Convocadas as axudas do Programa Centros de Fabricación Avanzada

O Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE) publicou o pasado oito de xaneiro as bases das axudas do Programa Centros de Fabricación Avanzada, cuxo obxectivo é mellorar a competitividade das pemes galegas poñendo á súa disposición espazos de uso compartido para a prestación de servizos.

Devandito Programa está financiado pola Consellería de Economía, Emprego e Industria e conta con apoios de ata o 80% do investimento para a creación de espazos de uso aberto e compartido destinados a ensamblaxe, loxística e recursos tecnolóxicos, espazos maker de fabricación compartida, así como acondicionamento especializado de chan industrial.

Esta convocatoria de axudas do Programa Centros de Fabricación Avanzada complementa os dous Hubs de innovación dixital galegos, que facilitarán ás pemes unha carteira de servizos para avanzar cara ás tecnoloxías da fábrica intelixente e o big data. O Clúster Alimentario de Galicia (Clusaga) é membro do Dixital Innovation Hub industrial de Galicia.

Posibles beneficiarios do programa

Pemes que tomen a forma legal dunha sociedade limitada ou unha sociedade anónima e estean especificamente constituídas para a explotación da infraestrutura proposta, sen a posibilidade de realizar actividades non relacionadas con ela.

Ademais, deben cumprir os seguintes requisitos:

a) Que proxecten levar a cabo un investimento nunha infraestrutura subvencionable.

b) Que acheguen para o proxecto de infraestrutura unha contribución financeira exenta de calquera tipo de apoio público de polo menos un 20% dos investimentos subvencionables, sexa mediante recursos propios ou mediante financiamento externo.

c) Que conten cun mínimo de tres socios e que polo menos tres socios teñan unha participación superior ou igual ao 10%. Se algún dos socios empresariais non é unha peme, a súa participación deberá ser inferior ao 25%.

d) Que conten con acordos societarios elevados a públicos que aseguren o cumprimento destas condicións no caso de transmisión da propiedade durante o período de mantemento do investimento definido no artigo 15.a destas bases.

e) Que teñan sede social en Galicia.

Non poderán ter a condición de beneficiarias:

a) As empresas pertencentes ao sector da pesca e a acuicultura.

b) As empresas que estean suxeitas a unha orde de recuperación de axudas, consecuencia dunha decisión da Comisión Europea.

c) As empresas en crise, de acordo coa definición establecida no apartado 18 do artigo 2 do Regulamento nº 651/2014.

d) As empresas nas que concorra algunha das circunstancias previstas no artigo 10.2 e 3 da Lei 9/2007, ou incumpran as obrigas do artigo 11 da citada Lei.

Datas e procedemento de presentación de solicitudes

O prazo de presentación de solicitudes será de dous meses a partir do día seguinte á publicación desta resolución no Boletín Oficial de Galicia. É dicir, ata o 9 de marzo do 2020.

A solicitude da convocatoria debe facerse a través da páxina web tramita do IGAPE.

Detalles da programación de eventos

  • 3 Marzo 2020
Compartir
Engadir ao Calendario