectos de dixitalización que buscan implementar solucións para o soporte dixital de procesos empresariais ou para a interconexión dixital de procesos entre empresas galegas e outras empresas, como a fabricación distribuída, sistemas de facturación e procesos entre líderes industriais e pemes da súa cadea de valor.

Organismo convocante

IGAPE

Beneficiarios

 • Poderán beneficiarse destas axudas as pequenas e medianas empresas (pemes), incluíndo empresarios autónomos, que teñan un centro de traballo en Galicia e cumpran cos criterios establecidos pola Comisión Europea para pemes segundo o Regulamento (UE) nº 651/2014.
 • As pemes poden solicitar axuda para proxectos individuais segundo o descrito no artigo 1.a).
 • Para proxectos colectivos segundo o descrito no artigo 1.b), as pemes deben formar previamente unha agrupación, composta por polo menos dúas pemes con centro de traballo en Galicia, e designar un líder da agrupación como interlocutor coa Administración.
  • Debe elaborarse un documento contractual que inclúa a identificación dos membros, acordos de representación, compromisos de execución, acordos de confidencialidade, xestión da agrupación e plan de contingencias, entre outros aspectos.

Non poderán beneficiarse:

 • Empresas de certos sectores especificados no Regulamento (UE) nº 651/2014.
 • Empresas que presten ou subministren servizos ou equipos semellantes aos que solicitan a axuda.
 • Agrupacións sen personalidade xurídica propia, comunidades de bens ou outros tipos de unidades.
 • Empresas que cumpran certas condicións segundo a Lei 9/2007.
 • Empresas consideradas en crise segundo o Regulamento xeral de exención.
 • Empresas con unha orde de recuperación pendente tras unha decisión da Comisión sobre unha axuda ilegal.
 • Empresas que incumpran os prazos de pago establecidos pola Lei 3/2004.
 • Os solicitantes deben declarar responsablemente que non se atopan en ningunha situación que os exclúa de ser beneficiarios segundo este artigo. O Igape realizará as comprobacións necesarias para garantir o cumprimento destes criterios.

Actividades elixibles

Modalidades de Proxecto:

 • Proxectos individuais para pemes.
 • Proxectos colectivos para grupos de empresas, opcionalmente coordinados por un organismo intermedio.

Proxectos Individuais:

 • Desenvolvemento de interfaces dixitais.
 • Sistemas de intelixencia artificial, machine learning e toma de decisións autónomas.
 • Implementación de sistemas de dixitalización ou xestión integral.
 • Mellora da función loxística, incluíndo dixitalización, automatización e analítica de datos.

Proxectos Colectivos:

 • Implementación de sistemas comúns para interaccións dixitais ou dixitalización de procesos.
 • Mellora da función loxística para un conxunto de empresas.

Requisitos:

 • Os proxectos deben estar finalizados para poder optar ao cobro da subvención.
 • Deben ser tecnicamente, economicamente e financeiramente viables para a persoa solicitante.
 • Deben respectar o principio de non causar prexuízo significativo ao medio ambiente.

Gastos elixibles

Inversións Materiais e Inmateriais:

 • Para pequenas empresas, ata o 35% destas inversións.
 • Para medianas empresas, ata o 25%.
 • Exclúe adquisición e acondicionamento de inmobles, gastos de mobiliario, medios de transporte exterior, equipamento de oficina e equipamento TIC básico.
 • Excepcionalmente, pódese autorizar a adquisición de equipamento TIC específico e xustificado.

Servizos de Consultoría Externa:

 • Subvención do 50% dos gastos en servizos de consultoría para ambas categorías de empresa.
 • Servizos de consultoría deben estar relacionados directamente coa execución do proxecto.
 • Non se subvencionarán actividades permanentes, periódicas ou non vinculadas directamente ao obxecto do proxecto. As pemes deben contribuír financeiramente con polo menos o 25% do importe subvencionable.
 • Non se admiten proxectos que non xeren resultados concretos.

Requisitos

 • Os bens e servizos adquiridos deben ser necesarios e estar directamente relacionados co proxecto.
 • As inversións deben manterse no centro de traballo en Galicia durante polo menos 3 anos despois do proxecto.
 • As inversións intanxibles deben cumprir certas condicións, incluída a súa exclusividade no establecemento beneficiario e a súa permanencia durante polo menos 3 anos.
 • Requirense polo menos tres ofertas de diferentes provedores para contratos superiores a certas cantidades.
 • Os provedores non poden estar asociados ou vinculados coa persoa solicitante, agás que se xustifique e autorice excepcionalmente.
 • Os bens e servizos deben adquirirse a terceiros e non poden exceder o valor de mercado.
 • O IVE non é considerado como gasto subvencionable.
 • Os gastos subvencionables deben cumprir cos prazos de pago previstos pola normativa aplicable.

Tipo, cuantía e intensidade da axuda

Tipo

Tramitación en réxime de concorrencia competitiva. As axudas son cofinanciadas pola Unión Europea no marco do programa Galicia Feder 2021-2027. Incompatibles con outras axudas ou subvencións públicas para o mesmo proxecto.

 • Subvención do 35% das inversións materiais e inmateriais para pequenas empresas, e do 25% para medianas.
 • Subvención do 50% dos gastos en servizos de consultoría para ambas categorías de empresa.

Tipos de Proxecto segundo Importe Subvencionable:

Os créditos dispoñibles para concesións nesta convocatoria abonaranse con cargo á aplicación orzamentaria 09.A1.741.A.7700 e por os seguintes importes e distribución plurianual:

 • Proxectos tipo 1 (<50.000 €):000 € con cargo ao ano 2024 e 1.450.000 € con cargo ao ano 2025.
 • Proxectos tipo 2 (entre 50.000 e 120.000 €): 25.000 € con cargo ao ano 2024 e 1.475.000 € con cargo ao ano 2025.
 • Proxectos tipo 3 (>120.000 €):000 € con cargo ao ano 2024 e 1.975.000 € con cargo ao ano 2025.

Cantidade

O importe subvencionable mínimo dos proxectos deberá ser de 12.000 € para os proxectos individuais e de 10.000 € por participante para os proxectos colectivos.

Presentación de solicitudes

Ata o 27/05/2024 ás 14:00 horas.

Detalles da programación de eventos

 • 27 Maio 2024
Compartir
Engadir ao Calendario