Subvencións do Programa ICEX Next de Iniciación e Consolidación da Exportación

Obxecto da axuda

Iniciar e/ou consolidar o crecemento internacional de pequenas e medianas empresas (PEME) españolas que conten cun proxecto competitivo a través da súa participación no programa ICEX Next e/ou facilitar a revisión da estratexia internacional a empresas afectadas por cambios nas condicións dos seus mercados habituais

Organismo convocante

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

Beneficiarios

Poderán ser beneficiarias das subvencións as empresas españolas con potencial exportador que desexen iniciar, consolidar ou reorientar a súa estratexia internacional e que reúnan os seguintes requisitos:

 1. Ser PeME segundo anexo 1 do Regulamento (UE) nº 651/2014 da Comisión
 2. Ter produto ou servicio propio que poida ser comercializable internacionalmente e contar con marca propia
 3. Non ser filial comercial ou productiva de empresa estranxeira
 4. Contar cunha facturación superior a 300.000 euros eliminándose este requisito para as start-ups de base tecnolóxica de recente creación que xa conten con produto ou servizo comercializado.
 5. As empresas poderán acceder ao programa independentemente da porcentaxe que supoña a cifra de vendas internacionais sobre a facturación total.
 6. Contar con medios persoais e materiais mínimos para abordar o seu crecemento internacional, en particular contar cunha persoa responsable do proxecto internacional e unha web propia.
 7. Non ter participado en programas de iniciación de ICEX (PIPE ou ICEX Next) excepto se participaron entre 1997 e 2007 e facturen máis de 1.500.000 euros no último exercicio
 8. No tener impagos con ICEX
 9. Cumprir coa Lei 38/2003

Os requisitos acreditaranse mediante a información e documentación que se achega ao realizar a solicitude de subvención cubrindo e entregándoos asinados

Actividades elixibles

Execución dun proxecto competitivo de iniciación, consolidación ou revisión froito da transformación dos seus mercados.

Gastos elixibles

Os conceptos de gasto subvencionable clasifícanse en dous bloques:

Bloque 1: Asesoramiento personalizado ICEX Next

ICEX Next concede unha bolsa total de 30h de asesoramento personalizado ás empresas en materia de internacionalización prestado por consultores expertos en distintos ámbitos da internacionalización e competitividade exterior, previamente homologados polo programa de acordo co establecido na orde de bases achega

A bolsa de horas de asesoramento cobre un asesoramento estratéxico e operativo dirixido á elaboración ou revisión dun plan estratéxico de Negocio Internacional tanto off-line como on-line, asesoramento para a elaboración dun Plan operativo dixital (Plan de Marketing Dixital Internacional, canles dixitais, dixitalización de procesos clave para a internacionalización, asesoramento para a elaboración dun  Plan de continxencia/Seguimento en Reino Unido como motivo do Brexit, para as empresas con presenza no mercado británico, asesoramento en materias máis específicas dirixidas a mellorar a competitividade internacional das empresas participantes.

Bloque 2: Gastos de prospección e promoción internacional, gastos de desenvolvemento da rede comercial exterior, gastos de contratación de persoal do departamento internacional.

 • Gastos de prospección e estudos referidos a mercados internacionais: estudos, informes, bases de datos e servizos, realizados por terceiros, cuxo obxectivo sexa o facilitar o coñecemento do mercado obxectivo, a viabilidade do produto ou servizo nel e o coñecemento das oportunidades de negocio.
 • Gastos de promoción internacional: aquees gastos que impulsen o coñecemento do produto ou servizo no exterior. Neste sentido, inclúense os gastos de material promocional, difusión, publicidade, relacións públicas e marketing dixital, así como os gastos de participación en feiras, seminarios, xornadas, conferencias e accións promocionais no exterior.
 • Gastos de desenvolvemento da rede comercial no exterior: son todos aqueis gastos que lle permitan á empresa o desenvolvemento da súa rede comercial en destino. Inclúense os gastos relacionados co acceso do producto ou servicio ó mercado, o rexistro, homologación e certificación do producto entendéndose incluídos os gastos do proceso necesarios para a obtención dos ditos documentos.
 • Gastos de contratacións de persoal para o reforzo do departamento internacional

Tipo, contía e intensidade da axuda

 • Tipo de axuda: Subvención
 • Contía: a subvención máxima por empresa beneficiaria é de 24.000 euros correspondente ao 60% de cofinanciamento de ICEX dos gastos subvencionables (a empresa poderá presentar ata un máximo de 40.000 euros de gasto realizado ao que se aplicará o 60% para determinar a subvención de ICEX).

Presentación de solicitudes

 • Data límite para solicitudes:
  • procedemento 1: ata o 31/05/2023
  • Procedemento 2: do 1 ao 20 de setembro de 2023
  • Procedemento 3: do 28 de novembro ao 20 de decembro de 2023
 • Forma de tramitación: realizaranse 3 procedementos de selección sucesivos que se publicarán na web de ICEXicex.es e na web de ICEX Next www.icexnext.es

Detalles da programación de eventos

 • 31 Maio 2023
Compartir
Engadir ao Calendario