Intertech 4.0

2 Agosto 2022
INTERTECH 4.0 favorece a transferencia tecnolóxica transversal na industria manufactureira, potenciando a conexión oferta-demanda e a xeración de proxectos tractores en Galicia que impulsen a implantación da dixitalización e a Industria 4.0.