Subvencións 2023 para Empresas que Impulsen Prácticas Profesionais e Formación en Mozos Desempregados

Obxecto da axuda

Convócanse a empresas para subvencións 2023 en Galicia que contraten mozos menores de 30 anos sen traballo, ofrecendo práctica profesional e formación (código TR353C). O obxectivo é mellorar o emprego xuvenil, a través de contratos de formación ou alternancia, reforzando habilidades para incrementar a empregabilidade e retención de talento na rexión. Dúas liñas de axudas:

 • Prácticas profesionais para menores de 30 con diversos títulos educativos.
 • Formación en alternancia para menores de 30, incluso sen cualificacións previas relevantes.

Organismo convocante

Xunta de Galicia

Beneficiarios

Persoas e empresas beneficiarias:

 • Poden beneficiarse persoas empregadoras, empresas (incluíndo autónomos) e outras entidades con mozos menores de 30 anos en Galicia.
 • Inclúense centros especiais de emprego e empresas de inserción laboral, agás para certos tipos de contratos.

Non elixibles:

 • Non poden recibir axudas administracións públicas, sociedades públicas nin entidades sen ánimo de lucro.
 • Non son elixibles persoas empregadoras ou empresas que cumpran certas condicións da Lei de Subvencións de Galicia ou estean excluídas dos programas de emprego segundo a Lei de Infraccións e Sancións na Orde Social.

Actividades elixibles

Persoas destinatarias finais:

 • Persoas novas entre 16 e 30 anos no momento da contratación poden recibir axudas.
 • Deben estar desempregadas e rexistradas como demandantes de emprego en Galicia no momento de ser contratadas.

Prácticas profesionais:

 • Requírense posuír títulos universitarios, de grao medio ou superior, formación profesional, ensinanzas artísticas ou deportivas equivalentes.
 • contrato debe asinarse dentro de tres anos (ou cinco para persoas con discapacidade) despois de rematar os estudos.
 • Non deben ter experiencia previa na mesma empresa por máis de tres meses.

Formación en alternancia:

 • Deben carecer da cualificación necesaria para contratos formativos.
 • Poden ter outras titulacións, sempre que non teñan tido contratos formativos similares previos.

Aplicación a contratos preexistentes:

 • Os requisitos aplican a persoas con contratos xa existentes para ser elixibles para as subvencións.

Gastos elixibles

 • Subvencionables baixo este programa:
  • Contratacións de persoas mozas por conta allea mediante contratos para prácticas profesionais.
  • Contratacións de persoas mozas por conta allea mediante contratos de formación en alternancia.
 • Contratos deben ser:
  • Duración mínima de 12 meses.
  • A xornada completa.
  • Subvencionables tanto para novas contratacións como para contratacións previas á solicitude, se cumpren os requisitos.
 • Período de contratación subvencionable:
  • Desde o 16 de outubro de 2022 ata o 30 de novembro de 2023.
 • Para novas contratacións:
  • Prazo máximo ata 20 días hábiles despois de recibir a notificación da concesión da axuda.
  • En calquera caso, máximo ata o 30 de novembro de 2023.
 • Subvencionable tamén:
  • Incentivos para a formación en competencias blandas.
  • A formación debe ter unha duración mínima de 60 horas.

Tipo, cuantía e intensidade da axuda

Tipo de axuda: Subvención a fondo perdido.

Cantidade das axudas:

 1. Incentivo á contratación por 12 meses a xornada completa:
 • Incentivo para persoas mozas nos grupos de cotización 1 e 2: 16.625 €.
 • Incentivo para persoas mozas nos grupos de cotización 3 a 7: 13.300 €.
 • Incentivo para persoas mozas nos grupos de cotización 8 a 11: 9.975 €.
 1. Incentivo á formación:
 • 000€ por persoa moza para formación presencial.
 • 000€ por persoa moza para teleformación.

Información sobre a intensidade da axuda:

 • As persoas mozas deben ser contratadas a tempo completo baixo a modalidade de obtención de práctica profesional ou contrato de formación en alternancia por un mínimo de 12 meses.
 • A subvención calcúlase en base aos custos totais de contratación, incluída a cotización empresarial á Seguridade Social.
 • salario que reciban as persoas mozas contratadas debe ser o correspondente segundo as normas legais ou convencionais, acorde á súa categoría profesional e titulación requirida para o posto subvencionado.

Outras consideracións sobre a axuda:

 • pago da axuda realizarase nun único desembolso despois de presentar a documentación xustificativa requirida.
 • As subvencións deste programa son incompatibles con outras subvencións ou axudas públicas, sen importar o seu montante, para o mesmo propósito, de diferentes administracións públicas ou as súas entidades relacionadas.
 • Sen embargo, poden ser compatibles, se é aplicable, con bonificacións ou reducións nas cotizacións á Seguridade Social.
 • A cantidade das subvencións non debe exceder o custo total da actividade que a persoa empregadora ou empresa beneficiaria levará a cabo.
 • Non se considera para a subvención a formación que cumpre coas obrigas legais empresariais en prevención de riscos laborais, segundo o establecido na Lei 31/1995.

Presentación de solicitudes

Data límite: 02/10/2023 ás 23:59 horas.

Detalles da programación de eventos

 • 2 Outubro 2023
Compartir
Engadir ao Calendario