Investimento 2023: Axudas e Préstamos no Programa Galicia FEDER 2021-2027 (IG408A)

Obxecto da axuda

O obxecto destas axudas e préstamos é estimular proxectos de investimento empresarial en Galicia co fin de impulsar a actividade económica, manter e crear emprego, fomentar a innovación, mellorar empresas existentes e promover novas iniciativas empresariais. Centrámonos en pequenas e medianas empresas, especialmente en sectores industriais, e alineámonos coas estratexias de desenvolvemento rexional e a creación de emprego.

Organismo convocante

IGAPE

Beneficiarios

 • As persoas beneficiarias son pequenas e medianas empresas (pemes) que planean realizar investimentos en centros de traballo en Galicia.
 • Poden acceder ás axudas tanto persoas físicas como agrupacións de persoas físicas ou xurídicas, públicas ou privadas, comunidades de bens ou outras entidades sen personalidade xurídica.
 • No caso das agrupacións, deben establecer compromisos de execución por parte de cada membro, e debe designarse un representante ou apoderado único con poderes suficientes.
 • Non poden acceder ás axudas empresas que operen en sectores excluídos, subministren servizos ou equipos semellantes aos solicitados, teñan ordes de recuperación de axudas da Comisión Europea, estean en crise segundo o Regulamento (UE) nº 651/2014, incumpran certas condicións da Lei 9/2007 ou non cumpran cos prazos de pagamento establecidos na Lei 3/2004 para subvencións superiores a 30.000 euros.

Actividades elixibles

Modalidade 1: Proxectos de investimento empresarial xerais

A.1) Tipoloxía de proxectos subvencionables:

 • Creación dun novo establecemento.
 • Ampliación da capacidade dun establecemento existente.
 • Diversificación da produción dun establecemento existente en produtos que antes non se producían no mesmo.
 • Cambio fundamental no proceso global de produción do produto ou produtos afectados pola inversión no establecemento.

A.2) Requisitos específicos da tipoloxía de proxecto:

 1. Os proxectos de creación dun novo establecemento deben implicar a creación dun primeiro establecemento ou a creación dun novo establecemento nunha ubicación diferente con ampliación da capacidade produtiva.
 2. Nos proxectos de diversificación da produción, a inversión subvencionable debe superar o 200% do valor neto contable dos activos reutilizados.
 3. Os proxectos de cambio fundamental no proceso de produción deben implicar innovacións no proceso global de produción que inclúan mellores na xestión do traballo, sistemas de produción ou integración de áreas funcionais da empresa.

A.3) Dimensión do proxecto de investimento:

 • Os proxectos elixibles deben ter un investimento subvencionable igual ou superior a 50.000€ e non superior a 900.000€.
 1. B) Actividades subvencionables:
 • Subvencionanse proxectos que involucran unha ampla gama de actividades económicas, incluíndo industrias extractivas, alimentación, fabricación de produtos farmacéuticos, produtos químicos, fabricación de maquinaria, telecomunicacións, ensaios técnicos, aluguer de maquinaria, actividades cinematográficas, telecomunicacións, entre outras.
 • Inclúese o aluguer de maquinaria e equipos de uso agrícola e forestal, así como a manipulación de mercadorías e actividades de embalaxe e empaquetado.

Modalidade 2: Proxectos de investimento en equipamento produtivo.

A.1) Tipoloxía de proxectos subvencionables:

 • Os proxectos subvencionables nesta categoría son aqueles que implican unha ampliación da capacidade dun establecemento existente.

A.2) Dimensión do proxecto de investimento:

 • Os proxectos que buscan obter axuda deben ter un investimento subvencionable igual ou superior a 25.000 € e non superior a 900.000 €.
 1. B) Actividades subvencionables:
 • Subvencionanse proxectos relacionados con unha variedade de actividades económicas, que inclúen industrias extractivas, alimentación, fabricación de bebidas, industria textil, confección de prendas de vestir, industria do coiro e calzado, industria da madeira, industria do papel, industria química, fabricación de produtos farmacéuticos, fabricación de produtos de caucho e plásticos, fabricación de produtos minerais non metálicos, fabricación de produtos metálicos, fabricación de produtos informáticos e electrónicos, fabricación de maquinaria e equipo, fabricación de vehículos a motor, fabricación de mobiliario, reparación e instalación de maquinaria e equipamento, tratamento e eliminación de residuos, separación e clasificación de materiais, valorización de materiais xa clasificados, mantemento e reparación de vehículos a motor, ensaios e análise técnicos, actividades cinematográficas e moitas máis.

Gastos elixibles

Modalidade 1: Proxectos de investimento empresarial xerais

Os seguintes conceptos de investimento son subvencionables:

 1. Obra civil e outros conceptos inmobiliarios:
  1. Nova construción, reforma ou rehabilitación de instalacións en inmobles ou terreos propiedade da persoa solicitante ou sobre os que teña un dereito de superficie ou unha concesión administrativa cunha vixencia mínima de 5 anos.
  2. Reformas en inmobles alugados pola persoa solicitante cunha vixencia mínima de 5 anos.
  3. Adquisición de edificacións ou construcións novas ou usadas, sempre que o prezo de adquisición non supere o valor de mercado.
  4. En casos de construcións por cambio de localización dentro da Comunidade Autónoma de Galicia, o custo subvencionable máximo calcúlase como a diferenza entre o prezo de adquisición dos novos activos e o valor dos da antiga localización, segundo informe de tasación.
  5. A obra civil debe ser executada e facturada por terceiros, e non se subvenciona a adquisición de materiais de obra pola persoa solicitante.
 2. Bens de equipamento:
  1. Inclúe maquinaria de proceso, instalacións específicas, utillaxe, equipos, vehículos especiais, medios de protección ambiental e outros bens de equipamento.
  2. Non inclúe as obras necesarias para a súa instalación.
  3. Outros investimentos en activos fixos:
  4. Inclúe mobiliario, equipos de procesamento de información e envases ou embalaxes que deben considerarse como inmovilizado.
  5. Aplicacións informáticas vinculadas co proceso produtivo, que cumpren certos requisitos, como ser amortizables, adquirirse en condicións de mercado e permanecer vinculadas ao proxecto subvencionado durante polo menos 3 anos.
  6. Adquisición de activos dun establecemento que pechara ou pecharía sen a adquisición, sempre que se cumpran certos requisitos, como que os activos se adquiran a terceiros non relacionados, que se presente unha declaración do vendedor sobre a orixe dos bens e a súa non subvención, e que o prezo non supere o valor de mercado de referencia.

Modalidade 2: Proxectos de investimento en equipamento produtivo.

Os bens de equipamento subvencionables inclúen:

 1. Maquinaria de proceso.
 2. Ferramentas, que abarcan moldes, modelos e selos.
 3. Outros bens de equipamento relacionados co proceso produtivo e o proxecto de ampliación de capacidade presentado.

É importante ter en conta que as obras necesarias para a instalación destes bens non son subvencionables.

Algúns consideracións adicionais son as seguintes:

 • Poden incluírse ata un máximo de catro bens de equipamento na solicitude de axuda.
 • Un ben de equipamento pode ter accesorios incorporados, que deben ser parte do mesmo contrato e deben estar incluídos na oferta ou presuposto xunto co equipo principal.
 • Non se considerarán como un único ben de equipamento as liñas de produción completas a menos que cada elemento da liña non teña funcionalidade propia de maneira independente, o que debe ser respaldado por un informe dun técnico independente.
 • En calquera caso, non se subvencionarán bens suntuarios ou cuxo custo sexa significativamente superior ao de alternativas similares que cumpran a mesma funcionalidade.

Tipo, cuantía e intensidade da axuda

Modalidade 1: Proxectos de investimento empresarial xerais

O tipo de axuda dispoñible é unha subvención, que é un apoio económico a fondo perdido que se outorga ás empresas beneficiarias para respaldar os seus proxectos de investimento. A cantidade da axuda calcúlase multiplicando o investimento subvencionable por un porcentaxe de subvención, que se determina mediante un baremación de diferentes criterios.

Os porcentaxes de subvención obtéñense da seguinte maneira:

 1. Tamaño da empresa:
  1. Microempresa: 24%
  2. Pequena empresa: 24%
  3. Mediana empresa: 15%
 2. Mantemento de emprego: 3% para todas as categorías de empresas.
 3. Creación de emprego na Comunidade Autónoma de Galicia:
 4. Por cada posto de traballo a ocupar por persoas con discapacidade: Varía segundo o tamaño da empresa.
 5. Por cada posto de traballo diferente do anterior: Varía segundo o tamaño da empresa.
 6. Aportación de certificación medioambiental relacionada cos obxectivos do Pacto Verde Europeo: 3% para todas as categorías de empresas.
 7. Proxectos localizados nun concello declarado como concello emprendedor: 2% para todas as categorías de empresas.
 8. É importante destacar que o porcentaxe de subvención resultante non pode exceder do 35% para as microempresas e pequenas empresas, nin do 25% para as medianas empresas.

A cantidade da axuda calcúlase aplicando estes porcentaxes ao investimento subvencionable do proxecto presentado pola empresa beneficiaria.

Modalidade 2: Proxectos de investimento en equipamento produtivo

A cantidade da axuda será o resultado de multiplicar o investimento subvencionable polos seguintes porcentaxes:

 • 30 %, no caso das pequenas empresas.
 • 20 %, no caso das medianas empresas.

Presentación de solicitudes

Data de finalización do período de solicitude: 31/10/2023

O proceso de presentación de solicitudes para esta convocatoria ríxese polas seguintes condicións:

 • Permítese a presentación dunha única solicitude en toda a convocatoria.
 • Para presentar a solicitude, a entidade debe completar un formulario electrónico que describe as circunstancias da persoa solicitante e o proxecto para o cal se solicita a subvención.
 • A solicitude debe presentarse obrigatoramente de forma electrónica a través do formulario normalizado (Anexo II) que se obtén na aplicación informática https://www.igape.gal/gl/oficinavirtual, accesible desde a sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal.

Event Schedule Details

 • 31 Outubro 2023
Compartir
Engadir ao Calendario