Subvención para a financiación do Programa Investigo (TR349V)

Obxecto da axuda

Programa Investigo para a contratación de persoas mozas demandantes de emprego na realización de iniciativas de investigación e innovación.

Organismo convocante

Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade

Beneficiarios

 • Universidades públicas e privadas con actividade en I+D+i.
 • Centros e institucións sanitarias públicas e privadas sen ánimo de lucro que desenvolvan actividades de I+D+i.
 • Centros públicos de investigación, outros organismos públicos e Centros de I+D+i que teñan como actividade principal a I+D+i.
 • Empresas pertencentes ao sector público autonómico que estean a investir na realización de iniciativas de I+D+i.
 • Empresas cualificadas como IEBT e outras empresas do sector privado radicadas en Galicia que estean a investir na realización de iniciativas de I+D+i.
 • Centros tecnolóxicos e centros de apoio á innovación tecnolóxica situados en Galicia.
 • Centros privados de I+D+i sen ánimo de lucro e con personalidade xurídica propia que teñan como actividade principal a I+D+i.

Requisitos das persoas a contratar

 • Persoas mozas de 16 ou máis anos e que non cumpriran os 30 e que se atopen desempregadas e inscritas como demandantes de emprego no servizo público de emprego.
 • Dispoñer de estudos específicos relacionados coa materia a desenvolver.
 • A valoración deberá realizarse mediante o uso de currículo cego garantindo o principio de non discriminación por ningunha razón.
 • Que cumpran os requisitos esixidos pola modalidade de contrato a formalizar.

Máximo de contratos subvencionables por entidade é de 5.

Actividades elixibles

As actividades de investigación e innovación que realice o persoal contratado deberán desenvolverse en centros de traballo situados na Comunidade Autónoma de Galicia referidas á transición ecolóxica, á economía verde (enerxías renovables, eficiencia enerxética, tratamento de augas e de residuos e industria agroalimentaria), e a dixitalización de servizos, enxeñaría de datos e data science, así como outras tarefas encadradas no marco da Estratexia de especialización intelixente RIS3 2021-2027. Ademais, poderán desenvolverse en ocupacións referidas á sanidade e investigación.

 • Non se poderán contratar persoas mozas que desempeñasen calquera tipo de posto de investigación no prazo de 6 meses inmediatamente anteriores á data da solicitude na mesma entidade, organismo, centro ou empresa ou grupo de empresas.
 • Tampouco se poderán contratar persoas mozas cuxos contratos foran subvencionados no marco do Programa Investigo 2022 e 2023.

Gastos elixibles

As subvencións para a contratación destinaranse á financiación dos custos laborais e salariais, incluíndo os gastos de cotización por todos os conceptos á Seguridade Social das persoas mozas contratadas.

O período subvencionado será de 12 meses, e a xornada laboral a tempo completo mesmo cando o contrato formalizado teña unha duración superior.

Tipo, cuantía e intensidade da axuda

Tipo de axuda: Subvencións en réxime de concorrencia non competitiva.

Cuantía: A cuantía máxima da subvención por persoa contratada e ano:

 • Módulo A (Grupos de cotización á Seguridade Social 9 a 5): 22.405,92 euros.
 • Módulo B (Grupos de cotización á Seguridade Social 4 a 1): 33.108,84 euros.

Intensidade da axuda: Pago, con carácter anticipado, do 100% da axuda.

Xustificación: realizarase no prazo de dous meses tras o fin dos contratos, incluíndo unha memoria de actuación coas actividades realizadas.

Presentación de solicitudes

Data de apertura: 07/02/2024

Data de finalización: 06/03/2024

Detalles da programación de eventos

 • 6 Marzo 2024
Compartir
Engadir ao Calendario