Subvencións para proxectos de aforro e eficiencia enerxética nas empresas galegas, para o ano 2023

Obxecto da axuda

Estas bases teñen por obxecto regular a concesión de subvencións para a realización de proxectos de aforro e eficiencia enerxética nas empresas galegas, que cumpran cos requisitos e condicións establecidos no articulado destas bases reguladoras

Organismo convocante

INSTITUTO ENERGÉTICO DE GALICIA (INEGA)

Beneficiarios

Poderán ser beneficiarios das subvencións:

 1. As empresas legalmente constituídas e os empresarios autónomos, que teñan domicilio social ou algún centro de traballo en Galicia. Considerarase empresa toda entidade, independentemente da súa forma xurídica, pública ou privada, que exerza unha actividade económica.
 2. As empresas de servizos enerxéticos que xestionen total ou parcialmente instalacións consumidoras de enerxía e que o obxecto destes contratos de servizos sexa a consecución de aforro económico derivado dun menor consumo de enerxía. Os centros de consumo nos que se actúe deben estar situados en Galicia, corresponder a entidades incluídas no ámbito de actuación das presentes bases e, en concreto, das actividades recollidas no apartado anterior

Para poder ser destinatarias últimas das axudas, estas empresas deberán actuar en función dun contrato de servizos enerxéticos con algunha entidade das indicadas no apartado a) e deberán contar en todo caso co visto e prace do titular da instalación, por se a concesión da axuda dese lugar a modificación do contrato existente entre ambas as partes.

As empresas de servizos enerxéticos deberán cumprir os requisitos establecidos no Real Decreto 56/2016, do 12 de febreiro, para o desenvolvemento da actividade profesional de provedor de servizos enerxéticos, e deberán estar incluídos na Listaxe de Provedores de Servizos Enerxéticos regulada no capítulo III do citado real decreto.

As persoas ou entidades que resulten beneficiarias da subvención e con posterioridade contratasen a xestión enerxética, total ou parcialmente, a unha empresa de servizos das definidas anteriormente, poderán solicitar a modificación da resolución de concesión no sentido de que pase a ser beneficiaria esta última, xuntando unha copia do contrato de servizos enerxéticos no que se recollan as cláusulas asociadas ao proxecto para o que se solicita a axuda.

Esta solicitude deberá presentarse, como mínimo, 20 días hábiles antes da finalización do prazo de xustificación do investimento do proxecto, podendo dar lugar á minoración da axuda inicialmente outorgada tras a aplicación da metodoloxía de cálculo da axuda segundo o establecido nas bases, no caso de que se produza unha variación do investimento elixible ou das características técnicas do proxecto.

As Empresas deberán cumprir co criterio de autonomía e demais requisitos que se establecen no anexo I do Regulamento xeral de exención por categorías.

Actividades elixibles

Poderán ter dereito a subvención os proxectos de aforro e eficiencia enerxética que se executen dentro do territorio da Comunidade Autónoma de Galicia:

 • Proxectos de aforro e eficiencia enerxética subvencionables:

Serán subvencionables aqueles proxectos con rateos de aforro enerxético anual iguales ou superiores aos indicados para cada liña:

 • PAPEME – Proxectos de aforro e eficiencia enerxética en pemes: Proxectos que xustifiquen rateos de aforro enerxético iguales ou superiores a 0,3 kWh/€ de aforro enerxético de enerxía final e de enerxía primaria por euro de inversión elixible.
 • PAGEProxectos de aforro e eficiencia enerxética en grandes empresas: Proxectos que xustifiquen rateos de aforro enerxético iguales ou superiores a 0,4 kWh/€ de aforro enerxético de enerxía final e de enerxía primaria por euro de inversión elixible.
 • PAEProxectos de aforro e eficiencia enerxética en pemes ou grandes empresas que reduzan as emisións de GEI en polo menos un 30 %: Proxectos que xustifiquen rateos de aforro enerxético iguales ou superiores a 0,3 kWh/€ de aforro enerxético de enerxía final e de enerxía primaria por euro de inversión elixible e que ademais reduzan polo menos un 30 % as emisións de GEI.
 • PAP – Proxectos de aforro e eficiencia enerxética en infraestruturas publicas: Proxectos que xustifiquen rateos de aforro enerxético iguales ou superiores a 0,4 kWh/€ de aforro enerxético de enerxía final e de enerxía primaria por euro de inversión elixible

Os proxectos que se presenten deberán ser técnica, xurídica, económica e financeiramente viables.

Gastos elixibles

Considéranse custes subvencionables: a elaboración dos proxectos técnicos, dirección facultativa e obra civil relacionados coas actuacións, o prezo dos equipamentos, a súa montaxe e posta en marcha, así como os sistemas de monitorización, contabilización e telexestión e as auditorías

Serán elixibles os custes de inversión adicionais necesarios para lograr un nivel máis elevado de eficiencia enerxética.

Tipo, contía e intensidade da axuda

 • Tipo de axuda: Subvención e entrega en diñeiro sen contraprestación
 • Contía: será do 35 % do custe elixible da actuación.
  • Establécese unha axuda máxima por expediente de 1.000.000 euros.
  • A axuda máxima por entidade beneficiaria no conxunto da convocatoria será de 2.000.000,00 de euros.

Para axudas de más de 100.000 € limítase a axuda segundo o aforro enerxético xustificado. A estes efectos da aplicación deste límite no caso de proxectos da liña PAP utilizarase o epígrafe específico para esta tipoloxía de proxectos:

Pequena empresa

 • Se AEF < 80 MWh/ano: AM =100.000
 • Se AEF ≥ 80 MWh/ano: AM = AEF x 1.250

Mediana empresa

 • Se AEF < 100 MWh/ano: AM =100.000
 • Se AEF ≥ 100 MWh/ano: AM = AEF x 1.000

Gran empresa

 • Se AEF < 150 MWh/ano: AM =100.000
 • Se AEF ≥ 150 MWh/ano: AM = AEF x 675

Proxectos de aforro e eficiencia enerxética en infraestruturas públicas (PAP)

 • Se AEF < 80 MWh/ano: AM =100.000
 • Se AEF ≥ 80 MWh/ano: AM = AEF x 1.250

No caso de proxectos do sector industrial cun investimento igual ou superior a 100.000 € e rateos de aforro iguales ou superiores a 0,81 kWh/€ de inversión a axuda estará limitada a un máximo do 25 % da inversión

 • Intensidad de ayuda: incrementarase un 20 % no caso de axudas concedidas a pequenas empresas e un 10 % no caso de medianas empresas.
 • O investimento mínimo para que a actuación sexa subvencionable debe ser de 10.000 euros por actuación, o IVE non está incluído.

Presentación de solicitudes

Data límite para presentar solicitudes o 15/09/2023. Forma de tramitación na sede electrónica da Xunta de Galicia.

Detalles da programación de eventos

 • 15 Setembro 2023
Compartir
Engadir ao Calendario