Subvención para Axentes do Cambio: Impulsando a Transformación Dixital

Obxecto da axuda

O obxecto da axuda é subvencionar parcialmente os custos salariais da contratación de profesionais da transformación dixital, denominados “Axentes do Cambio”. O obxectivo global é que polo menos 171.000 pemes completen accións destinadas a aumentar o seu uso de tecnoloxías dixitais co apoio destes programas.

Organismo convocante

MRR – Mecanismo de recuperación y resiliencia – Gobierno de España

Beneficiarios

 • Os beneficiarios deben ser pequenas e medianas empresas que sexan persoas xurídicas con domicilio fiscal en territorio español.
 • Non poderán ser beneficiarias: entidades públicas, microempresas e aquelas que o especifique a convocatoria.
 • Para obter a condición de beneficiario, deben cumprirse varios requisitos, entre eles:
 1. Estar rexistradas no Censo de empresarios, profesionais e reteñedores da Axencia Estatal da Administración Tributaria ou o censo equivalente da Administración Tributaria Foral.
 2. Non ser consideradas empresas en crise segundo o Regulamento (UE) n.º 651/2014.
 3. Estar ao corrente das obrigas tributarias e fronte á Seguridade Social.
 4. Non ter débedas pendentes por reintegro de subvencións anteriores.
 5. Non estar suxeitas a unha orde de recuperación pendente por unha decisión previa da Comisión Europea que declare unha axuda ilegal e incompatible co mercado común.
 6. Non estar incursos en outras prohibicións establecidas na Lei 38/2003, que tamén se aplicarán a empresas derivadas ou sucesoras de outras que incorreron nestas prohibicións.
 7. Non superar o límite de axudas de minimis segundo o establecido na orde.

Actividades elixibles

A convocatoria ofrece axudas financeiras destinadas a parcialmente financiar a contratación de “Axentes do Cambio” e os custos salariais derivados da súa contratación. Estas axudas teñen un importe máximo de 1.000 euros mensuais por un período máximo de 20 meses consecutivos a partir da formalización do contrato polo beneficiario. Os Axentes do Cambio son profesionais encargados de impulsar a transformación dixital nas pequenas e medianas empresas (pemes) beneficiarias.

 • As axudas non superan o límite de axudas de minimis e non poden distorsionar a competencia ou o comercio no mercado interior da Unión Europea.
 • As axudas concederanse mediante unha resolución administrativa denominada “bono Axentes do Cambio”.
 • O beneficiario debe formalizar un contrato laboral cun Axente do Cambio elixible e obter unha resolución de validación do contrato antes de que o “bono Axentes do Cambio” entre en vigor.
 • A efectividade do “bono Axentes do Cambio” está suxeita ao cumprimento de certas condicións por parte do beneficiario, como a xustificación mensual da contratación do Axente do Cambio, a correcta xustificación do ingreso do salario mensual do Axente do Cambio, non ser debedor de reintegro de subvencións anteriores e estar ao corrente de pagamento de obrigas tributarias e coa Seguridade Social.
 • O dereito ao cobro do “bono Axentes do Cambio” recoñecerase mensualmente e pagarase trimestralmente despois da verificación da xustificación achegada polo beneficiario.
 • Cada beneficiario só poderá recibir unha única subvención pública no marco do Programa Axentes do Cambio.

Gastos elixibles

Os gastos salariais para a primeira contratación dun Axente do Cambio por parte do beneficiario serán parcialmente subvencionables. Os contratos susceptibles de axuda deben cumprir certos requisitos:

 1. A contratación debe realizarse por conta allea e axustarse ao marco normativo vixente en materia laboral.
 2. Os contratos deben ser indefinidos e a tempo completo, non se admiten outras modalidades de contratación nin a tempo parcial, e o salario debe estar acorde coa normativa laboral.
 3. O contrato debe establecer cláusulas e condicións coherentes co obxecto do programa, garantindo a efectiva execución de accións para a transformación dixital da peme beneficiaria como resultado do traballo do Axente do Cambio contratado.

Ademais, co obxectivo de apoiar a loita contra o desemprego e a igualdade de oportunidades para colectivos vulnerables, só se subvencionará a contratación de Axentes do Cambio que se atopen en situación de desemprego no momento da contratación.

Tipo, cuantía e intensidade da axuda

 • Tipo de axuda: Subvención a fondo perdido.
 • Cantidade: A subvención cubrirá un importe máximo de 1.000 euros mensuais do custo salarial efectivamente incurrido polo beneficiario. O límite máximo da subvención é de 20.000 euros ou de un máximo de vinte meses consecutivos a contar dende a formalización do contrato.
 • Financiamento e intensidade da axuda: As subvencións do Programa Axentes do Cambio están financiadas cos fondos europeos NextGenerationEU a través do Mecanismo de Recuperación e Resiliencia. A intensidade máxima da axuda será o importe máximo subvencionado mencionado anteriormente, mentres que o beneficiario deberá financiar con fondos propios calquera resto.

Presentación de solicitudes

La convocatoria entra en vigor el 21 de julio de 2023 y finalizará el 23 de abril de 2024. Para realizar a solicitude, a empresa debe estar rexistrada previamente no Rexistro de Acelera pyme (https://www.acelerapyme.gob.es/), xestionado por Red.es, e completar o test de madurez dixital na mesma plataforma. A solicitude realizarase a través dun formulario electrónico dispoñible na sede electrónica do Ministerio de Asuntos Económicos e Transformación Dixital, accesible desde Acelera pyme, segundo o establecido na Lei 39/2015, de 1 de outubro. Non se aceptarán solicitudes por outros medios.

Detalles da programación de eventos

 • 23 Abril 2023
Compartir
Engadir ao Calendario