Sobre o Clusaga

O Clúster Alimentario de Galicia

Analizamos os mercados, anticipamos tendencias e establecemos prioridades e estratexias de posicionamento no mercado

O sector alimentario é un dos sectores estratéxicos en Galicia tanto pola súa dimensión, como pola súa transcendencia económica e social. Neste ámbito, o Clúster Alimentario de Galicia (Clusaga) artella nunha estrutura organizada do sector alimentario galego, en senso amplo, empresas, entidades de investigación e innovación e outras organizacións, integrándoos en procesos de cooperación.

O liderado do Clúster Alimentario de Galicia baséase en transformar visións e plans en accións, atopando os medios e a enerxía para desenvolver novas ideas, coa sofisticación de estratexias empresariais, e creando solucións prácticas aproveitando as oportunidades para abordar o reto de mellorar a posición competitiva dos seus asociados, co conseguinte incremento da rendibilidade de xeito sustentable.

Excelencia en alimentos e bebidas

Por isto, o papel do Clusaga é observar o panorama xeral, analizar os mercados, anticipar tendencias e establecer prioridades e estratexias de posicionamento no mercado; impulsar a cooperación, con acordos, redes e alianzas comerciais entre as empresas e proxectos conxuntos con outros axentes. Ademais de construír o valor intanxible dunha marca, asociada a Galicia, que sexa recoñecida e valorada internacionalmente como de excelencia en alimentos e bebidas.

Obxectivos

Defínense catro obxectivos finalistas e un quinto instrumental para a potenciación da dinámica de cooperación, paralela á competencia, entre todos os axentes da cadea de valor.
  • Desenvolver a cultura da innovación e favorecer a difusión e aplicación do coñecemento.
  • Impulsar a creación de valor, a través de novos produtos e/ou procesos e a seguridade e calidade dos alimentos.
  • Mellorar a produtividade e sustentabilidade e avanzar cara a fábrica do futuro.
  • Reforzar o posicionamento nos mercados; internacionalización e adaptación ás tendencias do consumo.
  • Potenciar a dinámica de cooperación e traballo en rede dos socios do clúster, e consolidar a estrutura e proxección do Clusaga.

A Visión

O Clúster Alimentario de Galicia (Clusaga) configúrase como un instrumento fundamental para a mellora da competitividade das empresas.

O Clúster Alimentario de Galicia (Clusaga) configúrase como un instrumento fundamental para a mellora da competitividade das empresas. As debilidades que arrastra o sector e as ameazas ás que se enfronta, froito dos cambios na contorna, fan máis necesaria unha acción conxunta dos diversos axentes co fin de afrontar en mellores condicións as actuacións precisas baixo o liderado do Clusaga, como aglutinante do sector alimentario galego.

Deste xeito ao desenvolver unha visión e aplicala, o Clúster Alimentario de Galicia, agrupando os recursos e as competencias dos principais axentes da cadea de valor dos alimentos e bebidas, traballando nun obxectivo común de xeito máis efectivo, segundo un plan estratéxico, e establecendo as bases de accións conxuntas, aproveitando o alto potencial do sector, poderá acadar un crecemento significativo de xeito sustentable.

O Plan Estratéxico 2016-2020 recolle cinco obxectivos estratéxicos entre os que están: desenvolver a cultura de innovación e favorecer a difusión e aplicación do coñecemento, impulsar a creación de valor, a través de novos produtos e/ou procesos e a seguridade e calidade dos alimentos, mellorar a produtividade e sustentabilidade e avanzar cara a fábrica do futuro, reforzar o posicionamento nos mercados; internacionalización e adaptación ás tendencias do consumo e potenciar a dinámica de cooperación e traballo en rede dos socios do clúster, e consolidar a estrutura e proxección do Clusaga.

Estes obxectivos acadaranse mediante a execución do Plan Estratéxico, desenvolvendo as medidas e actuacións previstas, aliñado coas estratexias sectoriais a nivel autonómico, estatal e europeo, xerando un efecto de arrastre no conxunto do sector alimentario galego nos diversos ámbitos de actuación.

Plan estratéxico

Defínese en catro eixes de actuación xerarquizados en dous eixes centrais (E1 e E3), un eixe dinamizador horizontal (E2) e un eixe instrumental (E4)
  • E1. Impulso da I+D+i e reforzo da capacidade innovadora
  • E2. Capital humano, emprendemento, sustentabilidade e avance cara á fábrica do futuro
  • E3. Mercados e internacionalización; acceso a novos mercados e adaptación ás tendencias de consumo
  • E4. Consolidación e proxección do Clúster Alimentario de Galicia

Publicacións