COVID-19

Información sobre a crise da COVID-19

publicacións de interese sobre as actuacións e medidas tomadas polas autoridades e organizacións con motivo da crise sanitaria xerada polo coronavirus.
Teléfono información para cidadáns:

900 400 116

Email para resolución de dúbidas por parte do Clusaga:

covid@clusaga.org

Medidas anunciadas polas autoridades estatais e rexionais:

 • Real Decreto Lei 6/2020 polo que se adoptan medidas urxente no ámbito económico e para a protección da saúde (publicado no BOE o 11 de marzo de 2020).
 • Real Decreto-Lei 7/2020, do 12 de marzo, polo que se adoptan medidas urxentes para responder o impacto económico do COVID-19 (publicado no BOE o 13 de marzo de 2020).
 • Real Decreto 463/2020, do 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19 (publicado no BOE o 14 de marzo de 2020).
 • Real Decreto-lei 8/2020, do 17 de marzo, de medidas urxentes extraordinarias para facer fronte ao impacto económico e social do COVID-19 (publicado no BOE o 18 de marzo de 2020).
 • Novo Código Electrónico do BOE que recolle de forma actualizada toda a normativa publicada relacionada coa crise sanitaria COVID-19 (ligazón para a consulta do Código).
 • Teléfono gratuito de atención a empresas ante o COVID-19 da Xunta de Galicia para resolver dúbidas sobre a tramitación de ERTEs (enlace).
 • Segundo tramo da liña de avais do ICO para empresas e autónomos para paliar os efectos económicos do COVID-19 (publicado no BOE do 11 de abril de 2020) (lizagón a páxina do ICO).

 • Real Decreto-lei 10/2020, do 29 de marzo, polo que se regula un permiso retribuído recuperable para as persoas traballadoras por conta allea que non presten servizos esenciais, co fin de reducir a mobilidade da poboación no contexto da loita contra o COVID-19 (ligazón).

 • Expediente de Regulación Temporal de Emprego (ERTE) por forza maior motivado polo COVID-19. Actualizado a 28/03/2020 de acordo coa Real Decreto Lei 9/2020 (ligazón).

 • Expediente de Regulación Temporal de Emprego (ERTE) por causas económicas, técnicas, organizativas ou de produción motivado polo COVID-19. Actualizado a 28/03/2020 de acordo coa Real Decreto Lei 9/2020 (ligazón).

 • Documento de preguntas frecuentes sobre Expedientes de Regulación Temporal de Empregos (ERTEs) actualizadas coa Real Decreto Lei 9/2020 elaborado pola Xunta de Galicia (ligazón).

 • Real Decreto-lei 9/2020, do 27 de marzo, polo que se adoptan medidas complementarias, no ámbito laboral, para paliar os efectos derivados do COVID-19 (ligazón).

 • Normas consolidadas contidas no BOE con motivo da crise sanitaria COVID-19 (ligazón).

 • Marketplace  COVID-19 Galicia. Plataforma á que poder incorporar a oferta e demanda de subministracións de Equipos de Protección Individual (EPIs) e outros equipamentos necesarios durante a crise (ligazón).
 • Préstamos avalados para apoiar a pemes e autónomos no contexto de crise do COVID-19 convocados polo Igape (enlace condicións e prazo de solicitude) (contacto para resolución de dúbidas por parte da Xunta de Galicia) (guía de tramitación) (ficha resumen).

 • Modelo de certificado que deberán portar os traballadores para xustificar que deben seguir acudindo ao seu posto de traballo a pesar das medidas de paralización decretadas polo Goberno para todas as actividades consideradas non esenciais entre os días 30 de marzo e 9 de abril (ligazón a disposición 4196 do BOE núm. 89 de 2020).
 • Procedemento a aplicar en empresas en caso de haber persoas infectadas pola COVID-19 no seu persoal: a que autoridade hai que notificalo e que tipo de baixa debe emitirse (ligazón).
 • Plataforma da Consellería de Economía, Emprego e Industria con información sobre a actividade económica e laboral en Galicia na actual situación en relación co coronavirus, con especial atención aos diferentes programas de axudas aprobados e as medidas en materia de emprego e seguridade e saúde laboral (ligazón). 
 • Real Decreto – Lei 15/2020 de medidas urxentes complementarias para apoiar a economía e o emprego (publicado no BOE o 22 de abril de 2020).

 • Plan para a transición cara a unha nova normalidade – Ministerio de Sanidade (publicado o 28 de abril de 2020).

 • Guías medidas e actividades permitidas durante as fases 1 e 2 do plan para a transición cara á nova normalidade – Ministerio de Sanidade (ligazón: Guía Fase 1 e Guía Fase 2).

 • Real Decreto-lei 19/2020, do 26 de maio, polo que se adoptan medidas complementarias en materia agraria, científica, económica, de emprego e Seguridade Social e tributarias para paliar os efectos do COVID- 19 – Xefatura de Estado (publicado no BOE o 27 de maio de 2020).

 • Códigos electrónicos do BOE edición COVID-19: contén compilacións das principais normas vixentes do ordenamento xurídico, permanentemente actualizadas, presentadas por ramas do Dereito (ligazón para a consulta dos Códigos).

Medidas vinculadas á suspensión de prazos administrativos: xestión de proxectos en marcha e convocatorias de axudas e subvencións:

 • CDTI: Ampliación de prazo de xustificación de axudas parcialmente reembolsables (ligazón).
 • CDTI: Medidas urxentes en innovación en pemes e midcaps: exención de garantías, xestión  fast  track de proxectos e extensión todas CCAA da Liña Directa de Innovación (ligazón).
 • Resolución do 15 de marzo de 2020, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, mediante o que se adoptan medidas preventivas en lugares de traballo do sector público autonómico como consecuencia da evolución epidemiolóxica do coronavirus  COVID-19 (publicado no DOG do 15 de marzo de 2020).
 • Posta en marcha do cuarto tramo da liña de avais ICO para pemes e autónomos afectados polas consecuencias económicas do COVID-19 – Secretaría de Estado de Economía e Apoio á Empresa (publicado no BOE o 20 de maio de 2020).

 • Real Decreto – Lei 15/2020 medidas urxentes complementarias para apoiar a economía e o emprego (publicado no BOE o 22 de abril de 2020).

 • A partir do 1 de xuño renóvanse os prazos administrativos (ligazón RD 537/2020 do 22 de maio).

Protocolos de actuación e recomendacións e informacións específicas para empresas e traballadores:

 • Protocolo fronte ao coronavirus para traballadores – Ministerio de Sanidade (ligazón).
 • Guía para a actuación no ámbito laboral en relación ao novo coronavirus elaborada polo Ministerio de Traballo e Economía Social (ligazón).
 • Criterio Operativo da Inspección de Traballo sobre medidas e actuacións relativas a situacións derivadas do COVID-19 – Ministerio de Traballo e Economía Social (ligazón).
 • Guía laboral de actuación para as asociacións e empresas de alimentación e bebidas elaborada por FIAB (ligazón).
 • Listado de virucidas autorizados en España  TP2 (desinfección de superficies e aérea, uso ambiental) – Ministerio de Sanidade (ligazón).
 • Protocolo de actuación fronte ao coronavirus para a frota, explotacións agro gandeiras e a industria alimentaria compartido pola Agrupación industrial de Alimentación de Euskadi e elaborado co Gobierno Vasco como fonte de información (ligazón).
 • Medidas de prevención no traballo fronte ao COVID-19 elaboradas polo Instituto de  Seguridade e  Saúde Laboral de Galicia (ISSGA) (ligazón).
 • Medidas de prevención en supermercados e comercios comerciantes polo miúdo fronte ao COVID-19 elaboradas polo Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia (ISSGA) (ligazón).
 • Medidas de prevención en supermercados e comercios comerciantes polo miúdo fronte ao COVID-19 elaboradas polo Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia (ISSGA) (ligazón). 
 • Guía de recomendacións preventivas de saúde laboral ante o coronavirus elaborada pola Xunta de Galicia (ligazón).
 • Información sobre as medidas de flexibilización dos mecanismos de axuste temporal de actividade para evitar despedimentos no capítulo II do BOE (ligazón).
 • Explicación resumida das medidas laborais do RD-Lei 8/2020 (ligazón).
 • Manual COVID-19 para a industria alimentaria elaborado por Ainia (ligazón).
 • Guía práctica de medidas de apoio e de interese para o sector agroalimentario e pesqueiro relacionadas coa pandemia da COVID-19 elaborada polo Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación (lizagón).
 • Guía de recomendacións básicas para a tramitación coa Seguridade Sociais de moratorias, aprazamentos de cotas, ERTE… elaborada pola Seguridade Social (ligazón).

 • Guía Práctica para a aplicación de medidas laborais e de seguridade social (17/04/2020) publicada pola CEOE (ligazón).

 • Guía Práctica de medidas preventivas fronte ao COVID-19 elaborada pola CEOE (ligazón).

 • Portal informativo “Todos Protexidos” con información sobre demandantes e ofertantes de EPIs en España – MINCOTUR e Cámara de Comercio de España (ligazón).

 • Guía laboral de actuación para as asociacións e empresas de alimentación e bebidas elaborada por FIAB (ligazón).

 • Documento sobre pautas de actuación ante o COVID-19 que adoptou o Ministerio de Sanidade e que elaborou FIAB (ligazón).

 • Guía actualizada de EPIS e produtos sanitarios elaborada polo MINCOTUR (ligazón) e sistema de alertas de publicacións de novas guías de MINCOTUR (ligazón).

 • Guía práctica de medidas de apoio e de interese para o sector agroalimentario e pesqueiro relacionadas coa pandemia de COVID-19 – Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación (ligazón).

Fuentes de información recomendadas:

 • Ministerio de Sanidade (ligazón).  
 • Organización Mundial da Saúde (ligazón). 
 • Servizo Galego de Saúde (ligazón).
 • Ministerio de Ciencia e Innovación (enlace).