Subvencións para proxectos de dixitalización empresarial

Obxecto da axuda

Facilitar a implementación de proxectos de dixitalización en empresas galegas, incluíndo a adopción de solucións dixitais para procesos internos e a interconexión dixital entre empresas. Distinguense proxectos individuais e colectivos, clasificados en tres categorías segundo a súa subvencionabilidade. Os proxectos deben cumprir requisitos técnicos, ser viables e respectar o medio ambiente, ademais de estar finalizados para poder recibir a subvención.

Organismo convocante

Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE)

Beneficiarios

 • Pequenas e medianas empresas (pemes) con centro de traballo en Galicia, incluíndo empresarios autónomos. Poden solicitar axudas para proxectos individuais.
 • Para proxectos colectivos, requirese a formación dunha agrupación que cumpra cos requisitos establecidos no artigo 8.3 da Lei 9/2007. A agrupación debe estar composta por polo menos dúas pemes con centro de traballo en Galicia, e cada membro debe asumir compromisos de execución. Desígnase un representante único (líder) para actuar como interlocutor coa Administración.
 • Exclusións para ser beneficiarios:
 • Empresas dos sectores como pesca, acuicultura, producción agrícola primaria, aceiro, carbón, construción naval, fibras sintéticas, transportes, infraestrutura enerxética e produción e distribución de enerxía.
 • Empresas que prestan ou fornecen servizos ou equipos similares aos que solicitan axuda.
 • Agrupacións ou entidades sen personalidade xurídica propia, excepto empresarios autónomos.
 • Empresas que cumpren as circunstancias previstas no artigo 10.2 e 3 da Lei 9/2007.
 • Empresas en crise segundo a definición do Regulamento xeral de exención (Regulamento CE 651/2014).
 • Empresas suxeitas a unha orde de recuperación pendente por unha axuda declarada ilegal e incompatible co mercado común.
 • Empresas que incumpren os prazos de pagamento establecidos na Lei 3/2004 contra a morosidade en operacións comerciais, para subvencións superiores a 30.000 euros. Os solicitantes deben presentar unha declaración responsable asegurando que non se atopan en ningunha destas situacións, e o Igape realizará as comprobacións correspondentes.

Actividades elixibles

 • Proxectos individuais: Implementación dunha interface dixital para interaccións comerciais, adopción/implantación de solucións de interacción dixital existentes con clientes ou provedores, implementación de sistemas de intelixencia artificial, machine learning, toma de decisións autónomas, interconexión de elementos físicos e virtuais, tratamento de datos (intelixencia de negocio, big data, etc.) e ciberseguridade, así como a dixitalización de procesos específicos ou xestión integral (ERP, CRM, etc.).
 • Proxectos colectivos: Utilización e implantación dun sistema determinado en interaccións dixitais ou a implantación dun sistema de dixitalización, proceso ou xestión integral deseñado ou desenvolvido para o ámbito de actividade das empresas participantes.

Gastos elixibles

 • Investimentos materiais e/ou inmateriais novos necesarios para o desenvolvemento do proxecto, excluíndo adquisición e acondicionamento de inmobles, mobiliario, medios de transporte, equipamento de oficina e equipamento TIC básico. Poderanse autorizar excepcionalmente adquisicións específicas e xustificadas de equipamento TIC para o proxecto.
 • Servizos de consultoría externa tecnolóxica ou organizativa directamente relacionados coa execución do proxecto, excluíndo actividades periódicas ou permanentes e gastos de explotación normais.
 • Gastos de coordinación do proxecto facturados por un organismo intermedio, limitados e divididos entre as pemes participantes.
 • Gastos de coordinación en proxectos cun importe subvencionable superior a certa cantidade e coordinados por un hub de innovación dixital.

Os beneficiarios deben aportar unha contribución financeira do 25% do importe subvencionable utilizando recursos propios ou financiamento externo sen apoio público. Os gastos e investimentos subvencionados non poden ter comezado antes da presentación da solicitude, e considérase iniciado o proxecto cando hai un compromiso firme para a súa execución. O período de execución abarca desde a presentación da solicitude ata a data establecida na resolución de concesión. Os bens adquiridos deben manterse no centro de traballo en Galicia durante polo menos 3 anos despois do prazo de execución, permitíndose a súa substitución por obsolescencia sempre que a actividade económica se manteña en Galicia. Para investimentos ou gastos superiores a certa cantidade, requirese solicitar polo menos tres ofertas de provedores diferentes, agás que haxa unha falta de oferta no mercado. Os activos intanxibles deben empregarse exclusivamente no beneficiario, ser amortizables e adquiridos en condicións de mercado a terceiros non relacionados. Prohíbese contratar con provedores asociados ou vinculados, agás que se xustifique a necesidade e se demostre o cumprimento dos prezos de mercado. O importe de adquisición non pode ser superior ao valor de mercado e non se considera o IVE como gasto subvencionable. Os gastos en operacións comerciais deben ter sido aboados dentro dos prazos de pagamento establecidos pola normativa sectorial ou a Lei de medidas contra a morosidade en operacións comerciais.

Tipo, cantidade e intensidade da axuda

 • Tipo de axuda: Subvención en réxime de concorrencia competitiva.
 • Cantidade: Os créditos dispoñibles distríbúense segundo as seguintes categorías de proxectos:
 • Proxectos tipo 1 (<50.000,00 €): 50.000,00 € en 2023 e 1.450.000,00 € en 2024.
 • Proxectos tipo 2 (entre 50.000,00 e 120.000,00 €): 25.000,00 € en 2023 e 1.475.000,00 € en 2024.
 • Proxectos tipo 3 (>120.000,00 €): 25.000,00 € en 2023 e 1.975.000,00 € en 2024.
 • Intensidade da axuda: A intensidade da axuda varía segundo o tipo e tamaño do proxecto, de acordo coas bases reguladoras.

Presentación de solicitudes

Data límite para presentar solicitudes o 05/07/2023 ás 14:00. Forma de tramitación: A través da páxina web do Instituto Galego de Promoción Económica.

Detalles da programación de eventos

 • 5 Xullo 2023
Compartir
Engadir ao Calendario