Programa Misións Ciencia e Innovación – 2024

Obxecto da axuda

O “Programa Misións Ciencia e Innovación”, dentro do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia, finánciase para proxectos de I+D e novos proxectos empresariais. A axuda promove a I+D avanzada, interdisciplinaria e colaboracións público-privadas para abordar desafíos sociais e fomentar a innovación. A execución está programada para o segundo trimestre de 2024.

Organismo convocante

CDTI

Beneficiarios

 • Agrupacións de persoas xurídicas que poden levar a cabo proxectos en cooperación segundo a Orde CIN/373/2022.
 • Constituídas por empresas con personalidade xurídica propia e domicilio fiscal en España, excluíndo entidades públicas, sen ánimo de lucro, autónomos, asociacións, fundacións, e outras entidades sen personalidade xurídica.
 • Deben cumprir cos requisitos de tamaño e composición especificados na convocatoria.
 • Non posúen personalidade xurídica propia; un participante actúa como coordinador.
 • Responsabilidade solidaria ante obrigas de reintegro.
 • Deben subscribir un acordo interno que regule o seu funcionamento antes da solicitude.
 • Ningunha empresa autónoma ou grupo de empresas vinculadas pode superar o 70% do orzamento elixible do proxecto.
 • Suxetos ás disposicións legais e normativas pertinentes, incluíndo a Lei 38/2003 e o Real Decreto-lei 36/2020.
 • Exclúense entidades que non cumpran as condicións da Lei 38/2003, teñan débedas coa Administración, non cumpran as obrigas de depósito de contas, estean en crise segundo o Regulamento (UE) nº 651/2014, ou pertenzan ao sector público institucional segundo a Lei 40/2015.

Actividades elixibles

 • Os proxectos deben ser de I+D empresarial en cooperación segundo a Orde CIN/373/2022.
 • Deben alinearse coa misión do Anexo I, podendo engadir obxectivos complementarios coherentes.

Misión 8: Sustentabilidade e eficiencia no procesado e envasado para unha industria alimentaria de calidade e segura

 • Desenvolvemento de tecnoloxías sostibles para procesar, conservar e envasar alimentos.
 • Innovación en envases que reduzan materiais e manteñan a calidade dos produtos.
 • Uso de plásticos alimentarios reciclados para fabricar envases, excluíndo o PET.
 • Implementación de sistemas eficientes de reciclaxe e valorización de residuos.
 • Promoción da sustentabilidade reducindo o consumo enerxético e as emisións de gases.

Requisitos específicos dos proxectos

 • Orzamento elixible: mínimo 1.500.000 euros, máximo 6.000.000 euros.
 • Distribución equilibrada do orzamento por anos.
 • Subcontratación mínima do 5% a organismos de investigación.
 • Duración plurianual: realizar parte en 2024 e finalizar en 2025.
 • Agrupación beneficiaria: mínimo dúas e máximo seis empresas, incluíndo polo menos unha PYME.

Actividades non elixibles: relacionadas con combustibles fósiles, emisións de gases de efecto invernadoiro, e eliminación de residuos que causen dano ambiental. As actividades deben cumprir coa lexislación ambiental nacional e europea.

Gastos elixibles

As axudas cubrirán custos relacionados co desenvolvemento e execución de actividades segundo a Lei 38/2003.

Costos directos inclúen:

 • Persoal dedicado ao proxecto.
 • Instrumental e material inventariable utilizado específicamente para o proxecto.
 • Investigación contractual, coñecementos técnicos, patentes adquiridas, e servizos de consultoría exclusivamente para o proxecto.
 • Gastos xerais e outros relacionados directamente co proxecto.
 • Coste de informe de auditoría ata 2.500 euros por beneficiario.

Costos indirectos calculados como un 20% dos gastos directos xustificados.

A distribución do orzamento debe seguir instrucións específicas e formularios dispoñibles na sede electrónica do CDTI.

Só son financiables os custos estritamente necesarios e xustificados pola natureza da actividade.

Para gastos superiores aos establecidos como contratos menores, requirense polo menos tres ofertas previas, salvo excepcións xustificadas.

Os gastos deben ser pagados antes do período de xustificación e cumprir cos prazos de pagamento establecidos pola normativa aplicable.

Non se financian custos financeiros, investimentos en terreos, locais ou obra civil, impostos indirectos, promoción e difusión do proxecto, nin gastos de viaxes e mantemento.

Tipo, cuantía e intensidade da axuda

Tipo: as axudas consistirán en subvencións segundo esta convocatoria.

Cantidade: determinarase segundo o custo financiable real do proxecto, características do beneficiario e disponibilidade orzamentaria. A cantidade das axudas non excederá os umbrais establecidos polo Regulamento (UE) nº 651/2014.

Intensidade: respetarán os límites máximos de intensidade, segundo o tipo de proxecto e tamaño da empresa:

 • Investigación industrial: Pequena empresa 70%, Mediana empresa 60%, Gran empresa 50%.
 • Desenvolvemento experimental: Pequena empresa 45%, Mediana empresa 35%, Gran empresa 25%.
 • Colaboración entre empresas: 80% para PYMEs, 60% para outros tipos, sempre que ningunha empresa asuma máis do 70% dos custos.

O límite de intensidade será unha media ponderada segundo a distribución do orzamento entre tipos de actividade e a intensidade máxima correspondente.

Presentación de solicitudes

Data de peche: 2 de setembro de 2024 ás 12:00 horas, hora peninsular.

Event Schedule Details

 • 2 Setembro 2024
Compartir
Engadir ao Calendario