Subvención de intereses de préstamos directos concedidos polo Igape (IG408E)

Obxecto da axuda

As bases reguladoras da subvención de intereses de préstamos directos concedidos polo Igape teñen como obxectivo apoiar financeiramente a proxectos estratéxicos en Galicia, aliviando a carga financeira das empresas beneficiarias. Conceden subvencións para reducir os custos de intereses en préstamos outorgados polo Igape a empresas galegas, xa sexa a tipo fixo ou variable. Estas subvencións non requiren competencia competitiva e buscan facilitar a liquidez necesaria para financiar operacións correntes, investimentos e crecemento das empresas.

Organismo convocante

IGAPE

Beneficiarios

Persoas físicas ou xurídicas que sexan titulares ou solicitantes de préstamos directos do Igape cun tipo de referencia maior do 0% e que estean ao corrente dos pagos.

Persoas que NON poden ser beneficiarias:

  • Empresas suxeitas a unha orde de recuperación de axudas da Comisión Europea.
  • Empresas en proceso de insolvencia ou quebranza, incluíndo aquelas en concurso, agás que se aprobara un convenio ou se apliquen certas circunstancias legais.
  • Entidades con circunstancias específicas segundo o artigo 10.2 da Lei 9/2007.
  • Empresas que incumpran os prazos de pagamento segundo a Lei de loita contra a morosidade en operacións comerciais para subvencións superiores a 30.000 €.

Actividades elixibles

As axudas financeiras considéranse como “axuda de mínimis” e deben cumprir coas normativas da Unión Europea, en particular o Regulamento (UE) nº 1407/2013 e as súas modificacións posteriores, así como outros regulamentos sectoriais correspondentes.

As axudas están suxeitas ao cumprimento da normativa vixente da Unión Europea e son compatibles con outras axudas públicas ou privadas, pero non poden exceder os límites máximos de intensidade de axuda establecidos pola Unión Europea para as axudas de mínimis.

A solicitude e obtención de outras axudas de mínimis deben ser comunicadas ao Igape tan pronto como se coñezan e, en todo caso, ao solicitar a axuda. O incumprimento desta obrigación pode resultar nun procedemento de reintegro.

Se a axuda calculada supera os límites mencionados anteriormente, axustarase o importe total da axuda para cumprir con eses límites. Rechazaranse as solicitudes se as axudas de mínimis recibidas no exercicio actual e nos dous anteriores superan os límites establecidos.

No caso de empresas do sector pesqueiro, o Igape publicará a subvención concedida no Rexistro español de axudas de mínimis no sector pesqueiro, seguindo as regulacións correspondentes.

Tipo, cuantía e intensidade da axuda

O tipo de axuda é de mínimis.

En xeral, durante un período de tres exercicios fiscais, unha mesma empresa non pode recibir axudas de mínimis que superen os 200.000 €, agás no sector do transporte de mercadorías por estrada, onde o límite é de 100.000 €. Para empresas no sector da pesca, o límite é de 30.000 €, e para empresas agrícolas, o límite é de 20.000 € ou 25.000 € segundo corresponda.

Presentación de solicitudes

O prazo rematará o 30 de novembro de 2023 ás 14.00 horas.

Event Schedule Details

  • 30 Novembro 2023
Compartir
Engadir ao Calendario