Proxectos para a promoción da bioeconomía e a contribución á transición ecolóxica

Obxecto da axuda

Fomentar o desenvolvemento de proxectos transformadores que contribúan á promoción da bioeconomía, á transición ecolóxica, ao reto demográfico e ao fortalecemento de capacidades, que fomenten a participación, a igualdade de xénero e a xeración de emprego verde, de natureza científico-técnica, todo elo especialmente ligado a ecosistemas forestais e ao aproveitamento e xestión forestal sostible.

Organismo convocante

FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD

Beneficiarios

 1. Entidades e organizacións sen ánimo de lucro.
 2. Organismos Públicos de Investigación sen ánimo de lucro da Administración Xeral do Estado e das CCAA.
 3. Universidades públicas e os seus institutos universitarios que estean inscritos no Rexistro de Universidades, Centros e Títulos.
 4. Centros tecnolóxicos e centros de apoio á innovación tecnolóxica sen ánimo de lucro de ámbito estatal que estean inscritos no Rexistro de centros creado polo Real Decreto 2093/2008.
 5. Centros públicos ou privados sen ánimo de lucro de I+D+i que nos seus estatutos ou na súa normativa de aplicación se regule expresamente a I+D+i como actividade principal.
 6. Organizacións e colexios profesionais.
 7. As seguintes administracións públicas e entidades do sector público:
  • Concellos
  • Deputacións provinciais
  • Cabildos e Consellos Insulares
  • Comarcas ou outras entidades que agrupen varios concellos
  • Mancomunidades de Concellos
  • Consorcios, creados por varias administracións públicas ou entidades integrantes do sector público institucional, legalmente constituídos no momento de presentar a solicitude de acordo coa Lei 40/2015, e que, entre as súas competencias se atope a xestión forestal
  • Organismos autónomos vinculados ou dependentes de calquera das administracións públicas previamente mencionadas
 8. .Figuras colectivas de propiedade dos montes e agrupacións de propietarios forestais sen ánimo de lucro que teñan personalidade xurídica propia.
 9. Agrupacións de persoas xurídicas públicas ou privadas, conformadas polas entidades reflectidas nos apartados anteriores.

Actividades elixibles

Proxectos transformadores de natureza científico-técnica que contribúan á conservación, mellora e restauración da biodiversidade dos ecosistemas e especies forestais; á adaptación dos entornos forestais ao cambio climático, fomentando unha xestión encamiñada á resiliencia e resistencia dos montes, especialmente ante o risco de incendios e ao cumprimento equilibrado da multifuncionalidade dos montes e entornos forestais; á xestión forestal sostible; á planificación forestal no marco da ordenación do territorio; ao fomento das producións forestais sostibles e os seus sectores económicos asociados; á creación de emprego e o desenvolvemento do medio rural; así como, de maneira simultánea, que contribúan á transición ecolóxica, ao reto demográfico, á loita contra a despoboación e á xeración de emprego verde a través da bioeconomía, e especialmente, a través de actividades ligadas aos mosaicos e entornos forestais.

Estes proxectos deben ofrecer accións que favorezan a identificación e desenvolvemento de opcións económicas sostibles para o emprendemento e o emprego verde e oportunidades para a poboación xove; e deben incluír tamén a igualdade de xénero entre os seus obxectivos de transformación.

Gastos elixibles

 • PERSOAL PROPIO (MAX 80% custo laboral) e NOVAS CONTRATACIÓNS (100%).
 • VIAXES E MANUTENCIÓN;
 • ASISTENCIA EXTERNA;MATERIAL INVENTARIABLE (amortización);
 • MATERIAL FUNXIBLE;
 • CUSTOS INDIRECTOS (MAX 4% CUSTOS DIRECTOS);
 • INFORME AUDITOR (MAX 5% SUBVENCIÓN).

A subcontratación está limitada ao 50% do orzamento.

Tipo, cantidade e intensidade da axuda

 • Tipo de axuda: Subvención a fondo perdido
 • Cantidade: 77.000.000,00 €
 • Intensidade da axuda: MÁX 95% con mín 100.000€; MÁX 2.000.000€

Presentación de solicitudes

Data límite para presentar solicitudes o 30-06-2023. Forma de tramitación a través da páxina web da Fundación Biodiversidad.

Event Schedule Details

 • 30 Xuño 2023
Compartir
Engadir ao Calendario