Iniciativa TransMisiones 2023

Objeto de la ayuda

 • Financiamento de proxectos de I+D desenvoltos por agrupacións de empresas.
 • Identifícanse seis misións principais para esta convocatoria:
  • Desenvolvemento dunha industria avanzada e competitiva utilizando IA, novos materiais e biotecnoloxía industrial.
  • Impulso da seguridade da información e da ciberseguridade na industria e na economía española.
  • Contribución á transición enerxética e desenvolvemento de enerxías do século XXI.
  • Desenvolvemento dun sector agroalimentario e gandeiro avanzado, sostible e preparado para o cambio climático, co uso de ferramentas biotecnolóxicas.
  • Xestión avanzada dos recursos hídricos.
  • Implementación de novos sistemas para a prevención e loita contra os incendios forestais utilizando tecnoloxías avanzadas.
 • O programa aborda dúas áreas importantes para a economía española: o Prioridades transversais relacionadas coa transición á revolución dixital. o Prioridades temáticas centradas na transición verde, incluíndo a transición enerxética e a loita contra o cambio climático.

Organismo convocante

Centro para el Desarrollo Industrial (CDTI)

Beneficiarios

 • Os beneficiarios son agrupacións de persoas xurídicas que poidan levar a cabo proxectos en cooperación.
 • A agrupación debe estar composta por entre 3 e 8 empresas, sendo polo menos dúas delas autónomas.
 • A agrupación debe estar liderada por unha empresa grande ou mediana e contar polo menos cunha peme entre os seus socios.
 • Todas as empresas da agrupación deben estar devidamente constituídas, ter personalidade xurídica propia e residencia fiscal en España.
 • A agrupación resultante do CDTI non terá personalidade xurídica, polo que un dos participantes actuará como coordinador ou representante.
 • Os membros da agrupación deben subscribir un acordo interno que regule o seu funcionamento.
 • O representante da agrupación recibirá o pagamento da axuda concedida e será responsable da súa distribución entre os membros de acordo coa repartición establecida.
 • As empresas que pasaron a ser empresas en crise entre o 1 de xaneiro de 2020 e o 31 de decembro de 2021 poderán ser beneficiarias, sempre que non estivesen en crise o 31 de decembro de 2019.
 • É requisito imprescindible que o proxecto presentado pola agrupación AEI obteña financiamento por parte da AEI na convocatoria 2023 de axudas a proxectos de investigación en liñas estratéxicas en colaboración entre organismos de investigación e difusión de coñecementos no marco da “Iniciativa Transmisiones 2023”.

Actividades elegibles

 • O orzamento elixible mínimo é de 3.000.000 euros e o máximo é de 10.000.000 euros.
 • Requírese un orzamento mínimo elixible por empresa de 175.000 euros.
 • A duración dos proxectos pode ser de 3 ou 4 anos, comezando o 1 de xaneiro de 2024.
 • Exíxese un investimento mínimo do 5% do orzamento elixible en investigación industrial.
 • Os proxectos deben ter unha distribución equilibrada do orzamento ao longo da súa duración.
 • Ningunha empresa autónoma da agrupación, nin ningún grupo de empresas vinculadas ou asociadas, pode superar o 60% do orzamento elixible do proxecto.
 • Todos os integrantes da agrupación son responsables de cumprir as obrigacións de reintegro relacionadas coas actividades comprometidas. En caso de incumprimento, todos os integrantes da agrupación responderán solidariamente ata o límite da axuda concedida pola súa participación no proxecto.

Gastos elegibles

 • Os proxectos deben propoñer obxectivos orientados á resolución das áreas de mellora relacionadas coas seis misións propostas.
 • Admítese os seguintes custos directos de execución:
  • Custos de persoal.
  • Custos de instrumental e material inventariable.
  • Custos de investigación contractual, coñecementos técnicos e patentes adquiridas ou obtidas por licenza de fontes externas en condicións de plena competencia.
  • Custos de consultoría e servizos equivalentes exclusivamente destinados ao proxecto.
  • Gastos xerais e outros gastos de explotación adicionais derivados directamente do proxecto.
  • Gastos derivados do informe de auditoría.
 • O custo global da actividade subcontratada polo beneficiario non pode superar o 50% do orzamento elixible do beneficiario.
 • Cando o importe do gasto subvencionable supere as cantidades establecidas para o contrato menor na Lei de Contratos do Sector Público, o beneficiario debe solicitar polo menos tres ofertas de diferentes provedores antes da contratación.
 • Se a actividade acordada con terceiros supera o 20% do importe da subvención e é superior a 60.000 euros, o contrato debe celebrarse por escrito e obter a autorización previa do órgano concedente.
 • As entidades da agrupación non poden subcontratar entre si as actuacións obxecto da axuda.
 • No caso de subcontratación con entidades vinculadas ao beneficiario, debe solicitarse autorización ao CDTI,

Tipo, cuantía e intensidad de la ayuda

Tipo de ayuda: Subvención

Cuantía: A cantidade individualizada das axudas determinarase en función do custo financiable real do proxecto, das características do beneficiario e das dispoñibilidades orzamentarias. Orzamento total de 70.000.000 euros.

Intensidad de ayuda: 65% para Grandes Empresas, 75% para Medianas Empresas e 80% para Pequenas Empresas.

Presentación de solicitudes

Fecha límite para presentar solicitudes o 28 de xullo de 2023, ás 14:00 horas. Forma de tramitación: a través da web do CDTI.

Detalles da programación de eventos

 • 28 Xullo 2023
Compartir
Engadir ao Calendario