Liña Directa de Expansión (LIC A), para investimentos iniciais

Obxecto da axuda

Potenciar a innovación en determinadas rexións españolas máis desfavorecidas e/ou que atravesan especiais dificultades económicas, a través da mellora de capacidades de empresas que propoñan proxectos de investimento tecnoloxicamente innovadores que faciliten o seu crecemento.

Organismo convocante

Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación E.P.E (CDTI)

Beneficiarios

Empresas que estean validamente constituídas, teñan personalidade xurídica propia e domicilio fiscal en España, e desenvolvan un proxecto de investimento nas seguintes zonas asistidas: Andalucía, Aragón (exclúese Zaragoza capital), Asturias, Illas Baleares, Illas Canarias, Cantabria, Castela e León, Castela-A Mancha, Cataluña (parcialmente), Cidade Autónoma de Ceuta, Cidade Autónoma de Melilla, Comunidade de Madrid (parcialmente),  Comunidade Valenciana, Estremadura, Galicia, Rexión de Murcia, Navarra (parcialmente), La Rioja y País Vasco (parcialmente).

Nas seguintes zonas asistidas:

 1. (zonas “c” segundo o mapa de axudas), só poderán ser beneficiarias as pemes: Aragón (exclúese Zaragoza capital), Asturias, Illas Baleares, Cantabria, Castela e León, Cataluña (parcialmente), Comunidade de Madrid (parcialmente), Comunidade Valenciana, Galicia, Murcia, Navarra (parcialmente), A Rioxa y País Vasco (parcialmente).
 2. (zonas “a” de acordo co mapa de axudas), -Canarias, Andalucía, Estremadura, Castela-A Macha, Cidade de Ceuta e Cidade de Melilla- tanto as pemes, como as grandes empresas

Actividades elixibles

Axudas ao investimento inicial, entendendo como tal o investimento en activos materiais e inmateriais relacionada con:

 1. A creación dun novo establecemento
 2. A ampliación da capacidade dun establecemento existente
 3. A diversificación da produción dun establecemento en produtos que anteriormente non se producían no mesmo
 4. Unha transformación fundamental do proceso global de produción dun establecemento existente.

Axudas ao investimento inicial en favor dunha nova actividade económica, entendendo como tal o investimento en activos materiais e inmateriais relacionada con:

 1. A creación dun novo establecemento
 2. A diversificación da actividade dun establecemento, sempre e cando a nova actividade non sexa unha actividade idéntica ou similar á realizada anteriormente no establecemento

Gastos elixibles

Considéranse investimentos e gastos elixibles:

 1. A adquisición de activos fixos novos que supoñan unha innovación tecnolóxica e mellora de capacidades produtivas na empresa (grupo) que realiza o proxecto.
 2. O investimento poderase materializar en activos fixos novos materiais e inmateriais:
  1. «Activos Materiais»: activos consistentes en instalacións, maquinaria e equipos
  2. «Activos inmateriais»: activos que non teñen unha materialización física ou financeira, como as patentes, licenzas, coñecementos técnicos ou outros dereitos de propiedade intelectual ou industrial.
 3. Os activos fixos novos inmateriais serán admisibles para o cálculo dos custos de investimento se cumpren ademais as seguintes condicións:
  1. a) Utilizarse exclusivamente no establecemento beneficiario da axuda e incluírse nos activos da empresa beneficiaria e permanecer asociados co proxecto a que se destina a axuda durante polo menos cinco anos, ou tres anos no caso das PEME.
  2. b) Seren amortizables.
  3. c) Adquirirse en condicións de mercado a terceiros non relacionados co comprador.

Tipo, contía e intensidade da axuda

 • Tipo de axuda: Axuda parcialmente reembolsable
 • Orzamento financiable: 175.000 euros – 30.000.000 euros
 • Intensidade de axuda: 75% do orzamento total aprobado
 • O beneficiario das axudas deberá achegar unha contribución financeira mínima do 25% dos custos elixibles, ben a través dos seus propios recursos, ben mediante financiamento externo exenta de calquera tipo de axuda pública, que cubra a porcentaxe de investimento non financiado polo CDTI.
 • O CDTI poderá requirir a constitución de garantías
 • O tipo de xuro será fixo e igual ao Euribor a un ano + 1%
 • O período de amortización será de 9 anos, cun ano de carencia de capital contado desde a data de finalización prevista do proxecto.
 • A axuda componse dun tramo reembolsable e dun tramo non reembolsable (TNR) dun 10% se é a cargo de fondos CDTI ou de entre un 15% e un 25% no caso de que o proxecto sexa cofinanciado con cargo a fondos europeos
 • A empresa solicitante terá dereito a un anticipo do 50% da axuda concedida, sen garantías financeiras adicionais. O anticipo poderá ser incrementado ata o 75% sempre que achegue avais s de entidades de crédito (Bancos, Caixas de Aforro ou cooperativas de crédito) ou de sociedades de garantía recíproca (SGR). Este primeiro desembolso non poderá superar, en ningún caso, os 8 millóns de euros

Presentación de solicitudes

Data límite para solicitudes: aberta todo o ano. Forma de tramitación: na sede electrónica de CDTI

Detalles da programación de eventos

 • 31 Decembro 2023
Compartir
Engadir ao Calendario